1 Timoteo 3:1-16

  • Mga kuwalipikasyon para sa mga paraataman (1-7)

  • Mga kuwalipikasyon para sa ministeryal na mga lingkod (8-13)

  • Sagradong hilom mapadapit sa debosyon sa Diyos (14-16)

3  Masasarigan an mga tataramon na ini: Kun an siisay man naghihinguwang maabot an katungdan nin pagigin sarong paraataman, marahay na bagay an saiyang minamawot.  Kun siring, an paraataman dapat na daing katuyawan, agom nin sarong babayi, balanse sa paggawi asin pag-uugali, tultol an isip,* disente, mapag-istimar, kuwalipikadong magtukdo,  bakong buratsero, bakong bayolente,* kundi rasonable, bakong parapakiiwal, bakong mamumuton sa kuwarta,*  saro na nanginginot* sa saiyang pamilya sa mahusay na paagi, na igwa nin mga aking masinunod asin disiplinado  (huling kun dai aram nin saro kun paano panginginutan* an sadiri niyang pamilya, paano niya papangatamanan an kongregasyon nin Diyos?),  bakong bago pa sanang makumbertir, ta tibaad makamati siya nin sobrang pag-orgulyo asin akuon niya an paghukom na kapareho kan inako kan Diyablo.  Dugang pa, dapat man na igwa siya nin marahay na reputasyon sa mga taga luwas tanganing dai siya matuyaw nin mga tawo* asin mahulog sa silo kan Diyablo.  Sa kaagid na paagi, an mga ministeryal na lingkod* dapat na seryoso, bakong magkaiba an mga pigsasabi,* dai nagpapangana sa arak, bakong mahanab sa materyal na pakinabang,  asin nangangapot sa sagradong hilom* kan pagtubod na may malinig na konsiyensiya. 10  Siring man, purbaran nguna an mga ini kun baga angay sinda sa pribilehiyo;* dangan puwede na sindang magin mga ministeryal na lingkod, huling mayo nin mairereklamo laban sa sainda. 11  An mga babayi dapat man na seryoso, bakong parapakaraot, balanse sa paggawi saka pag-uugali, asin maimbod sa Diyos sa gabos na bagay. 12  An ministeryal na lingkod dapat na agom nin sarong babayi, na pinapanginutan an saiyang mga aki asin an saiyang pamilya sa mahusay na paagi. 13  Huli ta an mga naglilingkod sa mahusay na paagi nagkakaigwa nin marahay na reputasyon asin nakakapagtaram na daing pag-alangan mapadapit sa pagtubod ninda ki Cristo Jesus. 14  Isinusurat ko sa saimo an mga bagay na ini, maski ngani naglalaom akong makadiyan sa saimo sa dai mahahaloy, 15  tanganing enkaso maatraso ako, aram mo kun paano ka dapat gumawi bilang miyembro kan pamilya nin Diyos, na iyo an kongregasyon kan buhay na Diyos, sarong harigi asin sulay kan katotoohan. 16  Tunay nanggad, an sagradong hilom na ini mapadapit sa debosyon sa Diyos talagang importanteng marhay: ‘Ihinayag siya bilang sarong tawo, ipinahayag na matanos bilang sarong espiritu, nagpahiling sa mga anghel, ipinaghulit sa mga nasyon, nagturubod sa saiya an mga tawo sa kinaban, inako siya sa langit sa kamurawayan.’

Mga Nota

O “marahay an paghusgar.”
O “dai nangungulog.”
O “bakong makikuwarta.”
O “nagmamanehar.”
O “mamaneharon.”
O “dai siya magin kasusupgan.”
O “mga lingkod sa kongregasyon.”
Sa literal, “bakong duwa an tataramon.”
Hilingon an “Sagradong hilom” sa Glosaryo.
O “kun baga kuwalipikado sinda.”