1 Tesalonica 5:1-28

  • An pag-abot kan aldaw ni Jehova (1-5)

    • “Katuninungan asin katiwasayan!” (3)

  • Magdanay na mata, papagdanayon na tultol an saindong pag-iisip (6-11)

  • Mga sadol (12-24)

  • Panghuring mga pangungumusta (25-28)

5  Ngunyan mga tugang, kun manungod sa mga panahon asin itinalaan na mga aldaw, dai na kaipuhan na suratan pa kamo.  Huli ta aram na aram mismo nindo na an aldaw ni Jehova* maabot na kaparehong-kapareho kan pag-abot nin sarong parahabon* sa banggi.  Sa panahon na sinda nagsasarabi, “Katuninungan asin katiwasayan!” saka man tulos-tulos na maabot sa sainda an biglang pagkalaglag, siring sa kulog nin pangangaki na minaabot sa sarong babaying bados, asin dai nanggad sinda makakadulag.  Alagad kamo mga tugang, mayo man kamo sa kadikluman para abutan kamo kan aldaw na iyan kun paanong biglang inaabutan kan liwanag kan aldaw an mga parahabon,  huli ta gabos kamo mga aki nin liwanag asin mga aki nin aldaw. Bako kitang sadiri kan banggi ni kan kadikluman.  Kun siring, dai kita magparaturog siring kan ginigibo kan iba, kundi magdanay kitang mata asin tultol an pag-iisip.  Huli ta an mga nagtuturog, nagtuturog sa banggi, asin an mga nagbuburat, nagbuburat sa banggi.  Alagad para sa sato na sadiri kan aldaw, papagdanayon tang tultol an satong pag-iisip asin isulot ta an pagtubod saka pagkamuot bilang takop sa daghan asin an paglaom niyatong kaligtasan bilang helmet  huli ta pinili kita nin Diyos, bako para itagama sa saiyang kaanggutan, kundi tanganing magkamit nin kaligtasan paagi sa satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo. 10  Nagadan siya para sa sato, tanganing kun magdanay man kitang buhay o kun magadan man kita,* mabubuhay kitang kaiba niya. 11  Kaya, padagos na rangahon asin pakusugon an lambang saro, na sa katunayan iyo na an piggigibo nindo. 12  Ngunyan mga tugang, nakikiulay kami sa saindo na magpahiling kamo nin paggalang sa mga nagpapagal diyan sa saindo asin nanginginot sa saindo sa paglilingkod sa Kagurangnan saka nagsasadol sa saindo; 13  asin na tawan sinda nin mas urog na pagpapahalaga na may pagkamuot huli kan saindang trabaho. Makipagkatuninungan kamo sa lambang saro. 14  Sa ibong na kampi, sinasadol mi kamo, mga tugang, na patanidan* an mga pasaway, magtaram na may pagranga sa mga nagmumundo nin grabe,* tabangan an mga maluya, magin mapasensiya sa gabos. 15  Siguraduhon nindo na dai nin siisay man sa saindo an magbalos nin maraot sa saro na naggibo sa saiya nin maraot, kundi pirming pagmaigutan na gumibo nin marahay sa lambang saro asin sa iba. 16  Pirmi kamong mag-ugma. 17  Danay na mamibi. 18  Magpasalamat sa Diyos sa gabos na bagay. Ini an saiyang kabutan para sa saindo bilang mga parasunod ni Cristo Jesus. 19  Dai nindo pagsigbuhon an laad kan espiritu. 20  Dai nindo pagbasang-basangon an mga propesiya.* 21  Siyertuhon an gabos na bagay; pangaptan an marahay. 22  Likayan an gabos na klase nin karatan. 23  Lugod na an Diyos nin katuninungan iyo mismo an magpabanal sa saindo nin lubos. Asin mga tugang, lugod na an saindong bilog na espiritu asin kalag* saka hawak mapagdanay na malinig sa panahon kan presensiya kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo. 24  An saro na nag-aapod sa saindo maimbod, asin siguradong gigibuhon niya iyan. 25  Mga tugang, danay nindo kaming ipamibi. 26  Kumustahon nindo an gabos na tugang paagi sa makikatuod na hadok.* 27  Sa ngaran kan Kagurangnan, seryoso ko kamong tinutugon na basahon an surat na ini sa gabos na tugang. 28  Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “mahábas.”
Sa literal, “magdanay man kitang mata o kun nagtuturog man kita.”
O “tawan nin hatol.”
O “sa mga nadidisganar.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “buhay.” Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “banal na hadok.”