1 Corinto 2:1-16

  • Paghuhulit ni Pablo sa Corinto (1-5)

  • An kalabihan kan kadunungan nin Diyos (6-10)

  • Tawong espirituwal kumpara sa tawong pisikal (11-16)

2  Kaya kan nagdiyan ako sa saindo mga tugang, dai ako naggamit nin nakakalulang mga tataramon o sobrang kadunungan sa pagpahayag sa saindo kan sagradong hilom* nin Diyos.  Mala ta nagdesisyon ako na dai pagtawan nin atensiyon an ibang mga bagay kundi idto sanang manungod ki Jesu-Cristo, asin idtong pagpadusa sa saiya nin kagadanan sa harigi.  Asin kan nagdiyan ako sa saindo, maluya ako asin natatakot saka grabe an nerbiyos;  asin an mga itinaram saka ihinulit ko bakong nang-eengganyar na mga tataramon nin kadunungan, kundi mga tataramon na nagpapahiling nin espiritu asin kapangyarihan,  tanganing an saindong pagtubod makabasar, bako sa kadunungan nin tawo, kundi sa kapangyarihan nin Diyos.  Ngunyan pinag-uulayan niyato an kadunungan sa tahaw nin mga makusog na sa pagtubod,* pero bako an kadunungan kan sistemang ini nin mga bagay* o an kadunungan kan mga tagapamahala kan sistemang ini nin mga bagay, na magkakaparara man sana.  Alagad an kadunungan nin Diyos na pinag-uulayan niyato yaon sa sagradong hilom, an natatagong kadunungan, na patiinot na itinalaga nin Diyos para sa satuyang kamurawayan, bago pa an mga sistema nin mga bagay.  Iyo ini an kadunungan na dai naaraman nin siisay man sa mga tagapamahala kan sistemang ini nin mga bagay,* ta kun naaraman ninda iyan, dai kutana ninda pinadusahan nin kagadanan* an mamuraway na Kagurangnan.  Siring iyan kan nasusurat: “An mata dai nakahiling asin an talinga dai nakadangog, asin dai man lamang naglaog sa puso nin tawo an mga bagay na inandam nin Diyos para sa mga namumuot sa saiya.” 10  Huli ta sa satuya ihinayag nin Diyos an mga iyan paagi sa saiyang espiritu, huling sinisiyasat kan espiritu an gabos na bagay, dawa an harararom na bagay nin Diyos. 11  Huli ta siisay sa mga tawo an nakakaaram kan mga bagay na nasa sarong tawo kundi an mismong espiritu* kan tawong iyan? Kaya, dai man nin nakakaaram kan mga bagay nin Diyos kundi an espiritu nin Diyos sana. 12  Ngunyan an inako ta, bako an espiritu kan kinaban, kundi an espiritu na gikan sa Diyos, tanganing maaraman niyato an mga bagay na may kabuutan na itinao nin Diyos sa sato. 13  An mga bagay na ini pinag-uulayan man niyato, bako paagi sa mga tataramon na itinukdo nin kadunungan nin tawo, kundi paagi sa mga tataramon na itinukdo kan espiritu, mantang ipinapaliwanag ta an espirituwal na mga bagay paagi sa mga tataramon na kauyon kan espiritu.* 14  Buweno, an tawong pisikal dai inaako an mga bagay na may koneksiyon sa espiritu nin Diyos, huli ta an mga iyan kamangmangan para sa saiya; asin dai niya iyan kayang masabutan, dahil sinisiyasat iyan sa espirituwal na paagi. 15  Alagad an tawong espirituwal sinisiyasat an gabos na bagay, pero siya mismo dai kayang siyasaton nin siisay man na tawo. 16  Huli ta “siisay an nakakaaram kan kaisipan ni Jehova,* tanganing matukduan niya Siya?” Alagad yaon nanggad sa sato an pag-iisip ni Cristo.

Mga Nota

Hilingon an “Sagradong hilom” sa Glosaryo.
O “mga maygurang.”
Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
O “pinadusahan nin kagadanan sa harigi.”
O “puso.”
O “mantang pinagsasaro ta an espirituwal na mga bagay asin an mga tataramon na kauyon kan espiritu.”
Hilingon sa Glosaryo.