1 Juan 5:1-21

  • An pagtubod ki Jesus minadaog sa kinaban (1-12)

    • Kahulugan kan pagkamuot sa Diyos (3)

  • Kumpiyansa sa kayang gibuhon nin pamibi (13-17)

  • Magin mapagbantay mantang yaon sa sarong maraot na kinaban (18-21)

    • An bilog na kinaban nasa kapangyarihan kan saro na maraot (19)

5  An siisay man na nagtutubod na si Jesus iyo an Cristo iminundag gikan sa Diyos, asin an siisay man na namumuot sa Ama namumuot man sa mga aki na iminundag gikan sa Saiya.  Naaaraman niyato na namumutan ta an mga aki nin Diyos sa paaging ini, pag namumutan ta an Diyos asin isinasagibo niyato an saiyang mga tugon.  Huli ta ini an kahulugan kan pagkamuot sa Diyos, an utubon niyato an saiyang mga tugon; alagad ta an saiyang mga tugon bakong magabat,  huli ta an siisay man* na iminundag gikan sa Diyos dinadaog an kinaban. Asin dinaog niyato an kinaban paagi kan bagay na ini, an satuyang pagtubod.  Siisay an makakadaog kan kinaban? Bako daw na idtong nagtutubod na si Jesus an Aki nin Diyos?  Ini an saro na nagdatong paagi sa tubig asin dugo, si Jesu-Cristo, alagad nagdatong siya bako sana na igwa kan tubig, kundi igwa kan tubig asin kan dugo. Asin an espiritu nagpapatotoo manungod kaiyan, huli ta an espiritu iyo an katotoohan.  Igwa kaya nin tulong nagpapatotoo:  an espiritu asin an tubig saka an dugo; asin an tulong ini nagkakauruyon.  Kun inaako niyato an patotoo nin mga tawo, nakakalabi diyan an patotoo nin Diyos. Huli ta an patotoong itinao nin Diyos iyo an patotoo niya manungod sa saiyang Aki. 10  An tawo na nagtutubod sa Aki nin Diyos inaako an patotoo na itinao sa saiya. An tawo na mayong pagtubod sa Diyos ginigibo an Diyos na putikon, huli ta dai siya nagtutubod sa patotoo na itinao nin Diyos mapadapit sa saiyang Aki. 11  Asin iyo ini an itinaong patotoo, na tinawan kita nin Diyos nin buhay na daing katapusan, asin an buhay na ini inaako niyato paagi sa saiyang Aki. 12  An saro na inaako an Aki igwa kan buhay na ini; an saro na dai inaako an Aki nin Diyos mayo kan buhay na ini. 13  Sinusuratan ko kamo kan mga bagay na ini tanganing maaraman nindo na igwa kamo nin buhay na daing katapusan, kamo na nagtutubod sa ngaran kan Aki nin Diyos. 14  Asin may kumpiyansa kita sa saiya na ano man na bagay na hagadon niyato kauyon kan saiyang kabutan, dinadangog niya kita. 15  Asin mantang aram niyato na dinadangog niya kita may koneksiyon sa ano man na hinahagad ta, nakakasigurado kita na makakamtan niyato an mga bagay na iyan, huling sa saiya ta iyan hinagad. 16  Kun mahiling nin saro an saiyang tugang na may ginigibong kasalan na bako man maninigo sa kagadanan, dapat niya siyang ipamibi, asin tatawan siya nin Diyos nin buhay. Iyo, para ini sa mga tawong an kasalan bako man maninigo sa kagadanan. Igwa kaya nin kasalan na maninigo sa kagadanan. Dai ko sinasabi sa saro na ipamibi an tawong guminibo nin arog kaiyan na kasalan. 17  An gabos na gibong bakong matanos kasalan, alagad ta igwa nin kasalan na bako man maninigo sa kagadanan. 18  Aram niyato na an siisay man na iminundag gikan sa Diyos dai nagpapadagos sa paggibo nin kasalan, alagad binabantayan siya kan Aki na iminundag gikan sa Diyos, asin an saro na maraot mayo nin magigibong ano man sa saiya.* 19  Aram niyato na kita naggikan sa Diyos, alagad an bilog na kinaban nasa kapangyarihan kan saro na maraot. 20  Pero aram ta na nagdatong an Aki nin Diyos, asin tinawan niya kita nin pakasabot* tanganing magkaigwa kita kan kaaraman mapadapit sa tunay na Diyos. Asin paagi kan saiyang Aki na si Jesu-Cristo, kita kasaro niya. Iyo ini an tunay na Diyos asin an burabod nin buhay na daing katapusan. 21  Mga namumutan kong aki, rumayo kamo sa mga idolo.

Mga Nota

Sa literal, “an gabos na bagay.”
O “dai makakapugol sa saiya.”
Sa literal, “pakamansay; intelektuwal na kakayahan.”