1 Pedro 2:1-25

  • Magkaigwa nin grabeng pagmawot sa tataramon (1-3)

  • Mga gapong buhay na itinindog para magin sarong espirituwal na harong (4-10)

  • Pamumuhay sa kinaban bilang mga dayuhan (11, 12)

  • Tamang pagpasakop (13-25)

    • Si Cristo, sarong arugan niyato (21)

2  Kaya halion nindo sa saindong sadiri an gabos na karatan asin pandadaya asin pagsagin-sagin asin pagkauri saka gabos na panglilibak.  Siring sa bagong mamundag na mga umboy, magkaigwa kamo nin grabeng pagmawot sa purong gatas kan tataramon, tanganing paagi kaiyan kamo magtalubo asin maligtas,  asin magigibo nindo ini huling napatunayan* na nindo na mabuot an Kagurangnan.  Sa pagdulok nindo sa saiya, na sarong gapong buhay na hinabuan nin mga tawo alagad pinili nin Diyos asin mahalagang marhay sa Saiya,  kamo mismo bilang mga gapong buhay itinitindog na magin sarong espirituwal na harong para magin sarong katiripunan nin banal na mga saserdote, tanganing magdulot nin espirituwal na mga atang na akseptable sa Diyos paagi ki Jesu-Cristo.  Huli ta sinasabi sa Kasuratan: “Uya! Ibinubugtak ko sa Sion an sarong piniling gapo, sarong mahalagang marhay na gapong panganto na nagseserbing pundasyon, asin an siisay man na nagtutubod diyan dai nuarin man makakamati nin pagkasudya sa saiyang linalauman.”*  Kaya para sa saindo siya mahalagang marhay, huli ta kamo mga nagtutubod; alagad para duman sa mga dai nagtutubod, “an gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyo ini an nagin mayor na gapong panganto”  asin “sarong gapong singkugan saka sarong dakulang gapo na pang-ulang sa dalan.” Nagkakasiringkog sinda huling masinuway sinda sa tataramon. Ini mismo an itinalagang kaaabtan ninda.  Alagad kamo “sarong lahing pinili, sarong katiripunan nin mga saserdoteng naglilingkod bilang mga hadi, sarong banal na nasyon, sarong banwaan na kinua bilang espesyal na pagsadiri, tanganing ipahayag nindo sa gabos na lugar an kaumaw-umaw na mga kuwalidad” kan Saro na nag-apod sa saindo hali sa kadikluman pasiring sa saiyang makangangalas na liwanag. 10  Huli ta dati bako kamong sarong banwaan, alagad ngunyan banwaan na kamo nin Diyos; dati dai kamo pinahilingan nin pagkahirak, alagad ngunyan nag-ako na kamo nin pagkahirak. 11  Mga namumutan, bilang mga dayuhan asin temporaryong mga residente sinasadol ko kamo na padagos na lumikay sa makalaman na mga kamawutan, na nakikipaglaban sa saindong sadiri.* 12  Pagdanayon nindo na marahay an saindong paggawi sa tahaw kan mga nasyon, tanganing pag inaakusaran ninda kamo na kamo mga paragibo nin maraot, mahiling ninda mismo an saindong marahay na mga gibo, asin bilang resulta, pamurawayon ninda an Diyos sa aldaw kan saiyang pagsiyasat. 13  Alang-alang sa Kagurangnan, magpasakop kamo sa lambang institusyon na minukna nin tawo, iyan man sa hadi bilang may halangkaw na katungdan 14  o sa mga gobernador bilang mga isinugo niya para magpadusa sa mga naggigibo nin maraot asin para man mag-umaw sa mga naggigibo nin marahay. 15  Huli ta kabutan nin Diyos na paagi sa paggibo nin marahay mapasilensiyo* nindo an sa-ignoranteng urulay nin mga tawong dai nag-iisip. 16  Magi kamong siring sa mga tawong talingkas, na ginagamit an saindong katalingkasan, bako bilang pantahob sa paggibo* nin sala, kundi ginagamit iyan bilang mga uripon nin Diyos. 17  Tawan nindo nin onra an gabos na klase nin tawo, magkaigwa kamo nin pagkamuot sa bilog na kasararuan nin magturugang, matakot kamo sa Diyos, tawan nindo nin onra an hadi. 18  An mga suruguon dapat na magpasakop sa saindang mga kagurangnan na may lubos na pagrespeto, bako sana sa mga mabuot asin makatanusan kundi pati man sa mga masakit pauyunan. 19  Huli ta ikinakaugma nin Diyos kun an saro nagtatagal nin kasakitan* asin nagtitios nin inhustisya alang-alang sa saiyang konsiyensiya sa atubangan nin Diyos. 20  Huli ta ano an kaumaw-umaw kun kamo pinapadusahan dahil sa paggibo nin kasalan dangan tinatagalan nindo iyan? Pero kun nagtatagal kamo nin kasakitan dahil sa paggibo nin marahay, ikinakaugma iyan nin Diyos. 21  Sa katunayan, inapod kamo para sa arog kaiyan na buhay, huling si Cristo mismo nagsakit para sa saindo, na nagwalat sa saindo nin sarong arugan tanganing maingat nindong masundan an saiyang mga lakad. 22  Dai siya nakaginibo nin kasalan, ni may nakua man na pandadaya sa saiyang nguso. 23  Kan siya pig-iinsulto,* dai siya nagbalos nin pang-iinsulto.* Kan siya nagsasakit, dai siya nanghuma, kundi ipinagkatiwala niya an saiyang sadiri sa Saro na naghuhukom nin matanos. 24  Dinara niya mismo sa sadiri niyang hawak* an satuyang mga kasalan kan siya ipako sa harigi,* na sa siring kita magadan kun mapadapit sa mga kasalan asin mabuhay kun mapadapit sa katanusan. Asin “paagi sa saiyang mga lugad kamo napaumayan.” 25  Huli ta garo kamo kaidto mga karnero na nagkaralagalag, alagad ngunyan kamo buminalik na sa pastor asin paraataman kan saindong mga kalag.*

Mga Nota

Sa literal, “nanamitan.”
Sa literal, “dai nuarin man mapapasupog.”
O “sa kalag.”
Sa literal, “mabusalan.”
O “bilang palusot tanganing gumibo.”
O “kulog.”
O “piglalait.”
O “panglalait.”
O “lawas.”
O “kahoy.”
O “buhay.”