1 Juan 4:1-21

  • Kun paano babaluon an ipinasabong na mga kapahayagan (1-6)

  • Kun paano dapat midbidon asin kamutan an Diyos (7-21)

    • “An Diyos pagkamuot” (8, 16)

    • Sa pagkamuot mayo nin takot (18)

4  Mga namumutan, dai kamo magtubod sa lambang ipinasabong na kapahayagan* kundi baluon nindo an ipinasabong na mga kapahayagan* tanganing mahiling nindo kun baga an mga iyan gikan sa Diyos, huli ta dakul na mga bakong tunay na propeta an nagralataw sa kinaban.  Ini an paagi para maaraman nindo kun baga gikan sa Diyos an ipinasabong na kapahayagan: An lambang ipinasabong na kapahayagan na minimidbid na si Jesu-Cristo nagdatong bilang tawo* sarong kapahayagan na gikan sa Diyos.  Alagad an lambang ipinasabong na kapahayagan na dai minimidbid si Jesus bakong gikan sa Diyos. Saro pa, iyan an ipinasabong na kapahayagan kan anticristo na nadangog nindo na maabot, asin ngunyan itinataram na iyan sa kinaban.  Naggikan kamo sa Diyos, mga namumutan kong aki, asin dinaog nindo sinda, huli ta siya na kasaro nindo mas urog kisa saiya na kasaro kan kinaban.  Naggikan sinda sa kinaban; iyan an dahilan kaya nagtataram sinda nin mga bagay na gikan sa kinaban asin an kinaban nagdadangog sa sainda.  Naggikan kita sa Diyos. An siisay man na nakakamidbid sa Diyos nagdadangog sa sato; an siisay man na bakong gikan sa Diyos dai nagdadangog sa sato. Sa paaging ini niyato mahihiling an kalainan kan ipinasabong na kapahayagan nin katotoohan sa ipinasabong na kapahayagan nin kaputikan.  Mga namumutan, padagos tang kamutan an lambang saro, huli ta an pagkamuot gikan sa Diyos, asin an siisay man na namumuot iminundag gikan sa Diyos saka midbid an Diyos.  An siisay man na dai namumuot dai nakakamidbid sa Diyos, huli ta an Diyos pagkamuot.  Kun manungod sa sato, an pagkamuot nin Diyos nahayag sa arog kaining paagi: isinugo nin Diyos sa kinaban an Saiyang bugtong na Aki tanganing magkamit kita nin buhay paagi sa saiya. 10  Iyo, nahayag an siring na pagkamuot bako dahil namutan niyato an Diyos kundi dahil namutan niya kita asin itinao niya an saiyang Aki bilang atang para sa satong mga kasalan tanganing makamtan niyato an pabor nin Diyos.* 11  Mga namumutan, kun namutan kita nin Diyos sa arog kaining paagi, may obligasyon man kitang kamutan an lambang saro. 12  Mayo nin siisay man na nakahiling sa Diyos kasuarin man. Kun padagos niyatong mamumutan an lambang saro, an Diyos magdadanay na kaibanan niyato asin an saiyang pagkamuot mahihiling sa lubos na paagi sa tahaw niyato. 13  Aram niyato na nagdadanay kitang kasaro niya asin na siya nagdadanay na kasaro niyato huling itinao niya sa sato an saiyang espiritu. 14  Dugang pa, nahiling niyato mismo asin nagpapatotoo kita na isinugo kan Ama an saiyang Aki bilang Paraligtas kan kinaban. 15  Kun an siisay man minimidbid na si Jesus an Aki nin Diyos, an Diyos nagdadanay na kasaro niya asin siya nagdadanay na kasaro nin Diyos. 16  Asin naaraman niyato na namumutan kita nin Diyos asin kumbinsido kita kaiyan. An Diyos pagkamuot, asin an saro na danay na nagpapahiling nin pagkamuot nagdadanay na kasaro nin Diyos asin an Diyos nagdadanay na kasaro niya. 17  Sa paaging ini an pagkamuot mahihiling sa lubos na paagi sa tahaw niyato, tanganing sa siring makapagtaram kita na may kumpiyansa* sa aldaw nin paghukom, huli ta sa kinaban na ini kita mismo kapareho ni Cristo. 18  Sa pagkamuot mayo nin takot, huling hinahali nin lubos na pagkamuot an takot, palibhasa an takot nakakapugol sa sato. Tunay nanggad, an saro na natatakot mayo pa nin pagkamuot sa lubos na paagi. 19  Kita namumuot, huli ta inot niya kitang namutan. 20  Kun sasabihon nin siisay man, “Namumutan ko an Diyos,” alagad ta nauungis siya sa saiyang tugang, saro siyang putikon. Huli ta kun an saro dai namumuot sa saiyang tugang, na nahihiling niya, dai man niya magigibong mamuot sa Diyos, na dai niya nahihiling. 21  Asin ini an saiyang tugon sa sato, na an siisay man na namumuot sa Diyos dapat man na mamuot sa saiyang tugang.

Mga Nota

Sa literal, “lambang espiritu.”
Sa literal, “an mga espiritu.”
Sa literal, “nagdatong sa laman.”
O “atang na pambayad sa satong mga kasalan.”
O “magkaigwa kita nin kumpiyansa.”