1 Pedro 1:1-25

  • Pangungumusta (1, 2)

  • Panibagong pagkamundag para magkaigwa nin nagdadanay na paglaom (3-12)

  • Magin banal siring sa masinunod na mga aki (13-25)

1  Hali ki Pedro, na sarong apostol ni Jesu-Cristo, para sa temporaryong mga residente na nagkasuruway-suway asin yaon sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, asin Bitinia, sa saindo na mga pinili  uyon sa aram na kaidto kan Diyos na Ama, kamo na mga pinabanal kan espiritu, sa katuyuhan na magin masinunod kamo asin magin malinig paagi sa dugo ni Jesu-Cristo: Lugod na urog pa kamong magkamit nin daing kapantay na kabuutan asin nin katuninungan.  Pag-umawon an Diyos asin Ama kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, huling uyon sa saiyang dakulang pagkahirak pinangyari niya an panibagong pagkamundag niyato tanganing magkaigwa kita nin sarong nagdadanay na paglaom paagi sa pagkabuhay liwat ni Jesu-Cristo hali sa mga gadan,  asin tanganing akuon niyato an sarong mana na dai nalalapa asin mayong digta saka dai napapara. Nakatagama iyan sa saindo sa langit,  iyo, sa saindo na dahil sa pagtubod iniingatan nin Diyos paagi kan saiyang kapangyarihan para magkamit kan kaligtasan na ihahayag sa panahon kan katapusan.  Huli kaini naggagaya-gaya nanggad kamo, maski ngani sa presente kaipuhan kamong magtios sa dikit na panahon nin lain-lain na kasakitan,  tanganing an nabalo nang pagtubod nindo, na mas dakula an halaga kisa sa bulawan na puwedeng maraot maski pinaagi* na ini sa kalayo, magin dahilan na mag-ako kamo nin pag-umaw asin kamurawayan saka onra sa panahon na ihayag na si Jesu-Cristo.  Dawa dai pa lamang nindo siya nahiling, namumutan nindo siya. Dawa dai nindo siya nahihiling ngunyan, nagtutubod kamo sa saiya asin nauugmang marhay mala ta an saindong kagaya-gayahan dai maipaliwanag asin pambihira nanggad,  huling nakakasigurado kamo na an pagtubod nindo maresulta sa saindong kaligtasan.* 10  Mapadapit sa kaligtasan na ini, matiyagang nagsiyasat asin guminibo nin maingat na pag-adal an mga propeta na nagpropesiya* manungod sa daing kapantay na kabuutan na para nanggad sa saindo. 11  Padagos nindang inestudyaran kun arin na partikular na panahon o kun anong kapanahunan an ipinaparisa kan espiritung yaon sa sainda may koneksiyon ki Cristo, mantang patiinot iyan na nagpapatotoo manungod sa mga pagsakit na aagihan ni Cristo asin sa kamurawayan na kasunod kaiyan. 12  Ihinayag sa sainda na naglilingkod sinda, bako para sa saindang sadiri, kundi para sa saindo, may koneksiyon sa mga bagay na ngunyan ipinaisi na sa saindo kaidtong mga nagpahayag sa saindo kan maugmang bareta sa tabang kan banal na espiritu na ipinadara hali sa langit. Sa mismong mga bagay na ini, an mga anghel interesadong marhay na makaaram. 13  Kaya andamon nindong marhay an saindong isip para sa gibuhon; pagdanayon nindong malinaw an saindong pag-iisip sa gabos na bagay; ibugtak nindo an saindong paglaom sa daing kapantay na kabuutan na ipapahiling sa saindo sa panahon na ihayag na si Jesu-Cristo. 14  Bilang masinunod na mga aki, dai na kamo magpamolde sa mga pagmawot nindo kaidtong mayo pa kamong aram, 15  kundi arog kan Banal na Diyos na nag-apod sa saindo, magin man kamong banal sa gabos nindong paggawi, 16  huli ta nasusurat: “Magpakabanal kamo, huli ta ako banal.” 17  Asin kun kamo nag-aarang sa Ama na mayong pagpaurog na naghuhukom sigun sa gibo kan lambang saro, gumawi man kamo na may pagkatakot miyentras na kamo temporaryong nag-iistar sa kinaban na ini. 18  Huli ta aram nindo na bakong paagi sa mga bagay na nararaot, bakong paagi sa plata o bulawan, na kamo pinatalingkas* hali sa daing kamanungdanan nindong paagi nin pamumuhay na ipinamana sa saindo kan saindong mga apuon.* 19  Kundi paagi iyan sa mahalagang marhay na dugo ni Cristo, na siring sa dugo nin sarong kordero na daing kaninan asin malinigon. 20  Iyo, pinili siya bago pa maestablisar an kinaban, alagad ihinayag siya sa katapusan kan mga panahon alang-alang sa saindo. 21  Paagi sa saiya kamo nagtutubod sa Diyos, an saro na nagbangon sa saiya hali sa mga gadan asin nagtao sa saiya nin kamurawayan, na sa siring an saindong pagtubod asin paglaom yaon nanggad sa Diyos. 22  Ngunyan na dinalisay na nindo an saindong sadiri* paagi kan saindong pagsunod sa katotoohan na nagbubunga nin daing pagsagin-sagin na pagkamuot na siring kan sa magturugang, kamutan nindo nin udok an lambang saro nin gikan sa puso. 23  Nagkaigwa baga kaya kamo nin panibagong pagkamundag, bako paagi sa banhi na nararaot, kundi paagi sa banhing dai nararaot,* paagi sa tataramon kan Diyos na buhay asin daing sagkod. 24  Huli ta “an gabos na tawo* garo duot, asin an gabos nindang kagayunan garo burak sa kalangtadan; an duot naluluyos, asin an burak nararakdag, 25  alagad an tataramon ni Jehova* nagdadanay sagkod lamang.” Asin an “tataramon” na ini iyo an maugmang bareta na ipinahayag sa saindo.

Mga Nota

O “dinalisay.”
O “sa kaligtasan kan saindong mga kalag.”
Hilingon an “Propesiya” sa Glosaryo.
Sa literal, “tinubos; binalukat.”
O “ipinamana sa saindo paagi sa tradisyon.”
O “saindong mga kalag.”
An buot sabihon, banhi na may kakayahan na magprodusir nin bunga.
Sa literal, “laman.”
Hilingon sa Glosaryo.