1 Pedro 4:1-19

  • Gamiton an buhay sa paggibo kan kabutan nin Diyos, arog ni Cristo (1-6)

  • An katapusan kan gabos na bagay harani na (7-11)

  • Pag-agi nin kasakitan bilang Kristiyano (12-19)

4  Huling si Cristo nagsakit bilang sarong tawo, andamon man nindo an saindong sadiri paagi sa pagkaigwa nin kaisipan* na kapareho kan sa saiya; huli ta an siisay man na nagsasakit bilang sarong tawo nagpapahiling na binayaan niya na an saiyang mga kasalan,  tanganing sa siring na paagi magamit niya an natatadang panahon kan saiyang buhay bilang tawo, bako nang para gibuhon an mga kamawutan nin tawo, kundi para gibuhon an kabutan nin Diyos.  Huli ta igo na an nag-aging panahon na ginamit nindo sa paggibo kan kagustuhan kan mga tawo kan mga nasyon, na iyo an daing pakundangan na paggawi,* daing kontrol na mga hurot, sobrang pag-inom nin arak, mariribok na kaurugmahan, pataragalan sa pag-inom, asin mga makababalding* idolatriya.  Nagngangalas sinda ta dai na kamo nakikiiba-iba sa sainda sa arog kaiyan na maation na paagi nin pamumuhay, kaya pigtataraman ninda kamo nin maraot.  Alagad an mga tawong ini maninimbag sa saiya na nakaandam na maghukom sa mga buhay asin sa mga gadan.  Sa katunayan, iyan an dahilan kaya an maugmang bareta ipinahayag man sa mga gadan, na sa siring, maski hinukuman sinda base sa pangluwas nindang itsura sigun sa pagmansay nin mga tawo, sinda mabuhay kauyon kan espiritu sigun sa pagmansay nin Diyos.  Alagad an katapusan kan gabos na bagay harani na. Kun siring, magin tultol an saindong isip, asin magin mapagbantay kamo may koneksiyon sa saindong mga pamibi.  Urog sa gabos, magkaigwa nin makusog na pagkamuot sa lambang saro, huli ta an pagkamuot nakakatahob sa dakul na kasalan.  Magin mapag-istimar sa lambang saro na daing paggumod-gumod. 10  Ano man an lebel kan mga kakayahan* na itinao sa kada saro sa sato, gamiton niyato iyan sa paglilingkod sa lambang saro bilang mahusay na mga katiwala kan daing kapantay na kabuutan nin Diyos na ipinapahiling sa lain-lain na paagi. 11  Kun an siisay man igwa kan kakayahan na magtaram, gibuhon niya iyan bilang saro na nagtataram nin mga kapahayagan hali sa Diyos; kun an saro naglilingkod sa iba, gibuhon niya iyan na nagsasarig sa kusog na itinatao nin Diyos; tanganing sa gabos na bagay mapamuraway an Diyos paagi ki Jesu-Cristo. Saiya an kamurawayan asin an kakusugan sagkod nuarin pa man. Amen. 12  Mga namumutan, dai nindo ipagngalas an grabeng mga pagbalo na inaagihan nindo, na garo baga igwang pambihirang bagay na nangyayari sa saindo. 13  Imbes, padagos nindong ikaugma an bagay na nagsasakit kamo sa kaparehong mga dahilan na nagsakit an Cristo, tanganing sa panahon kan paghahayag kan saiyang kamurawayan mag-ugma man kamo asin maggaya-gayang marhay. 14  Kun kamo tinutuya-tuya* nin dahil sa ngaran ni Cristo, maugma kamo, huli ta an espiritu nin kamurawayan, iyo, an espiritu nin Diyos, yaon sa saindo. 15  Alagad, dai man lugod nin siisay man sa saindo an magsakit dahil sa pagigin paragadan o parahabon* o paragibo nin maraot o parapakilabot sa buhay nin ibang tawo. 16  Pero kun an siisay man nagsasakit dahil sa pagigin Kristiyano, dai siya masupog, kundi padagos niyang pamurawayon an Diyos mantang namumuhay bilang sarong Kristiyano. 17  Huli ta iyo ini an itinalaan na panahon na an paghukom punan sa harong nin Diyos. Ngunyan kun iyan mapuon nguna sa satuya, ano na sana an kaaabtan kaidtong mga bakong masinunod sa maugmang bareta nin Diyos? 18  “Asin kun masakit nganing makaligtas an matanos na tawo, ano na sana an mangyayari sa bakong diyosnon na tawo asin sa parakasala?” 19  Kaya ngunyan, para sa mga nagsasakit huli sa paggibo kan kabutan nin Diyos, padagos nindang ipagkatiwala an saindang mga sadiri* sa sarong maimbod na Kaglalang mantang naggigibo sinda nin marahay.

Mga Nota

O “determinasyon.”
O “daing supog na paggawi.” Plural kan termino sa Griego na a·selʹgei·a. Hilingon an “Daing pakundangan na paggawi” sa Glosaryo.
Sa literal, “ilegal na.”
Sa literal, “balaog.”
O “iniinsulto.”
O “mahábas.”
O “kalag.”