1 Timoteo 2:1-15

  • Pamibi para sa gabos na klase nin tawo (1-7)

    • Sarong Diyos, sarong tagapag-ultanan (5)

    • Katimbang na pantubos para sa gabos (6)

  • Mga tugon para sa mga lalaki asin babayi (8-15)

    • Magbado na may kabinian (9, 10)

2  Kaya inot nguna, sinasadol ko an gabos na magsagibo nin mga pagngayo-ngayo,* pagpamibi, pakimahirak alang-alang sa iba, asin pasasalamat para sa gabos na klase nin tawo,  kabali na an mga hadi saka an gabos na nasa haralangkaw na posisyon,* na sa siring makapagpadagos kitang mamuhay nin tiwasay asin tuninong na may lubos na debosyon sa Diyos asin pagkaseryoso.  Marahay asin nakakaugma an bagay na iyan sa paghiling kan satuyang Paraligtas, an Diyos,  na an kabutan iyo na an gabos na klase nin tawo maligtas asin makaabot sa tamang kaaraman mapadapit sa katotoohan.  Huli ta igwa nin sarong Diyos, asin sarong tagapag-ultanan sa Diyos asin mga tawo, sarong tawo, si Cristo Jesus,  na nagtao kan saiyang sadiri bilang katimbang na pantubos para sa gabos*—siguradong manungod sa bagay na ini magpapatotoo an mga tawo sa tamang panahon.  Para sa katuyuhan na iyan kaya ako ninombrahan bilang sarong parahulit asin apostol—totoo an sinasabi ko, dai ako nagpuputik—sarong paratukdo sa mga tawo kan mga nasyon manungod sa pagtubod asin katotoohan.  Kaya mawot ko na sain man na lugar, an mga lalaki magpadagos sa pagpamibi, na may kaimbudan sa Diyos na iniitaas an saindang mga kamot, asin magdanay na mayong pagkaanggot saka mga diskutiran.  Siring man, samnuhan nin mga babayi an saindang mga sadiri nin angay* na bado, na may kabinian asin tultol na isip,* bako nin lain-lain na istilo* nin buhok asin bako nin bulawan o mga perlas o mamahalon na marhay na sulot, 10  kundi sa paaging maninigo sa mga babaying igwa nin debosyon sa Diyos, an buot sabihon, paagi sa marahay na mga gibo. 11  An sarong babayi dapat na magin silensiyo* mantang nagdadangog sa pagtutukdo, na may lubos na pagpapasakop. 12  Dai ko tinutugutan an babayi na magtukdo o magkaigwa nin awtoridad sa lalaki, kundi dapat siyang magdanay na silensiyo.* 13  Huli ta si Adan an inot na linalang, pagkatapos si Eva. 14  Saro pa, si Adan dai nadaya, alagad an babayi biyong nadaya asin nagin parakasala. 15  Minsan siring, an mga babayi mapoprotektaran kun sinda magigin ina, basta magdanay lang sindang igwa nin pagtubod asin pagkamuot asin kabanalan saka tultol na isip.*

Mga Nota

An pagngayo-ngayo sarong udok na pamibi na diyan biyong ihinahayag nin saro an saiyang mga namamatian.
O “gabos na may awtoridad.”
O “gabos na klase nin tawo.”
O “kagalang-galang.”
O “asin marahay na paghusgar.”
Sa literal, “nin mga istilo nin pagsalapid.”
O “tuninong.”
O “tuninong.”
O “saka marahay na paghusgar.”