Kɔ i nun ndɛ'n su trele

BIBLU’N MAAN SRAN’M BE KACI

Sasu kpafuɛ nga n ɲɛnnin i’n

Sasu kpafuɛ nga n ɲɛnnin i’n
  • BE WULI I: AFUƐ 1967 NUN

  • Ɔ FIN: FƐNLANDI

  • I SU NDƐ’N: Ɔ FALI TENISI TOLƐ’N YOLI I JUNMAN

MIN LAA NUN’N

 Fɛnlandi klɔ klanman nga be flɛ i kɛ Tanpere’n su lɔ yɛ n ɲinnin-ɔn. Ɲanmiɛn Ndɛ’n loman min si nin min nin be kpa, sanngɛ be tali min kpa. Min nin ti Alemaɲinfuɛ, yɛ min kaan nun’n blɛ wie nun’n n kɔ Alemaɲin lɔ min nannan’m be osu nianlɛ.

 Kɛ ɔ fɛ i min bakan nun’n n klo min wun kpinngbinlɛ kpa. I nun mɔ n ti kaan’n, n suannin be wun kpinngbinlɛ wafa kwlaa. Sanngɛ, kɛ ɲannin afuɛ 14 n fali min ɲin n sieli i be sa nun balɔn tolɛ nga be flɛ i kɛ tenisi’n i su. Kɛ n ɲannin afuɛ 16, cɛn ba kun nun’n be kle min tenisi tolɛ kpɛ nɲɔn. Yɛ kɔnguɛ’n min ngunmin n suɛn i tolɛ. Nanwlɛ, like kwlaa nga be yo i tenisi tolɛ’n nun’n ɔ yo min ɲɛnmɛn. N wun kɛ i tolɛ nun’n n kwla fa ninnge wie’m be yolɛ sie min ɲrun, kpɛkun n mian min ɲin n yo be sakpasakpa. Asa ekun’n kɛ cɛn kunngun’n min nin min janvuɛ mun e yia e nɔn biɛli’n ɔ yo min fɛ, sanngɛ n nɔnman tratraman su. I kpa’n, m’an nɔnman drɔgi le. Tenisi tolɛ’n yoli min cinnjin trali like kwlaa.

 Kɛ n ɲannin afuɛ 17 n boli tenisi akplowa nga be flɛ i kɛ ATP * i tolɛ. N ɲannin sasu kpanngban, ɔ maan min dunman’n fuli. Kɛ ń ɲán afuɛ 22, nn o wo tenisi tofuɛ 50 nga be si tenisi to kpa asiɛ wunmuan’n su’n be nun wie.

 N toli tenisi n sinnin asiɛ’n i lika sunman nun afuɛ kpanngban kpa. N wlanwlannin lika nglanmannglanman kpa’m be nun. sanngɛ, n wunnin i wlɛ kɛ sa tɛtɛ sunman o mɛn’n nun wie. I wie yɛle sran kunlɛ, drɔgi nɔnlɛ ɔ nin asiɛ’n i sacilɛ’n. Kɛ n ɔli Etazinin lɔ’n, be seli e kɛ nán e ɔ lika wie’m be nun afin be yo sa tɛtɛ lɔ dan. I kwlaa sɔ’n sanngannin min akunndan. Kannzɛ bɔbɔ n klo tenisi tolɛ’n kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, min klun w’a jɔman kpa kun.

WAFA NGA BIBLU’N UKALI MIN’N

 Min soman’n suan Sana. Ɔ nin Zoova i Lalofuɛ’m be boli Biblu’n nun like suanlɛ bo. Kɛ n wunnin kɛ ɔ fɛ i ɲin sie i Ɲanmiɛn ndɛ’n su’n, m’a bumɛn i like cinnjin, sanngɛ m’an tanninmɛn i sɔ yolɛ. Afuɛ 1990 nun’n, e jali e wun yɛ i afuɛ ng’ɔ́ sú i su’n be yoli i batɛmun. Ɔ maan ɔ kacili Zoova i Lalofuɛ. N liɛ’n, kannzɛ n si kɛ Ɲanmiɛn o lɛ’n sanngɛ i ndɛ’n timan min cinnjin dan sɔ liɛ. Min wla kpɛnnin su kɛ min nannan bla’n m’ɔ fin Alemaɲin’n ɔ kanngannin Biblu’n nun titi, yɛ ɔ kleli min wafa ng’ɔ fata kɛ n srɛ Ɲanmiɛn’n bɔbɔ.

 Le kun’n, min nin Sana e ɔli bian kun nin yi mɔ be ti Zoova i Lalofuɛ’m be osu nianlɛ. Be flɛ bian’n kɛ Kari. Ɔ fali Biblu’n nun ndɛ mma kun m’ɔ kan “mɛn’n i awieliɛ’n” i ndɛ’n kleli min. (2 Timote 3:​1-5) Ndɛ sɔ’n kannin min awlɛn, ɔ maan n wunnin sa nga ti yɛ sa tɛtɛ’m be o mɛn’n nun’n i wlɛ kpa. Cɛn sɔ nun’n, Ɲanmiɛn Ndɛ i su yalɛ nga e kokoli’n i ngba yɛ o lɛ-ɔ. Kɛ ɔ fin cɛn sɔ’n nun’n, min nin Kari e wa kokoli Biblu’n su yalɛ kpa, n wunnin kɛ like kwlaa ng’ɔ kle min’n ti su. Kɛ mɔ n ɲanman min ti mɔ n tu ajalɛ n kɔ likalika’m be nun’n ti’n kɛ ɔ́ yó naan e nin Kari e wun e wun e suan Biblu’n nun like’n ɔ yoli kekle. Sanngɛ i sɔ’n w’a bubuman Kari i sa sin. Kosan nga kɛ é súan Biblu’n nun like n usɛli i’n ɔ klɛli lɛtri tɛli be su blɛli min. Kosan cinnjin nga n fa usali min wun’n, n wunnin be su tɛlɛ mun Biblu’n nun. Kpɛkun blɛblɛblɛ n wunnin like cinnjin nga Biblu’n kɛn i ndɛ’n i wlɛ. Yɛle kɛ Ɲanmiɛn i Sielɛ’n yó maan fɔundi trán asiɛ’n su. Kɛ n sili Ɲanmiɛn i dunman Zoova’n nin like ng’ɔ yoli mannin e’n, i sɔ’n boli min nuan dan. (Jue Mun 83:18, NW) Ng’ɔ wluwluli min wun trali su’n yɛle kɛ ɔ yili e ti kpɔlɛ tɛ. Nán like kun m’ɔ fata kɛ ɔ yo ti yɛ ɔ yoli-ɔ, sanngɛ klolɛ m’ɔ klo e’n ti yɛ ɔ yoli-ɔ. (Zan 3:​16) N wunnin i wlɛ ekun kɛ n kwla yo Ɲanmiɛn i janvuɛ yɛ n kwla tran mɛn klanman’n nun tititi asiɛ’n su wie. (Zaki 4:8) I sɔ’n ti’n m’a usali min wun kɛ: “?Wafa sɛ yɛ n kwla kle kɛ n si ajalɛ nga Ɲanmiɛn fali’n be’n be su ye-ɔ?”

 N buli wafa nga n di min mɛn’n i akunndan kpa. N wunnin i Biblu’n nun kɛ sran ng’ɔ man sran like’n yɛ ɔ di aklunjuɛ danfuɛ’n niɔn. Yɛ n kunndɛli kɛ ń kán like nga n lafi su’n i ndɛ ń klé sran mun. (Sa Nga Be Yoli’n 20:35) Tenisi tolɛ’n ti’n, afuɛ kun nun sa’n n kwla di cɛn ba 200 sa n baman awlo. Afin e kɔ likalika’m be nun e ko si tenisi tolɛ’n nun akplowa. Asa ekun’n tenisi mɔ n to’n, ɔ yoli cinnjin trali like kwlaa min awlobo’n nun. N wunnin kɛ ɔ fata kɛ n kaci min sa.

 N si kɛ sɛ Ɲanmiɛn sulɛ ti’n n fa ajalɛ kɛ ń yáci tenisi mɔ n i si to kpa’n i tolɛ’n, sran suman be su wumɛn i wlɛ. Sanngɛ n si kɛ sɛ n kwla suan Zoova i su like kpa ekun naan n kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n ɔ ti kpa tra sasu nga ń ɲɛ́n i tenisi tolɛ nun’n lele. I sɔ’n ti’n ajalɛ sɔ’n i falɛ w’a yoman kekle. N fuali kpa kɛ n su faman min ɲin n siemɛn ndɛ nga sran’m bé wá kán’n su. Afin min klunklo ajalɛ yɛ n fali-ɔ. Biblu’n nun ndɛ mma ng’ɔ ukali min kpa naan m’a jran kekle’n yɛle Jue Mun 118:6. Ɔ se kɛ: “Anannganman jin min sin, n sro-man like fi. ?Kɛ nguɛ like sa yɛ sran’m be kwla yo min-ɔn?”

 Blɛ kunngba sɔ nun’n aata difuɛ dandan nga be suan tenisi tolɛ i bo’n be waan bé mán min sika kaka kpa trá laa’n. I liɛ’n i sɔ’n yo maan ń kwlá to tenisi afuɛ kpanngban. Yɛ min sa su miannin sika wun kun. Sanngɛ m’a kaciman ajalɛ nga n fali’n, n yacili ATP tenisi tolɛ. N miannin min ɲin n suannin Biblu’n nun like titi. Ɔ maan afuɛ 1994 Zuie i le 2 su’n, be yoli min batɛmun yɛ n kacili Zoova i Lalofuɛ.

MMLUSUƐ NGA N ƝƐN I’N

 Min liɛ’n, nán sanvuɛsa wie ti yɛ n fali min wun n mantannin Ɲanmiɛn-ɔn. Asa’n, m’an kunndɛman kɛ ń sí Ɲanmiɛn. Afin wafa nga n di’n min mɛn’n ɔ jɔ min klun yɛ n mianman like fi wun. Sanngɛ sɛ é kwlá se’n, Ndɛ nanwlɛ’n yɛ ɔ toli min-ɔn. Ɔ yoli kɛ ɔ o lɛ mínndɛ min naan n wun i sa. Kpɛkun n wunnin sa nga ti yɛ e o nguan nun’n i wlɛ kpa, yɛ siɛn’n n di aklunjuɛ kpa n tra laa’n! Min nin min awlobofuɛ mun e afiɛn wa mantannin kpa. Siɛn’n, n di aklunjuɛ kpa. Yɛ kɛ n kɛ min mma yasua nsan’m be niannin min ajalɛ’n su, yɛle kɛ be su Zoova wie’n ɔ yo min fɛ kpa.

 N te klo tenisi tolɛ. Kɛ afuɛ’m bé sín’n, kɛ ɔ ko yo naan m’an ɲan min sa ti like kan’n n ma kleli sran wie’m be tenisi tolɛ, yɛ n dili junman lika kun mɔ sran’m be to tenisi lɔ’n i nun. Sanngɛ siɛn’n, nɛ́n i sɔ yolɛ’n yɛ ɔ ti min cinnjin-ɔn. Laa’n, kɛ ɔ ko yo naan m’a si tenisi to’n lemɔcuɛ kwlaa nun’n n fa dɔ kaka n suɛn i tolɛ. Siɛn’n mɔ n ti blɛ kwlaa nun Ɲanmiɛn junman difuɛ’n, n uka sran mun naan be si Ɲanmiɛn mmla mun naan be nanti su. I sɔ’n jɔ min klun dan. Afin mmla sɔ’m be yoli min ye. Like ng’ɔ ti min cinnjin’n yɛle Zoova ɔ nin like kpa nga n lafi su mɔ n kan kle sran mun’n. I sɔ’n man min aklunjuɛ dan.​—1 Timote 6:​19.

^ Angle nun’n, ATP ti be nga be si tenisi to kpa’n be anuannzɛ. I yɛ ɔ nian tenisi tolɛ akplowa dandan nga yasua’m be to be likalika’m be nun’n be su-ɔ. Be nga be ɲɛn i’n be man be sika nin like uflɛ. Kɛ be ko to tenisi likalika’m be nun’n, bii nga sran kun ɲɛn i’n, i su yɛ be jran naan b’a si sran ng’ɔ si tenisi to’n mɛn wunmuan’n nun-ɔn.