1 Corinto 11:1-34

  • “Arugon nindo ako” (1)

  • Pagkapayo asin suklob sa payo (2-16)

  • Pagselebrar kan Pamanggihan kan Kagurangnan (17-34)

11  Arugon nindo ako, siring kan pag-arog ko ki Cristo.  Tinatawan ko kamo nin komendasyon huli ta sa gabos na bagay ginigirumdom nindo ako asin pinangangaptan nanggad nindo an mga tradisyon na ipinasa ko sa saindo.  Alagad buot kong maaraman nindo na an payo kan lambang lalaki iyo an Cristo; siring man, an payo kan babayi iyo an lalaki; asin an payo kan Cristo iyo an Diyos.  An lambang lalaki na namimibi o nagpopropesiya* na may suklob sa payo ipinapasupog an saiyang payo;  alagad an lambang babayi na namimibi o nagpopropesiya na daing suklob an payo ipinapasupog an saiyang payo, huling mayo nanggad siyang kalainan sa babaying inarisan an payo.  Huli ta kun dai malaag nin suklob an sarong babayi, ipaputol niya lugod an saiyang buhok; pero kun makasupog para sa babayi na magpaputol nin buhok o magpaaris, dapat may suklob siya.  An lalaki dai dapat maglaag nin suklob sa saiyang payo, huling siya an ladawan asin kamurawayan nin Diyos, alagad an babayi iyo an kamurawayan nin lalaki.  Huli ta an lalaki dai kinua hali sa babayi, kundi an babayi kinua hali sa lalaki.  Asin saro pa, an lalaki dai linalang alang-alang sa babayi, kundi an babayi linalang alang-alang sa lalaki. 10  Huli kaini asin huli kan mga anghel, an babayi igwa dapat sa saiyang payo nin tanda nin pagpapasakop sa awtoridad. 11  Minsan siring, may koneksiyon sa Kagurangnan, an babayi bakong suway sa lalaki asin an lalaki bako man suway sa babayi. 12  Huli ta kun paanong an babayi kinua hali sa lalaki, siring man an lalaki iminumundag hali sa babayi; alagad an gabos na bagay hali sa Diyos. 13  Kamo mismo an maghusgar: Tama daw na an sarong babayi mamibi sa Diyos na mayong suklob sa saiyang payo? 14  Dai daw nindo naiisip na an mismong pagkadisenyo sa lalaki nagpapahiling na kasusupgan sa saiya an pagkaigwa nin halabang buhok, 15  pero sa babayi kamurawayan an pagkaigwa nin halabang buhok? Huli ta tinawan an babayi nin halabang buhok imbes na suklob. 16  Minsan siring, kun igwa nin siisay man na gustong makipagdiskutiran tanganing ipasunod an ibang kaugalian, sabihon nindo sa saiya na mayo nang ibang kaugalian na sinusunod kami o an mga kongregasyon nin Diyos. 17  Pero sa pagtao ko sa saindo kan mga instruksiyon na ini, dai ko kamo kinokomendaran, huli ta pag nagtitiripon kamo, imbes na magin marahay an epekto kaiyan, nagigin maraot lugod. 18  Inot kaya, nabaretaan ko na pag nagtitiripon daa kamo bilang kongregasyon, igwa nin pagkabaranga diyan sa saindo; asin medyo naniniwala ako diyan. 19  Siguradong magkakaigwa man nin mga sekta diyan sa saindo, alagad sa paaging ini mahahayag kun sairisay sa saindo an mga inuuyunan. 20  Pag nagtitiripon kamo sa sarong lugar, bako man talaga iyan para magkakan kan Pamanggihan kan Kagurangnan. 21  Pa’no kaya, pag oras na nin pagkakan kaiyan, may mga nainot nang mamanggi, kaya igwa lugod nin mga gutom tapos igwa man nin mga burat. 22  Ano dai kamong mga harong para duman kumakan asin uminom? O pigbabaliwala daw nindo an kongregasyon nin Diyos asin ipinapasupog idtong mga tios? Anong gusto nindong sabihon ko sa saindo? Komendasyon? Dai ko kamo kokomendaran sa bagay na ini. 23  Huli ta an inako ko hali sa Kagurangnan itinukdo ko man sa saindo, na kan bangging tatrayduron na an Kagurangnan na Jesus, nagkua siya nin tinapay, 24  asin pagkatapos magpasalamat sa Diyos, binaraak niya iyan asin sinabi niya: “Nangangahulugan ini kan sakuyang hawak, na para sa saindo. Padagos nindong gibuhon ini sa pagrumdom sa sako.” 25  Arog man kaiyan an ginibo niya sa kopa, pagkatapos nindang magkakan kan pamanggihan, na sinasabi: “An kopang ini nangangahulugan kan bagong tipan base sa sakuyang dugo. Padagos nindong gibuhon ini, asin sa kada pag-inom nindo sa kopang ini, gibuhon nindo iyan sa pagrumdom sa sako.” 26  Huli ta sa kada pagkakan nindo kan tinapay na ini asin pag-inom sa kopang ini, padagos nindong ibinabalangibog an kagadanan kan Kagurangnan, sagkod na siya dumatong. 27  Kun siring, an siisay man na magkakan kan tinapay o mag-inom sa kopa kan Kagurangnan, kun bako siyang maninigo para diyan, magkakasala may koneksiyon sa hawak asin sa dugo kan Kagurangnan. 28  Siyasaton nguna kan sarong tawo an saiyang sadiri asin siyertuhon na maninigo siya, asin saka lang siya magkakan kan tinapay asin mag-inom sa kopa. 29  Huli ta an saro na minakakan asin minainom na dai namamansayan kun ano an kahulugan kan hawak garo man sana minakakan asin minainom nin paghukom tumang sa saiyang sadiri. 30  Iyan an dahilan kaya dakul sa saindo an maluya saka may hilang, asin an iba turog sa kagadanan.* 31  Pero kun masisiyasat niyato kun ano man nanggad kita, dai kita mahuhusgaran. 32  Alagad, kun kita hinuhusgaran, dinidisiplina kita ni Jehova,* tanganing dai kita padusahan kaiba kan kinaban. 33  Dahil kaini mga tugang, pag nagtitiripon kamo sa pagkakan kan pamanggihan na iyan, magharalatan kamo. 34  Kun igwa nin nagugutom, magkakan siya sa harong, tanganing pag nagtiripon kamo dai siya husgaran. Alagad manungod sa iba pang mga bagay, aasikasuhon ko iyan pagdiyan ko.

Mga Nota

Hilingon an “Propesiya” sa Glosaryo.
Minalataw na nanunungod ini sa espirituwal na kagadanan.
Hilingon sa Glosaryo.