1 Tesalonica 2:1-20

  • Ministeryo ni Pablo sa Tesalonica (1-12)

  • Inako kan mga taga Tesalonica an tataramon nin Diyos (13-16)

  • Minamawot nanggad ni Pablo na mahiling an mga taga Tesalonica (17-20)

2  Siguradong aram mismo nindo, mga tugang, na dai nagin sayang an pagsungko mi sa saindo.  Huli ta maski ngani nagsakit nguna kami asin trinato nin daing galang sa Filipos, siring kan aram nindo, nagtipon kami nin kusog nin buot sa tabang kan satuyang Diyos tanganing sabihon sa saindo an maugmang bareta nin Diyos sa ibong nin grabeng pagkontra.*  Asin an sinserong sadol na itinatao mi bakong base sa salang mga ideya o dahil sa maraot na motibo saka dai man iyan nin kalabot na pandadaya,  kundi dahil ibinilang kami nin Diyos na angay na pagkatiwalaan kan maugmang bareta, nagpapahayag kami tanganing mapaugma, bako an mga tawo, kundi an Diyos, na nagsisiyasat kan samong mga puso.  Sa katunayan, aram nindo na dai mi kasuarin man ginamit an mabuladas na pananaram o itinago an tunay ming pagkatawo dahil sa paslong motibo; saksi an Diyos!  Dai mi man pigmamawot na pamurawayon kami nin mga tawo, iyan man hali sa saindo o sa iba, minsan ngani bilang mga apostol ni Cristo puwede kuta kaming magin magabat na pasanon sa pinansiyal.  Imbes, nagin mabuot an pagtrato mi sa saindo kan kaibanan nindo kami, arog baga nin sarong nagpapasusong ina na padaba* an saiyang mga aki.  Kaya dahil sa hararom niyamong pagkamuot sa saindo, andam* kaming itao sa saindo, bako sana an maugmang bareta nin Diyos kundi pati mismo an samuyang mga sadiri,* huli ta napamahal na nanggad kamo sa samo.  Mga tugang, siguradong nagigirumduman nindo an samuyang pagpagal asin pagtrabaho nin magabat. Kan ihinulit mi sa saindo an maugmang bareta nin Diyos, aldaw-banggi kaming nagtrabaho, tanganing dai niyamo matawan an siisay man sa saindo nin magabat na pasanon sa pinansiyal. 10  Mga saksi kamo, pati na an Diyos, kun paano kami guminawi nin maimbod asin matanos saka daing katuyawan diyan sa saindo na mga nagtutubod. 11  Aram na aram nindo kun paano kami padagos na naghatol asin nagranga sa saindo saka nagsadol sa lambang saro sa saindo, siring sa ginigibo nin sarong ama sa saiyang mga aki, 12  tanganing danay kamong maglakaw sa paaging inuuyunan nin Diyos, na nag-apod sa saindo sa saiyang Kahadian asin kamurawayan. 13  Sa katunayan, iyan an dahilan kaya dai man kami minapundo sa pagpasalamat sa Diyos, huling kan inako nindo an tataramon nin Diyos, na saindong nadangog sa samuya, inako nindo iyan bako bilang tataramon nin mga tawo, kundi inako nindo iyan sa kun ano talaga iyan, bilang tataramon nin Diyos, na igwa man ngunyan nin epekto sa saindo na mga nagtutubod. 14  Mga tugang, nagi kamong mga paraarog sa mga kongregasyon nin Diyos na kasaro ni Cristo Jesus na yaon sa Judea, huli ta an mga kasakitan na naeksperyensiyahan nindo sa kamot kan sadiri nindong mga kahimanwa kapareho man kan mga naeeksperyensiyahan ninda sa kamot kan mga Judio, 15  na iyo pa ngani an guminadan sa Kagurangnan na Jesus asin sa mga propeta saka nagpersegir sa samo. Siring man, dai sinda naggigibo nin mga bagay na nakakapaugma sa Diyos, kundi kinokontra ninda an mga bagay na nagtataong pakinabang sa gabos na tawo, 16  mala ta hinihinguwa nindang pugulan kami sa ginigibo ming pagpahayag sa mga tawo kan mga nasyon,* na matabang sa mga ini na maligtas. Sa paaging ini, pirmi na sana nindang pigpaparadagdagan an saindang mga kasalan. Pero ngunyan, aabutan man giraray sinda kan saiyang kaanggutan. 17  Alagad mga tugang, kan napasuway kami sa saindo nin halipot na panahon (sa pisikal, bako sa puso mi), ginibo mi an gabos na paghihinguwa para mahiling giraray kamo,* huling mawot mi talagang mahiling kamo. 18  Ini an dahilan kaya gusto niyamong magdiyan sa saindo, asin ako, si Pablo, duwang beses na nagpurbar na magdiyan; pero inulang kami ni Satanas. 19  Huli ta siisay pa man an kaiba niyamo sa samuyang paglaom o an samuyang kaugmahan o korona nin kagaya-gayahan sa atubangan kan satuyang Kagurangnan na Jesus sa panahon kan saiyang presensiya?* Bako daw na kamo? 20  Kamo nanggad an samong kamurawayan asin kaugmahan.

Mga Nota

O posibleng “grabeng kadipisilan.”
O “inaataman.”
Sa literal, “nauugmang marhay.”
O “kalag.”
O “sa mga Hentil.”
Sa literal, “mahiling an saindong lalawgon.”
Hilingon sa Glosaryo.