1 Juan 3:1-24

  • Mga aki kita nin Diyos (1-3)

  • Pagkakalain kan mga aki nin Diyos asin kan mga aki kan Diyablo (4-12)

    • Rarauton ni Jesus an mga gibo kan Diyablo (8)

  • Kamutan an lambang saro (13-18)

  • An Diyos mas urog kisa satong mga puso (19-24)

3  Hilinga kun gurano kadakula kan pagkamuot na ipinahiling kan Ama sa sato, mala ta inapod ngani kitang mga aki nin Diyos! Asin mga aki man nanggad niya kita. Iyan an dahilan kaya dai kita namimidbid kan kinaban, huling dai siya kaiyan namidbid.  Mga namumutan, kita ngunyan mga aki na nin Diyos, alagad ta dai pa ihinahayag kun magigin ano kita. Aram niyato na pag ihinayag na siya kita magigin arog sa saiya, huling mahihiling niyato siya sa kun ano man nanggad siya.  Asin an lambang saro na may arog kaining paglaom sa saiya dinadalisay an sadiri niya, kun paanong an sarong iyan dalisay.  An siisay man na padagos na naggigibo nin kasalan padagos man na nagbabalga sa katugunan, asin an kasalan pagbalga sa katugunan.  Aram man nindo na siya ihinayag tanganing halion an satuyang mga kasalan, asin mayo nin kasalan sa saiya.  An siisay man na nagdadanay na kasaro niya dai nagpapadagos sa paggibo nin kasalan; mayo nin siisay man na padagos na naggigibo nin kasalan an nakahiling sa saiya o nakamidbid sa saiya.  Mga namumutan kong aki, dai kamo magpadaya sa kiisay man; an saro na nagsasagibo nin katanusan matanos, kun paanong an sarong idto matanos.  An saro na padagos na naggigibo nin kasalan gikan sa Diyablo, huling an Diyablo nagkakasala na puon sa kapinunan.* Sa katuyuhan na ini ihinayag an Aki nin Diyos, tanganing rauton* an mga gibo kan Diyablo.  An siisay man na iminundag gikan sa Diyos dai nagpapadagos sa paggibo nin kasalan, huli ta an Saiyang banhi* nagdadanay sa sarong iyan, asin dai niya magigibong padagos na magkasala, huli ta iminundag siya gikan sa Diyos. 10  An mga aki nin Diyos asin an mga Aki nin Diyablo namimidbid sa bagay na ini: An siisay man na dai nagsasagibo nin katanusan bakong gikan sa Diyos, ni an siisay man na dai namumuot sa saiyang tugang. 11  Huli ta iyo ini an mensahe na saindong nadangog sa kapinunan, na dapat niyatong kamutan an lambang saro; 12  bakong arog ni Cain, na naggikan sa saro na maraot asin ginadan an saiyang tugang. Asin ano an dahilan ta ginadan niya siya? Dahil an saiyang mga gibo maraot, alagad an sa tugang niya matanos. 13  Mga tugang, dai nindo ipagngalas na an kinaban nauungis sa saindo. 14  Aram niyato na naliwat na kita hali sa pagigin gadan pasiring sa pagigin buhay, huling namumutan ta an mga tugang. An saro na dai namumuot nagdadanay sa pagigin gadan. 15  An siisay man na nauungis sa saiyang tugang sarong paragadan, asin aram nindo na mayong paragadan an may buhay na daing katapusan. 16  Naaraman niyato an manungod sa pagkamuot huling itinao kan sarong idto an saiyang buhay* para sa sato, asin may obligasyon kita na itao an satong buhay* para sa satuyang mga tugang. 17  Alagad kun an saro igwa nin materyal na mga pagsadiri sa kinaban na ini asin nahihiling niya na nangangaipo an saiyang tugang pero habo niyang magpahiling nin malasakit sa saiya, paano masasabing igwa siya nin pagkamuot sa Diyos? 18  Mga namumutan kong aki, dapat kitang mamuot, bakong paagi sa tataramon o paagi sa dila, kundi paagi sa gibo asin katotoohan. 19  Paagi kaiyan maaaraman niyato na yaon kita sa katotoohan, asin masisiyerto niyato sa* satuyang mga puso na namumutan niya kita 20  dawa pa may mga bagay na diyan kinokondenar kita kan satuyang mga puso, huling an Diyos mas urog kisa satuyang mga puso asin nakakaaram kan gabos na bagay. 21  Mga namumutan, kun dai kita kinokondenar kan satuyang mga puso, nagigibo tang makipag-ulay sa Diyos na dai nag-aalangan; 22  asin ano man an hagadon niyato sa saiya itinatao niya sa sato, huli ta inuutob ta an saiyang mga tugon asin ginigibo an mga bagay na nakakaugma sa saiyang paghiling. 23  Iyo baga ini an saiyang tugon: na magtubod kita sa ngaran kan saiyang Aki na si Jesu-Cristo asin kamutan an lambang saro, siring kan ipinagbuot niya sa sato. 24  Siring man, an saro na nag-uutob kan saiyang mga tugon nagdadanay na kasaro niya, asin siya man nagdadanay na kasaro kan sarong iyan. Asin paagi sa espiritu na itinao niya sa sato, aram niyato na nagdadanay siyang kasaro niyato.

Mga Nota

O “nagkakasala na kan siya magpuon.”
O “laglagon.”
An buot sabihon, banhi na may kakayahan na magprodusir nin bunga.
O “kalag.”
O “kalag.”
O “makukumbinsir niyato an.”