1 Corinto 7:1-40

  • Sadol sa mga daing agom asin mga may agom (1-16)

  • Magdanay sa kamugtakan na diyan ka inapod (17-24)

  • An mga daing agom asin an mga balo (25-40)

    • Mga bentaha nin pagigin daing agom (32-35)

    • ‘Mag-agom sana nin sarong parasunod kan Kagurangnan’ (39)

7  Ngunyan mapadapit sa mga bagay na ihinahapot nindo sa surat nindo sa sako, mas marahay para sa sarong lalaki na dai magkaigwa nin seksuwal na relasyon* sa sarong babayi;  alagad huling lakop an seksuwal na imoralidad,* pabayaan an lambang lalaki na magkaigwa nin sadiri niyang agom asin pabayaan an lambang babayi na magkaigwa nin sadiri niyang agom.  Itao kan lalaki an maninigo* para sa saiyang agom, asin itao man kan babayi an maninigo para sa saiyang agom.  An may awtoridad sa hawak kan babayi bako siya kundi an saiyang agom; siring man, an may awtoridad sa hawak kan lalaki bako siya kundi an saiyang agom.  Dai nindo iyan ipagsayuma sa lambang saro apuwera na sana kun napagkasunduan nindong dai nguna iyan gibuhon sa sarong peryodo nin panahon, para matawan nindo nin panahon an pagpamibi. Pagkatapos, gibuhon giraray nindo iyan, tanganing dai man mangyari na pagparatentaran kamo ni Satanas na dahil diyan dai na kamo makapagpugol kan saindong sadiri.  Alagad, sinasabi ko an mga bagay na ini bilang opsiyon, bako bilang pagbuot.  Pero kun sa sakuya sana, buot ko kutanang an gabos magin siring sa sako. Minsan siring, an lambang saro igwa kan sadiri niyang balaog hali sa Diyos, an saro sa arog kaining paagi, an saro man sa arog kaiyan na paagi.  Ngunyan sinasabi ko sa mga daing agom asin sa mga balo na mas marahay sa sainda kun magdadanay sindang siring sa sako.  Alagad kun dai ninda kayang pugulan an sadiri ninda, mag-agom sinda, huli ta mas marahay pang mag-agom kisa mapangibabawan nin grabeng seksuwal na pagmawot. 10  Sa mga may agom may itinatao akong mga instruksiyon, pero bakong hali sa sako kundi hali sa Kagurangnan, na an agom na babayi dai dapat sumuway* sa saiyang agom. 11  Alagad kun sumuway man siya, magdanay siyang daing agom o kaya makipag-ulian lugod siya sa agom niya; siring man, dai dapat bayaan kan agom na lalaki an saiyang agom. 12  Alagad sa iba may sasabihon ako, iyo, hali sa sako, bako sa Kagurangnan: Kun igwa nin tugang na lalaki na may agom na bakong kapagtubod asin uyon man ini na magpadagos an pag-ibanan ninda, dai niya ini pagbayaan; 13  asin kun igwa nin babayi na may agom na bakong kapagtubod asin uyon man ini na magpadagos an pag-ibanan ninda, dai niya pagbayaan an saiyang agom. 14  Huli ta an agom na lalaki na bakong kapagtubod napapabanal dahil sa relasyon niya sa saiyang agom, asin an agom na babayi na bakong kapagtubod napapabanal dahil sa relasyon niya sa saiyang agom na sarong tugang; ta kun bakong siring kaiyan, an saindong mga aki magigin bakong malinig sa paghiling nin Diyos, pero ngunyan banal sinda. 15  Alagad kun an agom na bakong kapagtubod magdesisyon na sumuway, pabayaan siyang sumuway; an sarong tugang na lalaki o babayi dai inoobligar na padagos na makiibanan sa saiya. Sa siring na kamugtakan, tinatawan kamo nin Diyos nin katuninungan. 16  Kaya agom na babayi, dai mo daw naiisip na puwede mong ikaligtas an saimong agom? Asin agom na lalaki, dai mo daw naiisip na puwede mong ikaligtas an saimong agom? 17  Minsan siring, ano man an itinao ni Jehova* sa lambang saro, ano man an saiyang sitwasyon sa buhay kan siya apudon nin Diyos, magdanay siya diyan. Kaya itinatao ko an instruksiyon na ini sa gabos na kongregasyon. 18  Igwa daw nin saro na dati nang turi kan siya inapod? Magdanay na siya sa pagigin turi. Igwa daw nin saro na bakong turi kan siya inapod? Dai na siya magpaturi. 19  Bakong importante kun an sarong tawo tinuri o dai tinuri. An importante iyo an pag-utob kan mga tugon nin Diyos. 20  Ano man an kamugtakan kan kada saro kan siya inapod, magdanay siya sa kamugtakan na iyan. 21  Saro ka daw na uripon kan ika inapod? Dai mo iyan pagproblemahon; pero kun makakatalingkas ka, aprobetsaran mo an pagkakataon. 22  Huli ta an siisay man na tawo na sarong uripon kan siya inapod bilang disipulo kan Kagurangnan saro nang pinatalingkas na tawo na para sa Kagurangnan; siring man, an siisay man na tawo na sarong talingkas kan siya inapod saro nang uripon ni Cristo. 23  Binakal kamo sa dakulang halaga; dai na kamo magpauripon pa sa mga tawo. 24  Mga tugang, ano man an kamugtakan kan kada saro kan siya inapod, magdanay siya sa kamugtakan na iyan sa atubangan nin Diyos. 25  Ngunyan mapadapit sa mga daraga asin soltero,* mayo ako nin tugon para sa sainda hali sa Kagurangnan, alagad itatao ko an sakuyang opinyon, asin bilang saro na pinahilingan kan Kagurangnan nin pagkahirak mapagkakatiwalaan nindo an sakuyang sasabihon. 26  Buweno, para sa sako pinakamarahay na an saro magdanay sa kun ano siya sa presente dahil masakit an sitwasyon ngunyan. 27  Nakagakod ka daw sa sarong agom na babayi? Dai ka na magparahanap nin paagi na makabutas. Dai kang agom na babayi? Dai ka na magparahanap nin babaying maaagom. 28  Pero kun mag-agom ka man, dai ka magkakasala. Asin kun mag-agom an sarong daraga o soltero, dai siya magkakasala. Alagad, an mga nag-aagom magkakaigwa nin bagong mga kasakitan sa buhay.* Pero gusto ko kutang dai na nindo iyan agihan. 29  Apuwera pa diyan mga tugang, sasabihon ko ini sa saindo, dikit na lang an panahon na natatada. Puon ngunyan, an mga igwa nin agom na babayi magin siring sa mga mayo, 30  asin an mga nagtatangis magin siring sa mga dai nagtatangis, asin an mga nag-uugma magin siring sa mga dai nag-uugma, asin an mga nagbabakal magin siring sa mga mayo nin binakal, 31  asin an mga naggagamit kan kinaban magin siring sa mga dai naggagamit kaiyan nin lubos; huli ta an mga eksena sa kinaban na ini nagbabago. 32  Iyo, gusto kong malibre kamo sa kapurisawan. An lalaking daing agom nakapokus na marhay sa mga bagay na para sa Kagurangnan, kun paano niya makakamtan an pag-uyon kan Kagurangnan. 33  Alagad an lalaking may agom nakapokus na marhay sa mga bagay na nasa kinaban, kun paano niya makakamtan an pag-uyon kan saiyang agom, 34  asin banga an saiyang atensiyon. Siring man, an babaying daing agom, o an sarong daraga, nakapokus na marhay sa mga bagay na para sa Kagurangnan, tanganing siya magin banal may koneksiyon sa saiyang hawak asin sa saiyang espiritu. Alagad, an babaying may agom nakapokus na marhay sa mga bagay na nasa kinaban, kun paano niya makakamtan an pag-uyon kan saiyang agom. 35  Pero sinasabi ko ini para sa personal na kapakinabangan nindo, bako tanganing restriksiyunan* kamo, kundi tanganing engganyaron kamo sa kun ano an angay saka sa bilog na pusong paglilingkod sa Kagurangnan na dagos-dagos asin daing disturbo. 36  Pero kun sa pagmati nin saro minagawi na siya nin bakong tama dahil sa pagdadanay niyang daing agom,* asin kun lampas na siya sa pagkahoben, kun siring ini an dapat na mangyari: Pabayaan siyang gibuhon an gusto niya; dai siya nagkakasala. Pabayaan sindang mag-agom. 37  Alagad kun an siisay man trangkilo na an puso saka dai nakakamati nin pangangaipo, asin kun kontrolado niya an saiyang sadiri saka nakapagdesisyon na siya sa saiyang puso na magdanay na daing agom,* mapaparahay siya. 38  Ngunyan an siisay man na magdesisyon na mag-agom* mapaparahay man, pero an siisay man na dai mag-agom mas mapaparahay. 39  An agom na babayi nagagakudan sagkod na buhay an saiyang agom. Alagad kun an saiyang agom magturog sa kagadanan, libre na siyang magpaagom sa kiisay man na magustuhan niya, basta saro ining parasunod kan Kagurangnan. 40  Pero sa opinyon ko, mas maugma siya kun magdadanay siyang daing agom; asin tiwala ako na yaon man sa sako an espiritu nin Diyos.

Mga Nota

Sa literal, “dai magdutdot.”
Plural kan termino sa Griego na por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
An buot sabihon, seksuwal na pangangaipo.
O “bumulag.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “mga birhen.”
Sa literal, “nin kasakitan sa laman.”
Sa literal, “gakudan.”
O “may koneksiyon sa saiyang pagigin daraga o pagigin soltero.”
O “magdanay na daraga o soltero.”
O “magdesisyon na bayaan an saiyang pagkadaraga o pagkasoltero paagi sa pag-agom.”