1 Juan 2:1-29

  • Si Jesus, sarong atang tanganing makamtan an pabor nin Diyos (1, 2)

  • Pag-utob sa mga tugon nin Diyos (3-11)

    • Sarong tugon na haloy na pero bago (7, 8)

  • Mga dahilan kan pagsurat (12-14)

  • Dai mamuot sa kinaban (15-17)

  • Patanid manungod sa anticristo (18-29)

2  Mga namumutan kong aki, sinusuratan ko kamo kan mga bagay na ini tanganing dai kamo makagibo nin kasalan. Alagad ta kun makagibo man nin kasalan an siisay man, igwa kita nin paratabang* na kaibanan kan Ama, si Jesu-Cristo, na sarong matanos.  Asin siya sarong atang para sa satong mga kasalan tanganing makamtan niyato an pabor nin Diyos,* pero bako lang para sa satong mga kasalan kundi para man sa mga kasalan kan bilog na kinaban.  Asin sa paaging ini napapatunayan niyato sa satong sadiri na midbid niyato siya, kun padagos tang inuutob an saiyang mga tugon.  An saro na nagsasabi, “Namimidbid ko siya,” pero dai man nag-uutob kan saiyang mga tugon sarong putikon, asin an katotoohan mayo sa tawong ini.  Alagad kun an saro nag-uutob kan saiyang tataramon, nahihiling sa tawong iyan an lubos na pagkamuot sa Diyos. Sa arog man kaiyan na paagi niyato maipapahiling na kita kasaro niya.  An siisay man na nagsasabi na siya nagdadanay na kasaro niya, siya mismo obligadong padagos na maglakaw siring kan paglakaw kan sarong idto.  Mga namumutan, sinusuratan ko kamo, bako nin sarong bagong tugon, kundi nin sarong haloy nang tugon na yaon na sa saindo puon pa sa kapinunan. An haloy nang tugon na ini iyo an tataramon na nadangog nindo.  Sa giraray, sinusuratan ko kamo nin tugon na siring sa sarong bagong tugon, asin an tugon na iyan parehong nagin totoo sa saiya asin sa saindo, huli ta an kadikluman pawara na asin an tunay na ilaw nagliliwanag na.  An saro na nagsasabing siya nasa liwanag alagad ta nauungis sa saiyang tugang yaon pa man giraray sa kadikluman. 10  An saro na namumuot sa saiyang tugang nagdadanay sa liwanag, asin dai magkakaigwa nin ano man na dahilan na siya magkasala.* 11  Alagad an saro na nauungis sa saiyang tugang nasa kadikluman asin naglalakaw sa kadikluman, asin dai niya aram kun sain siya paduman, huling an kadikluman buminuta sa saiyang mga mata. 12  Sinusuratan ko kamo, mga namumutan kong aki, huling pinatawad na kamo sa saindong mga kasalan alang-alang sa saiyang ngaran. 13  Sinusuratan ko kamo, mga ama, huling namidbid nindo siya, an saro na nag-eeksister magpuon pa sa kapinunan. Sinusuratan ko kamo, mga hoben na lalaki, huling dinaog nindo an saro na maraot. Sinusuratan ko kamo, mga aki ko, huling namidbid nindo an Ama. 14  Sinusuratan ko kamo, mga ama, huling namidbid nindo siya, an saro na nag-eeksister magpuon pa sa kapinunan. Sinusuratan ko kamo, mga hoben na lalaki, huling kamo mga makusog asin an tataramon nin Diyos nagdadanay sa saindo saka dinaog nindo an saro na maraot. 15  Dai kamo mamuot sa kinaban o sa mga bagay na yaon sa kinaban. Kun an siisay man namumuot sa kinaban, an pagkamuot sa Ama mayo sa saiya; 16  huli ta an gabos na yaon sa kinaban—an kamawutan kan laman asin an kamawutan kan mga mata saka an pagpasikat* nin saro kan mga bagay na igwa siya—bakong gikan sa Ama, kundi gikan sa kinaban. 17  Siring man, an kinaban mapapara pati na an kamawutan kaiyan, alagad an saro na naggigibo kan kabutan nin Diyos magdadanay sagkod lamang. 18  Mga aki ko, nasa huring oras na kita, asin nadangog baga nindo na madatong an anticristo, pero maski ngunyan dakul nang anticristo an nagralataw, na dahil diyan aram niyato na nasa huring oras na kita. 19  Nagruluwas sinda hali sa sato, alagad bako sindang kabilang sa grupo niyato; ta kun kabilang sinda sa grupo niyato, nagdanay kuta sindang kaiba ta. Alagad sinda nagruluwas tanganing mahayag na bakong gabos kabilang sa grupo niyato. 20  Asin kamo linahidan* kan Banal na Diyos, asin gabos kamo igwa nin kaaraman. 21  Sinusuratan ko kamo, bako dahil dai nindo aram an katotoohan, kundi dahil aram nindo iyan, asin dahil mayong kaputikan na naggigikan sa katotoohan. 22  Siisay an putikon kundi idtong saro na dai minimidbid na si Jesus iyo an Cristo? Iyo ini an anticristo, an saro na dai minimidbid an Ama asin an Aki. 23  An siisay man na dai minimidbid an Aki mayo kan pag-uyon kan Ama. Alagad an siisay man na minimidbid an Aki igwa kan pag-uyon kan Ama. 24  Kun para sa saindo, dapat na magdanay sa saindo idtong nadangog nindo sa kapinunan. Kun idtong nadangog nindo sa kapinunan nagdadanay sa saindo, magdadanay man kamo na kasaro kan Aki asin kasaro kan Ama. 25  Siring man, ini an ipinanuga niya mismo sa sato—an buhay na daing katapusan. 26  Sinusuratan ko kamo kan mga bagay na ini may koneksiyon duman sa mga nagpupurbar na dayaon kamo. 27  Asin kun para sa saindo, an paglahid na ginibo niya sa saindo nagdadanay sa saindo, asin dai nindo kaipuhan an siisay man para tukduan kamo; kundi an ginibo niyang paglahid iyo an nagtutukdo sa saindo kan gabos na bagay asin an paglahid na iyan totoo asin mayong kaputikan. Siring kan itinukdo kaiyan sa saindo, magdanay kamo na kasaro niya. 28  Kaya ngunyan mga namumutan kong aki, magdanay kamo na kasaro niya, tanganing pag siya ihinayag na, makapagtaram kita na may kumpiyansa asin dai kita rumayo sa saiya dahil sa kasusupgan sa panahon kan saiyang presensiya.* 29  Kun aram nindo na siya matanos, aram man nindo na an siisay man na nagsasagibo nin katanusan iminundag gikan sa Diyos.

Mga Nota

O “parasurog.”
O “atang na pambayad sa satong mga kasalan.”
Sa literal, “masingkog.”
O “paghambog.”
Hilingon an “Lahidan” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.