1 Pedro 5:1-14

  • Pasturan an aripumpon nin Diyos (1-4)

  • Magin mapakumbaba asin mapagbantay (5-11)

    • Ipasa sa Diyos an gabos na kahaditan (7)

    • An Diyablo garo nag-uungal na leon (8)

  • Panghuring mga tataramon (12-14)

5  Kun siring, bilang saro man na magurang sa kongregasyon, na saksi sa mga kasakitan kan Cristo asin may kabtang sa ihahayag na kamurawayan, nakikiulay ako sa* kamagurangan diyan sa saindo:  Pasturan nindo an aripumpon nin Diyos na nasa pangangataman nindo, na naglilingkod bilang mga paraataman,* bako sa paaging napipiritan, kundi ginigibo iyan nin gikan sa buot sa atubangan nin Diyos; bako dahil sa pagkamuot sa materyal na pakinabang, kundi dahil gusto talaga nindo;  asin dai dinodominar an mga sadiri nin Diyos, kundi nagigin mga halimbawa sa aripumpon.  Asin pag nahayag na an panginot na pastor, aakuon nindo an dai napaparang korona nin kamurawayan.  Sa kaparehong paagi, kamong mga hoben na lalaki, magpasakop kamo sa mga gurang na lalaki.* Pero kamo gabos, magsulot kamo nin kapakumbabaan sa pagtrato nindo sa lambang saro, huli ta habo nin Diyos sa mga mapalangkaw, alagad nagpapahiling siya nin daing kapantay na kabuutan sa mga mapakumbaba.  Kaya, magpakumbaba kamo sa irarom kan makapangyarihan na kamot nin Diyos, tanganing mailangkaw niya kamo sa itinalaan na panahon,  mantang ipinapasa nindo sa saiya an gabos nindong kahaditan,* huli ta nagmamakulog siya sa saindo.  Pagdanayon nindo an tultol na pag-iisip, magin mapagbantay! An saindong kaiwal, an Diyablo, naglilibot-libot na siring sa nag-uungal na leon, na naghahanap nin masisiba.  Alagad manindugan kamo laban sa saiya, marigon sa pagtubod, mantang aram nindo na an arog kaiyan na klase nin mga kasakitan inaagihan man kan gabos nindong tugang sa bilog na kinaban. 10  Pero pagkatapos nindong magsakit nin dikit na panahon, an Diyos na pano nin daing kapantay na kabuutan, na nag-apod sa saindo sa saiyang daing katapusan na kamurawayan kasaro ni Cristo, iyo mismo an makumpleto kan saindong pagsasanay. Paparigunon niya kamo, papakusugon niya kamo, ibubugtak niya kamo sa masarig na pundasyon. 11  Mapasaiya an kakusugan sagkod lamang. Amen. 12  Paagi ki Silvano,* na ibinibilang kong sarong maimbod na tugang, nagsurat ako sa saindo sa dikit sanang mga tataramon tanganing pakusugon an saindong buot asin magtao nin sinserong patotoo na iyo ini an tunay na daing kapantay na kabuutan nin Diyos. Manindugan kamo diyan. 13  Siya* na yaon sa Babilonya, na sarong pinili arog nindo, nagpapaabot sa saindo kan saiyang pangungumusta, siring man si Marcos na sakuyang aki. 14  Kumustahon nindo an lambang saro paagi sa hadok nin pagkamuot. Magkaigwa lugod kamo nin katuninungan, kamo gabos na kasaro ni Cristo.

Mga Nota

O “sinasadol ko an.”
O “na maingat ining binabantayan.”
O “sa kamagurangan.”
O “ikinakapurisaw.”
Inaapod man na Silas.
An pronoun na ini sa Griego nanunungod sa sarong babayi asin minalataw na nagrerepresentar sa kongregasyon sa Babilonya.