1 Corinto 10:1-33

  • Mga nagpapatanid na halimbawa sa kasaysayan nin Israel (1-13)

  • Patanid laban sa idolatriya (14-22)

    • Lamesa ni Jehova, lamesa nin mga demonyo (21)

  • Libertad na gibuhon an gusto asin konsiderasyon sa iba (23-33)

    • “Gibuhon nindo an gabos na bagay sa ikakamuraway nin Diyos” (31)

10  Ngunyan buot kong maaraman nindo, mga tugang, na an satuyang mga apuon gabos napasairarom kan panganuron asin gabos sinda naglakaw saka nagbalyo sa dagat,  asin gabos sinda nabawtismuhan bilang kasaro ni Moises paagi sa panganuron asin dagat,  asin gabos sinda nagkakan nin sarong klaseng kakanon na hali sa Diyos  saka gabos sinda nag-inom nin sarong klaseng tubig na hali sa Diyos. Huli ta sinda kaidto nag-iinom hali sa itinao nin Diyos na dakulang gapo na nagsusunod sa sainda, asin an gapong iyan nagrerepresentar sa Cristo.*  Alagad, an Diyos dai naugma sa kadaklan sa sainda, mala ta nagkagaradan sinda sa kaawagan.*  An mga bagay na ini nagin mga leksiyon para sa sato, tanganing dai kita magmawot nin maraot na mga bagay, arog kan ginibo ninda.  Dai man kita magin mga parasamba sa idolo, arog kan ginibo kan nagkapira sa sainda; siring kan nasusurat: “An mga tawo nagturukaw tanganing magkakan asin mag-inom. Dangan nagburuhat sinda tanganing magpasiram-siram.”  Dai man kita magsagibo nin seksuwal na imoralidad,* arog kan ginibo kan nagkapira sa sainda, na huli kaiyan 23,000 sa sainda an nagadan sa sarong aldaw.  Dai man niyato pagpurbaran si Jehova,* arog kan ginibong pagpurbar sa saiya kan nagkapira sa sainda, na huli kaiyan nagkagaradan sinda paagi sa mga halas. 10  Dai man kita magin mga paragumod-gumod, arog kan ginibo kan nagkapira sa sainda, na huli kaiyan ginaradan sinda kan paralaglag. 11  Buweno, an mga bagay na ini nangyari sa sainda para magserbing mga halimbawa, asin isinurat an mga iyan bilang patanid sa satuya na mga inabutan kan katapusan kan mga sistema nin mga bagay. 12  Kaya an siisay man na naghuhuna na siya nakatindog mag-ingat na dai siya bumagsak. 13  Ano man na sugot* na minaabot sa saindo, napapaatubang man diyan an ibang mga tawo. Alagad an Diyos maimbod, asin dai niya tutugutan na mapaatubang kamo sa sugot na dai nindo makakaya, kundi kasabay kan sugot magibo man siya nin paagi tanganing makayanan nindo iyan. 14  Kaya mga namumutan, rayuan nindo an idolatriya. 15  Nagtataram ako sa saindo bilang mga tawong may pakamansay; kamo mismo an humusgar sa sinasabi ko. 16  An pag-inom niyato sa kopa nin pasasalamat na pinapamibian ta, bako daw na pakikikabtang iyan sa dugo kan Cristo? An pagkakan niyato kan tinapay na binabaak ta, bako daw na pakikikabtang iyan sa hawak kan Cristo? 17  Huling igwa nin sarong tinapay, kita man dawa dakul, sarong hawak kita, huli ta gabos kita nagkakakan kan sarong tinapay na iyan. 18  Isip-isipa an mga Israelita:* Bako daw na an mga nagkakakan kan mga inatang garo man sana kasabay kan altar na nakikikabtang sa mga inatang? 19  Kun siring, anong buot kong sabihon kaini? Na an inaatang sa idolo igwa nin halaga? Na an idolo igwa nin halaga? 20  Bako; kundi an buot kong sabihon, an mga pig-aatang kan mga nasyon pig-aatang ninda sa mga demonyo, bako sa Diyos; asin habo kong magin kaibanan nindo an mga demonyo sa pakikikabtang sa mga inatang. 21  Dai kamo puwedeng mag-inom sa kopa ni Jehova* asin sa kopa nin mga demonyo; dai kamo puwedeng magkakan sa “lamesa ni Jehova”* asin sa lamesa nin mga demonyo. 22  O ‘pinupukaw daw niyato an pag-imon ni Jehova’?* Ano mas makusog kita sa saiya? 23  An gabos na bagay libreng gibuhon,* pero bako gabos na bagay kapaki-pakinabang. An gabos na bagay libreng gibuhon, pero bako gabos na bagay nakakapakusog. 24  Padagos na hanapon kan lambang saro, bako an para sa sadiri niyang kapakinabangan, kundi an para sa ibang tawo. 25  Kakanon nindo an ano man na ipinapabakal sa saudan nin karne, asin dai na nindo kaipuhan maghapot tangani sanang mapamugtak an saindong konsiyensiya, 26  huli ta “sadiri ni Jehova* an daga asin an gabos na yaon diyan.” 27  Kun inimbitaran kamong magkakan nin sarong dai nagtutubod asin nag-iba kamo, kakanon nindo an ano man na ihanda sa saindo, asin dai na nindo kaipuhan maghapot tangani sanang mapamugtak an saindong konsiyensiya. 28  Alagad kun igwa nin magsabi sa saindo, “An kakanon na ini idinulot bilang atang,” dai kamo magkakan alang-alang sa sarong iyan na nagtaram sa saindo, asin alang-alang sa konsiyensiya. 29  Bako an konsiyensiya mo an buot kong sabihon, kundi an konsiyensiya kan tawong idto. Maski ngani libre akong gibuhon an mga bagay na gusto ko, ano man ta papabayaan kong makuwestiyon iyan kan konsiyensiya nin ibang tawo? 30  Maski ngani nagkakakan akong may pagpasalamat sa Diyos, tama daw na gibuhon ko iyan kun magigin dahilan man iyan na magtaram nin maraot an iba manungod sa sako? 31  Kun siring, nagkakakan man kamo o nag-iinom o naggigibo nin ano pa man, gibuhon nindo an gabos na bagay sa ikakamuraway nin Diyos. 32  Mag-ingat nanggad kamo na dai kamo magin mga ulang na puwedeng makadanyar* sa mga Judio siring man sa mga Griego asin sa kongregasyon nin Diyos, 33  kun paanong hinihinguwa kong gibuhon an gabos na bagay para mapauyunan an gabos na tawo, na an hinahanap bako an para sa sadiri kong kapakinabangan, kundi an para sa dakul, tangani na sinda maligtas.

Mga Nota

O “iyo an Cristo.”
Nanunungod ini sa sarong lugar na dikiton an nakaistar.
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “pagbalo.”
Sa literal, “an Israel sigun sa laman.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “itinutugot.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “mga singkugan.”