1 Pedro 3:1-22

  • Mga agom na babayi asin lalaki (1-7)

  • Magpahiling nin pakikidamay; makipagkatuninungan (8-12)

  • Pagsakit alang-alang sa katanusan (13-22)

    • Magin andam na idepensa an saindong paglaom (15)

    • Bawtismo asin malinig na konsiyensiya (21)

3  Sa kaparehong paagi, kamong mga agom na babayi, magpasakop kamo sa saindong mga agom, tanganing kun igwa man sa sainda na bakong masinunod sa tataramon, makumbinsir sinda maski mayong tataramon dahil sa paggawi kan saindang mga agom,  palibhasa nahihiling mismo ninda an saindong malinig na paggawi na may kaibang hararom na paggalang.  An saindo lugod na pampagayon sa sadiri bako idtong pangluwas—an lain-lain na istilo* nin buhok asin an pagsulot nin mga alahas na bulawan o magagayon na bado—  kundi magin lugod iyan idtong personang nasa puso na dai napapara an darang kagayunan—an pagigin tuninong asin mahuyo—na dakulaon an halaga sa paghiling nin Diyos.  Huli ta an mga banal na babayi kaidto na naglalaom sa Diyos siring kaiyan an ginigibong pagpagayon sa saindang sadiri, na nagpapasakop sa saindang mga agom,  arog ni Sara na nagsunod ki Abraham asin inapod ining kagurangnan. Asin kamo nagigin siring sa mga aki ni Sara, basta padagos kamong maggibo nin marahay asin dai magpadaog sa takot.  Kamong mga agom na lalaki, sa kapareho man na paagi padagos kamong mamuhay kaiba ninda sa paaging nagpapahiling na nasasabutan nindo sinda.* Tawan nindo sinda nin onra bilang mga lalagan na mapapasaon na mas maluya sa saindo, na iyo an karakteristiko nin mga babayi, huling sinda man mga kapwa nindo tagapagmana kan daing kapantay na biyaya na buhay, tanganing an saindong mga pamibi dai maulang.  Bilang panghuri, kamo gabos magpahiling nin pagkasararo nin isip,* nin pakikidamay, nin pagkamuot na siring kan sa magturugang, nin mamumuton na pagmalasakit, asin nin kapakumbabaan.  Dai magbalos nin maraot sa maraot o nin insulto sa insulto. Imbes, balusan iyan nin mabuot na mga tataramon, huli ta inapod kamo para sa arog kaiyan na buhay, tanganing sa siring magkamit kamo nin bendisyon. 10  Huli ta “an siisay man na nagmamawot nin marahay na buhay asin gustong mabuhay nin maugma dapat na bantayan an saiyang dila na dai magsabi nin maraot asin an saiyang mga ngabil na dai magtaram nin pandadaya. 11  Talikdan niya an maraot asin gumibo siya nin marahay; makipagkatuninungan siya asin pagmaigutan niyang mapagdanay iyan. 12  Huli ta an mga mata ni Jehova* nakahiling sa mga matanos, asin an saiyang mga talinga nagdadangog sa saindang pagngayo-ngayo,* alagad habo* ni Jehova* sa mga naggigibo nin maraot na mga bagay.” 13  Siisay man nanggad an makakagibo sa saindo nin maraot kun magi kamong maigot sa paggibo nin marahay? 14  Alagad dawa pa kun magsakit kamo alang-alang sa katanusan, maugma kamo. Minsan siring, dai nindo katakutan an saindang kinakatakutan,* asin dai man kamo mapurisaw. 15  Kundi sa saindong mga puso midbidon nindo an pagigin banal kan Cristo bilang Kagurangnan, na pirming andam na idepensa an saindong paglaom sa siisay man na naghahagad nin rason mapadapit diyan, alagad ginigibo ini na may kahuyuan asin hararom na paggalang. 16  Pagdanayon nindo an malinig na konsiyensiya, tanganing sa ano man na paagi na kamo tinataraman nin maraot, idtong mga nagtataram laban sa saindo mapasupog huli kan saindong marahay na paggawi bilang mga parasunod ni Cristo. 17  Huli ta mas marahay pang magsakit kamo dahil naggigibo kamo nin marahay, kun iyan an itinutugot nin Diyos, kisa magsakit kamo dahil naggigibo kamo nin maraot. 18  Si Cristo baga nagadan nin saro sanang beses para sa gabos na panahon alang-alang sa mga kasalan, sarong matanos na tawo na nagadan para sa mga bakong matanos, tanganing giyahan kamo pasiring sa Diyos. Ginadan siya na nasa hawak na laman alagad binuhay sa hawak na espiritu. 19  Asin sa arog kaining kamugtakan siya nagduman sa mga espiritung nakapreso asin naghulit sa mga ini, 20  na nagin masinuway kaidto kan an Diyos mapasensiyang naghahalat kan panahon ni Noe, mantang ginigibo an arka, na diyan pipirang tawo, walo sanang kalag,* an naligtas sa mga tubig kan baha. 21  An katimbang kaini na bawtismo iyo man ngunyan an nagliligtas sa saindo (bakong paagi sa paghali kan ramog kan laman, kundi paagi sa paghagad sa Diyos nin sarong malinig na konsiyensiya), paagi sa pagkabuhay liwat ni Jesu-Cristo. 22  Siya nasa tuo nin Diyos, huli ta nagduman siya sa langit, asin an mga anghel asin an mga awtoridad saka an mga kapangyarihan ipinasairarom sa saiya.

Mga Nota

Sa literal, “an pagsalapid.”
O “nagpapahiling nin konsiderasyon sa sainda.”
O “mag-isip na may pagkauruyon.”
Hilingon sa Glosaryo.
An pagngayo-ngayo sarong udok na pamibi na diyan biyong ihinahayag nin saro an saiyang mga namamatian.
Sa literal, “kontra an lalawgon.”
Hilingon sa Glosaryo.
O posibleng “an saindang mga pananakot.”
O “persona.”