1 Timoteo 1:1-20

  • Pangungumusta (1, 2)

  • Patanid laban sa palsong mga paratukdo (3-11)

  • Pinahilingan si Pablo nin daing kapantay na kabuutan (12-16)

  • Hading daing sagkod (17)

  • ‘Ipadagos an matanos na pakikilaban’ (18-20)

1  Hali ki Pablo, na sarong apostol ni Cristo Jesus paagi sa pagbuot nin Diyos na satuyang Paraligtas asin ni Cristo Jesus na satuyang paglaom,  para ki Timoteo,* na ibinibilang kong tunay kong aki kun mapadapit sa pagtubod: Mapasaimo an daing kapantay na kabuutan asin pagkahirak saka katuninungan hali sa Diyos na Ama asin ki Cristo Jesus na satuyang Kagurangnan.  Kun paanong nakiulay ako sa saimo na magdanay ka sa Efeso kaidtong mapasiring na ako sa Macedonia, nakikiulay giraray ako ngunyan na magdanay ka diyan, tanganing matawan mo nin magabat na sadol an nagkapirang indibidwal na dai sinda magtukdo nin ibang doktrina,  o magtao nin atensiyon sa mga bakong totoong istorya asin sa mga ginigibong pagsusog sa ginikanan nin lahi. An siring na mga bagay dai nin ibinubungang ano man na kapaki-pakinabang kundi minaresulta lang sa mga espekulasyon imbes na makapagtao nin mga bagay na hali sa Diyos para sa pagpakusog nin pagtubod.  An talagang katuyuhan kan mga tugon* na ini iyo na magkaigwa kita nin pagkamuot na bunga nin dalisay na puso asin nin malinig na konsiyensiya asin nin pagtubod na mayong pagsagin-sagin.  Dahil sa pagbaliwala sa mga bagay na ini, an nagkapira naengganyar na makikabtang sa daing kuwentang urulay.  Gusto nindang magin mga paratukdo nin katugunan, alagad dai man ninda nasasabutan an mga bagay na pigtataram ninda o an mga bagay na pigpaparainsistir ninda.  Buweno, aram niyato na an Katugunan marahay kun an saro iaaplikar iyan nin tama,  palibhasa minimidbid niya na an katugunan ginibo, bako para sa matanos na tawo, kundi para duman sa mga maraot na tawo asin rebelyoso, sa mga bakong diyosnon asin parakasala, sa mga bakong maimbod* asin nagbabasang-basang sa mga bagay na banal, sa mga paragadan nin ama asin ina saka iba pang tawo, 10  sa mga tawong imoral,* sa mga lalaking nagdudurog sa kapwa lalaki,* sa mga parakidnap, sa mga putikon, sa mga nagpuputik sa saindang sinumpaan, asin para sa gabos na iba pa na tumang sa marahay* na katukduan 11  na nakabasar sa ipinagkatiwala sa sakong mamuraway na maugmang bareta kan maugmang Diyos. 12  Nagpapasalamat ako ki Cristo Jesus na satuyang Kagurangnan, na nagtao sa sako nin kusog, huling ibinilang niya akong maimbod paagi sa pag-asignar sa sako nin sarong sagradong gibuhon, 13  maski ngani dati akong paralanghad* asin parapersegir saka aroganteng tawo. Minsan siring, pinahilingan ako nin pagkahirak huli ta ginibo ko idto dara nin kawaran nin aram asin kawaran nin pagtubod. 14  Alagad an daing kapantay na kabuutan kan satuyang Kagurangnan na inako ko hali sa saiya mas lalo pang nagsupay kasabay nin pagtubod asin kan pagkamuot na hali ki Cristo Jesus. 15  An mga tataramon na ini mapagkakatiwalaan asin maninigong akuon nin lubos: Si Cristo Jesus nagdatong sa kinaban tanganing iligtas an mga parakasala. Sa mga ini panginot ako. 16  Alagad, pinahilingan ako nin pagkahirak tanganing paagi sa sakuya bilang panginot na parakasala, ikapahiling nin lubos ni Cristo Jesus an saiyang pagkamapasensiya, na ginigibo akong sarong halimbawa sa mga tawong magsasarig kan saindang pagtubod sa saiya para sa buhay na daing katapusan. 17  Ngunyan, sa Hading daing sagkod, daing kalapaan, dai nahihiling, an solamenteng Diyos, mapasaiya an onra asin kamurawayan sagkod nuarin pa man. Amen. 18  Itinatao ko sa saimo aki kong Timoteo an mga tugon* na ini, asin uyon ini sa mga propesiyang* ipinahayag manungod sa saimo, tanganing kauyon kan mga iyan maipadagos mo an matanos* na pakikilaban, 19  miyentras na pinagdadanay mo an saimong pagtubod asin an malinig na konsiyensiya, sarong bagay na binaliwala na nin iba, na nagresulta sa pagkawara kan saindang pagtubod siring sa paglubog nin sarong barko. 20  Kabilang sa mga ini si Himeneo saka Alejandro, asin itinao ko na sinda ki Satanas tanganing paagi kaiyan matukduan sinda nin leksiyon na dai maglanghad.

Mga Nota

Nangangahulugan na “Saro na Nagtataong Onra sa Diyos.”
O “instruksiyon.”
O “mga mayo nin maimbod na pagkamuot.”
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “mga homoseksuwal.”
O “nakakapakusog; kapaki-pakinabang.”
Hilingon an “Paglanghad” sa Glosaryo.
O “instruksiyon.”
Hilingon an “Propesiya” sa Glosaryo.
O “marahay.”