1 Corinto 4:1-21

  • An mga katiwala dapat na maimbod (1-5)

  • Kapakumbabaan nin Kristiyanong mga ministro (6-13)

    • ‘Dai maglampas sa nasusurat’ (6)

    • An mga Kristiyano garo mga aktor sa sarong pasali (9)

  • Nagmamakulog si Pablo sa mga aki niya sa espirituwal (14-21)

4  Dapat kaming mansayon nin mga tawo bilang mga katabang ni Cristo asin mga katiwala kan sagradong mga hilom nin Diyos.  Asin bilang mga katiwala, an inaasahan sa sainda iyo na magin maimbod sinda.  Ngunyan baliwala sa sako kun siyasaton ako nindo o nin sarong husgado.* Ako ngani, dai ko sinisiyasat an sadiri ko.  Huli ta dai akong naiisip na salang nagibo ko. Pero dai buot sabihon kaini na matanos na ako; an saro na nagsisiyasat sa sako iyo si Jehova.*  Kun siring, dai nindo paghusgaran an ano man na bagay bago an itinalaan na panahon, sagkod na dumatong an Kagurangnan. Dadarahon niya sa liwanag an mga bagay na itinago sa kadikluman asin ihahayag niya an mga intensiyon kan puso, dangan aakuon nin lambang saro an pag-umaw na maninigo sa saiya hali sa Diyos.  Ngunyan mga tugang, sa mga bagay na ini ginamit kong halimbawa an sadiri ko asin si Apolos para sa kapakinabangan nindo, tanganing paagi sa samuya manudan nindo an prinsipyong ini: “Dai maglampas sa mga bagay na nasusurat,” tanganing dai kamo makamati nin sobrang pag-orgulyo, na ibinibida an saro na mas urog kisa sa iba.  Huli ta siisay an guminibo sa saimo na magin lain ka sa iba? Asin ano an igwa ka na dai itinao sa saimo? Ngunyan kun itinao man nanggad iyan sa saimo, ano ta naghahambog ka na garo baga dai iyan itinao sa saimo?  Ano yaon na sa saindo an gabos na gusto nindo? Mayaman na kamo? Ano nagpuon na kamong mamahala bilang mga hadi na dai kami kaiba? Kun puwede lang kutanang namamahala na talaga kamo bilang mga hadi, tanganing kami man makapamahala bilang mga hadi kaiba nindo.  Huli ta sa hiling ko kaming mga apostol an pinakahuring grupo na iprinesentar nin Diyos sa publiko bilang mga tawong nakalinyang gadanon, huling kami nagin garo mga aktor sa sarong pasali sa atubangan kan kinaban, asin kan mga anghel saka mga tawo. 10  Mga mangmang kami dahil ki Cristo, alagad kamo mga madunong dahil ki Cristo; mga maluya kami, alagad kamo mga makusog; tinatrato kamong may respeto, alagad kami tinatratong daing respeto. 11  Sagkod sa mismong oras na ini padagos kaming nagtitios nin gutom saka paha asin haros daing maisulot* asin pigdadaog-daog* asin daing maistaran 12  asin nagpapagal, na nagtatrabaho paagi sa sadiri ming mga kamot. Pag iniinsulto nin iba, ipinapahayag ming mawot niyamo an saindang ikakarahay; pag pinepersegir, matiyaga kaming nagtatagal; 13  pag pinapakaraot, mahuyo kaming minasimbag; sagkod ngunyan, ibinibilang kaming basura kan kinaban, an pinakahinahabuan sa gabos na bagay. 14  Isinusurat ko an mga bagay na ini, bako tanganing ipasupog kamo, kundi tanganing sadulon kamo bilang sakuyang mga aking namumutan. 15  Huli ta kun igwa man kamong 10,000 na tagagiya para tabangan kamong magsunod ki Cristo, siguradong mayo kamo nin dakul na ama; huling kun mapadapit ki Cristo Jesus, ako an saindong nagin ama paagi sa maugmang bareta. 16  Kaya sinasabi ko sa saindo, arugon nindo an halimbawa ko. 17  Huli kaini, isinusugo ko diyan sa saindo si Timoteo, huli ta siya an sakuyang namumutan asin maimbod na aki sa paglilingkod sa Kagurangnan. Ipapagirumdom niya sa saindo an sakuyang mga pamamaagi kun manungod sa paglilingkod ki Cristo Jesus, siring kan ginigibo ko sa sakong pagtutukdo sa lambang kongregasyon sain man na lugar. 18  May nagkapira diyan na grabe an kapalangkawan, na naghuhuna na dai ako madiyan sa saindo. 19  Pero kun bubuuton ni Jehova,* madiyan ako sa saindo sa dai na mahahaloy, asin interesado akong maaraman, bako an mga pinagtataram kan mga mapalangkaw na iyan, kundi kun baga yaon sa sainda an kapangyarihan nin Diyos. 20  Huli ta an ebidensiya kan Kahadian nin Diyos mahihiling bakong paagi sa mga tataramon, kundi paagi sa kapangyarihan nin Diyos. 21  Arin an gusto nindo? Magdiyan ako sa saindo na may darang pamakol o magdiyan ako na may pagkamuot asin kahuyuan nin espiritu?

Mga Nota

O “korte.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “asin huba.”
Sa literal, “pigsusuntok.”
Hilingon sa Glosaryo.