1 Tesalonica 1:1-10

  • Pangungumusta (1)

  • Pasasalamat dahil sa pagtubod kan mga taga Tesalonica (2-10)

1  Hali ki Pablo, Silvano,* asin Timoteo, para sa kongregasyon kan mga taga Tesalonica na kasaro nin Diyos na Ama asin kan Kagurangnan na Jesu-Cristo: Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan asin katuninungan.  Pirmi kaming nagpapasalamat sa Diyos sa kada beses na sinasambit niyamo kamo gabos sa samuyang mga pamibi,  huli ta padagos ming ginigirumdom sa atubangan kan satuyang Diyos asin Ama an saindong mga gibo na bunga nin pagtubod, an saindong mamumuton na pagpapagal, asin an saindong pakatagal huli kan paglaom nindo sa satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Huli ta aram niyamo, mga tugang na namumutan nin Diyos, an mapadapit sa pagpili niya sa saindo,  huling an maugmang bareta na ihinulit mi dai nag-abot sa saindo na gabos sana tataramon kundi nag-abot iyan sa saindo na may puwersa asin may paggiya kan banal na espiritu saka may kaibang makusog na pananarig, asin aram nindo kun ano an mga ginibo mi alang-alang sa saindo.  Nagin mga paraarog kamo sa samo asin sa Kagurangnan, huling sa ibong nin grabeng kasakitan inako nindo an mensahe na igwa nin kaugmahan na dara kan banal na espiritu,  kaya ngani nagi kamong halimbawa sa gabos na mga nagtutubod sa Macedonia asin sa Acaya.  An totoo, bako sanang sa Macedonia asin Acaya nadangog an tataramon ni Jehova* nin dahil sa saindo, kundi nabaretaan man sa gabos na lugar an mapadapit sa pagtubod nindo sa Diyos, kaya dai mi na kaipuhan pang magsabi nin ano man.  Huli ta sinda mismo an sigeng istorya manungod sa inot ming pagdiyan sa saindo saka kun paano nindo binayaan an saindong mga idolo tanganing magin mga uripon kan buhay asin tunay na Diyos, 10  asin tanganing halaton an pagdatong hali sa langit kan saiyang Aki, na ibinangon niya hali sa mga gadan, si Jesus, na iyo an maligtas sa sato sa nagdadangadang na grabeng kaanggutan.

Mga Nota

Inaapod man na Silas.
Hilingon sa Glosaryo.