1 Corinto 14:1-40

  • Kakayahan na magpropesiya asin magtaram sa lain-lain na lengguwahe (1-25)

  • Aregladong mga pagtiripon nin mga Kristiyano (26-40)

    • Kun ano an dapat na paggawi nin mga babayi sa kongregasyon (34, 35)

14  Magmaigot sa pagpahiling nin pagkamuot, alagad padagos na maghinguwang makamtan an espirituwal na mga balaog, lalong-lalo na an kakayahan na magpropesiya.  Huli ta an saro na nagtataram sa ibang lengguwahe bako sa mga tawo nagtataram kundi sa Diyos, dahil dai man nin nakakasabot, maski ngani nagtataram siya nin sagradong mga hilom paagi sa espiritu.  Alagad, an saro na nagpopropesiya nagpapakusog asin nagpaparigon saka nagraranga sa mga tawo paagi sa saiyang mga tataramon.  An saro na nagtataram sa ibang lengguwahe nagpapakusog kan sadiri niya, pero an saro na nagpopropesiya nagpapakusog nin kongregasyon.  Ngunyan gusto kong gabos kamo magtaram sa lain-lain na lengguwahe, pero mas gusto ko na magpropesiya kamo. Sa katunayan, an saro na nagpopropesiya mas urog kisa sa saro na nagtataram sa lain-lain na lengguwahe, apuwera na sana kun interpretaron* niya an saiyang mga sinasabi, tanganing mapakusog an kongregasyon.  Alagad mga tugang, kun sa panahon na ini magdiyan ako sa saindo na nagtataram sa lain-lain na lengguwahe, anong karahayan an magigibo ko sa saindo kun dai man sana ako magtatao sa saindo nin sarong kapahayagan o nin kaaraman o nin sarong propesiya o nin sarong katukduan?  Pareho iyan sa mga instrumento sa pagtugtog, arog kan plawta o arpa. Kun dai nin pagkakalain an mga tanog kaiyan, paano maaaraman kun arin an pigtutugtog sa plawta o arin an pigtutugtog sa arpa?  Asin kun bakong malinaw an pagpatanog kan trumpeta bilang senyal, siisay an mag-aandam para sa ralaban?  Kaagid kaiyan, kun dai kamo maggamit nin mga tataramon na madaling maintindihan, paano maaaraman nin mga tawo kun ano an pigsasabi nindo? An luwas kaiyan, duros an kaulay nindo. 10  Maski ngani totoo na sa kinaban may manlain-lain na paagi nin pagtaram, pero gabos iyan igwa nin kahulugan. 11  Huli ta kun dai ko nasasabutan an kahulugan kan pigtataram nin sarong tawo, para sa saiya taga ibang nasyon ako, asin para sa sako taga ibang nasyon siya. 12  Kaya kamo man, huling maigot nindong minamawot an mga balaog kan espiritu, maghinguwa kamo na urog pang mahiling sa saindo an mga balaog na magpapakusog sa kongregasyon. 13  Kun siring, an saro na nagtataram sa ibang lengguwahe mamibi na mainterpretar* niya an saiyang mga sinasabi. 14  Huli ta kun ako namimibi sa ibang lengguwahe, an balaog kan espiritu na yaon sa sako an namimibi, pero an sadiri kong isip dai naggagana. 15  Ano ngunyan an kaipuhan gibuhon? Mamimibi ako paagi sa balaog kan espiritu, alagad mamimibi man ako na ginagamit an sadiri kong isip. Mag-aawit ako nin pag-umaw paagi sa balaog kan espiritu, alagad mag-aawit man ako nin pag-umaw na ginagamit an sadiri kong isip. 16  Ta kun dai, pag nagpahayag ka nin pag-umaw paagi sa balaog kan espiritu, paano masabi nin “Amen” sa ipinahayag mong pasasalamat an sarong ordinaryong tawo diyan sa saindo, mantang dai niya aram kun ano an sinasabi mo? 17  Totoo, magayunon na paagi iyan nin pagpasalamat, pero dai man napapakusog an tawong idto. 18  Nagpapasalamat ako sa Diyos na nakakapagtaram ako sa mas dakul na lengguwahe kisa saindo gabos. 19  Minsan siring, mas gugustuhon ko pang magtaram nin limang tataramon sa kongregasyon gamit an sadiri kong isip,* tanganing makapagtukdo man ako sa iba, kisa magtaram ako nin diyes mil na tataramon sa ibang lengguwahe. 20  Mga tugang, dai kamo magin siring sa saradit na aki sa saindong pakasabot, kundi magin siring kamo sa saradit na aki kun manungod sa karatan; asin magin siring kamo sa adulto sa saindong pakasabot. 21  Nasusurat sa Katugunan: “‘Paagi sa mga lengguwahe nin mga taga ibang nasyon asin paagi sa mga tataramon nin mga dayuhan makikipag-ulay ako sa banwaan na ini, asin maski iyan pa an gibuhon ko, dai sinda magdadangog sa sako,’ an sabi ni Jehova.”* 22  Kun siring, an pagtaram sa lain-lain na lengguwahe sarong tanda bako para sa mga nagtutubod kundi para sa mga dai nagtutubod, mantang an pagpropesiya bako para sa mga dai nagtutubod kundi para sa mga nagtutubod. 23  Kaya kun an bilog na kongregasyon nagtitiripon sa sarong lugar asin gabos nagtatararam sa lain-lain na lengguwahe, tapos may naglaog na mga ordinaryong tawo o mga dai nagtutubod, bako daw sasabihon kan mga ini na nabubua na kamo? 24  Alagad kun kamo gabos nagpopropesiya dangan naglaog an sarong dai nagtutubod o an sarong ordinaryong tawo, an mga itinataram nindo gabos magseserbing saway sa saiya saka magpapahiro sa saiya na siyasaton an sadiri niya. 25  Asin an mga nakatago sa saiyang puso mahahayag, asin huli kaiyan siya masubsob asin masamba sa Diyos, na nagsasabi: “An Diyos talagang yaon sa saindo.” 26  Ngunyan mga tugang, ano an kaipuhan gibuhon? Pag nagtitiripon kamo, an saro mag-awit nin salmo,* an saro man magtukdo, an saro pa magsabi nin kapahayagan, an saro pa magtaram sa ibang lengguwahe, asin an saro pa mag-interpretar. Mangyari lugod an gabos para sa pagpapakusog. 27  Asin kun igwa nin magtataram sa ibang lengguwahe, limitaran iyan sa duwa o tulong tawo asin dai na magsobra diyan, tapos gibuhon iyan nin pasaro-saro asin dapat may mag-interpretar.* 28  Alagad kun dai nin mag-iinterpretar,* dapat siyang magdanay na silensiyo sa kongregasyon asin kaulayon niya an sadiri niya asin an Diyos. 29  Pataramon an duwa o tulong propeta, asin an iba magdangog tanganing sabuton an kahulugan. 30  Pero kun igwang saro na mag-ako nin kapahayagan mantang nakatukaw sa pagtiripon, an nagtataram dapat na magsilensiyo. 31  Huli ta kamo gabos puwedeng magpropesiya nin pasaro-saro, tanganing an gabos makanuod saka mapakusog. 32  Asin an mga balaog kan espiritu na itinao sa mga propeta kaipuhan na gamiton kan mga propeta sa kontroladong paagi. 33  Huli ta an Diyos bako Diyos nin karibarawan kundi nin katuninungan. Arog kan kamugtakan sa gabos na kongregasyon kan mga banal, 34  an mga babayi magdanay na silensiyo sa mga pagtiripon, huli ta dai itinutugot na sinda magtaram. Imbes, magpasakop sinda, siring kan sinasabi man kan Katugunan. 35  Kun may gusto sindang maaraman, maghapot sinda sa saindang agom sa harong, dahil nakakahali nin dignidad pag an sarong babayi nagtataram sa kongregasyon. 36  Sa saindo daw naggikan an tataramon nin Diyos, o sa saindo sana daw iyan nakaabot? 37  Kun an siisay man naniniwala na siya sarong propeta o may balaog kan espiritu, dapat niyang midbidon na an mga bagay na isinusurat ko sa saindo pagbuot kan Kagurangnan. 38  Alagad kun babaliwalaon ini nin saro, babaliwalaon man siya.* 39  Kaya mga tugang, padagos kamong maghinguwa na makapagpropesiya, pero dai man nindo ipagbawal an pagtaram sa lain-lain na lengguwahe. 40  Minsan siring, gibuhon nindo an gabos na bagay sa kagalang-galang asin aregladong paagi.*

Mga Nota

O “itradusir.”
O “maitradusir.”
O “pakasabot.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “magtradusir.”
O “magtatradusir.”
O posibleng “kun an saro dai nakakasabot, magdadanay siyang dai nakakasabot.”
O “organisadong paagi.”