1 Corinto 13:1-13

  • Pagkamuot​—⁠sarong bagay na nakakalabi sa gabos (1-13)

13  Kun ako nagtataram sa mga lengguwahe nin mga tawo asin nin mga anghel pero mayo akong pagkamuot, garo ako sarong gong na nagtatagungtong o garo simbal na nagkakalansing.  Asin kun igwa ako kan kakayahan na magpropesiya asin nasasabutan ko an gabos na sagradong hilom saka an gabos na kaaraman, asin kun igwa ako nin makusugon na pagtubod na makakapahiro nin mga bukid,* pero mayo akong pagkamuot, dai akong serbi.  Asin kun itao ko an gabos kong pagsadiri tanganing matawan nin kakanon an iba, asin kun isakripisyo ko an sakuyang buhay para makapaghambog, pero mayo akong pagkamuot, dai lamang ako nin makukuang pakinabang.  An pagkamuot mapasensiya* asin mabuot. An pagkamuot bakong maurihon.* Dai iyan naghahambog, dai nagigin mapalangkaw,  dai minagawi na mayong modo,* dai nag-iisip kan sadiri sanang kapakanan, bako iyan arangguton. Dai kaiyan pigbibilang an mga maraot na ginibo* sa saiya nin iba.  Dai kaiyan ikinakaugma an karatan, kundi ikinakaugma an katotoohan.  Kinakaya kaiyan an gabos na bagay, tinitiwalaan* an gabos na bagay, linalauman an gabos na bagay, tinatagalan an gabos na bagay.  An pagkamuot dai nuarin man mawawara.* Alagad kun igwa man nin itinaong kakayahan na magpropesiya, iyan mahahali; kun igwa man nin itinaong kakayahan na magtaram sa lain-lain na lengguwahe, iyan mapupundo; kun igwa man nin kaaraman na inako sa milagrosong paagi, iyan mawawara.  Huli ta an satuyang kaaraman bako pang kumpleto asin an satuyang pagpropesiya bako pang kumpleto, 10  alagad pag nag-abot an kumpleto, mawawara na an bakong kumpleto. 11  Kan ako aki pa, nagtataram ako nin siring sa aki, nag-iisip nin siring sa aki, nagrarason nin siring sa aki; pero ngunyan na dakula na ako, hinali ko na an mga karakteristiko nin sarong aki. 12  Huli ta sa presente, malabog na mga ladawan an nahihiling niyato paagi sa salming na metal, alagad maabot an panahon na mahihiling niyato iyan nin hampangan. Sa presente, limitado an sakuyang aram, pero maabot an panahon na magigin lubos an sakuyang aram, kun paanong lubos na naaaraman nin Diyos an manungod sa sako. 13  Alagad ngunyan, magdadanay an tulong ini: pagtubod, paglaom, pagkamuot; pero an pinakaurog sa mga ini iyo an pagkamuot.

Mga Nota

O “makakapabalyo nin mga bukid sa ibang lugar.”
O “matinios.”
O “maimon.”
O “bakong bastos.”
O “mga salang ginibo.”
O “pinapaniwalaan.”
O “dai nuarin man nasusudya.”