Kɔ i nun ndɛ'n su trele

BIBLU’N MAAN SRAN’M BE KACI

“N fali wie’n i atin’n”

“N fali wie’n i atin’n”
  • Be wuli i: AFUƐ 1978 nun

  • Ɔ fin: Salvadɔɔ

  • I su ndɛ’n: Ɔ o sa tɛ yofuɛ akpasua kun nun

MIN LAA NUN’N

 “Sɛ a klo kɛ á sí Ɲanmiɛn i su ndɛ kpa’n, a nin Zoova i Lalofuɛ’m be suan Biblu’n nun like.” Kɛ n tili ndɛ sɔ’n ɔ boli min nuan. Blɛ wie nun’n min nin Zoova i Lalofuɛ mun e suannin Biblu’n nun like kan. Sanngɛ, kɛ ɔ ko yo naan amun a wun sa sɔ’n i wlɛ kpa’n, maan n kan min su ndɛ kan n kle amun.

 Be wuli min Kesaltepeke klɔ m’ɔ o Salvadɔɔ’n i su lɔ. E ti ba 15, yɛ min yɛ n ti ba 6 su’n niɔn. Min si nin min nin be miannin be ɲin naan n yo ba kpa. Asa ekun’n ɔ ju wie’n, Leonaado nin bla nɲɔn mɔ be ti Zoova i Lalofuɛ’n be kleli e Biblu’n nun like. Sanngɛ m’an faman min ɲin m’an siemɛn i like nga be kleli min’n su. Ɔ maan kɛ lika cɛ́n m’ɔ́ sán’n nn ń fá ajalɛ tɛ. Kɛ n ɲannin afuɛ 14 min nin min janvuɛ suklu ba mun e boli nzan nin drɔgi nɔnlɛ bo. Be yacili suklu kɔlɛ kunngunngun kpɛkun be nin sa tɛtɛ yofuɛ mun sannin nun. N niannin be ajalɛ tɛ’n su. E srɛ sran’m be sika naan y’a kwla to nzan nin drɔgi, yɛ e wua.

 Sa tɛtɛ yofuɛ nga min nin be e sannin nun’n, be kacili min osufuɛ. Ɔ maan n buli i kɛ ɔ fataman kɛ n kpɔci be. Cɛn kun’n, be nun kun nɔnnin drɔgi kpɛkun ɔ ko tɔli min mantanfuɛ kun su naan ɔ́ yó i like yaya. Kɛ bé tú ngondin’n, min mantanfuɛ’n kwlali min janvuɛ sɔ’n yɛ ɔ flɛli polisie mun. N fali ya kpa. Ɔ maan n fali waka dan kpa kun naan m’an fa finfin min mantanfuɛ’n i loto’n su kekle kpa. Min waan ń sáci i loto’n naan ɔ yaci min janvuɛ’n nun. Ɔ seli min kɛ n yaci i sɔ yolɛ sanngɛ ngbɛn-ɔn.

 Kɛ n ɲannin afuɛ 18, min nin min janvuɛ mun, e nin polisie mun e tuli. Min waan ń tó bɔnbu kun ń yí i Polisie’m be su lɔ. Sanngɛ m’an wunman wafa ng’ɔ yoli’n bɔbɔ, bɔnbu’n kpukeli min sa nun. Nga min wla te kpɛn su’n, yɛle min sa mɔ w’a saci mlɔnmlɔn’n yɛ min ɲin su bluli-ɔ. Kɛ ń tínnge’n, n wo dɔɔtrɔ. Be seli min kɛ min sa fama’n tuli naan min su fama’n kusu’n ɔ timan sa kun. Asa ekun’n, be seli min kɛ min ɲinma fama’n wunman ase kpa kun.

 Kannzɛ sa sɔ’m be o min su’n, sanngɛ kɛ n fin dɔɔtrɔ fiteli’n, n sali min sin min janvuɛ sɔ’m be wun lɔ. W’a cɛman ngboko polisie’m be trali min kpɛkun be wlali min bisua. Lɔ’n min nin min janvuɛ mun e afiɛn mantannin kpa. E yo like kwlaa likawlɛ. Nglɛmun’n e di aliɛ likawlɛ yɛ e nɔn drɔgi likawlɛ lele naan y’a ko la.

WAFA NGA BIBLU’N UKALI MIN’N

 I nun mɔ n wo bisua lɔ’n, Leonaado ko niannin min osu. Kɛ é kókó yalɛ’n ɔ fɛli i ɲin sieli nzɔliɛ ng’ɔ ta min sa fama’n su’n i su. Ɔ usali min kɛ: “?A si nzɔliɛ ng’ɔ ta ɔ sa’n su’n, i bo?” N tɛli i su kɛ n si i bo’n, naan yɛle “bla kunndɛlɛ, drɔgi nɔnlɛ nin fɛ dilɛ.” Sanngɛ Leonaado seli min kɛ: “Min liɛ’n n bu i kɛ yɛle dɔɔtrɔ, bisua nin wie’n. Be lali ɔ dɔɔtrɔ kpɛkun siɛn’n a o bisua. Ɔ maan a si ng’ɔ o i sin’n.”

 Ndɛ nga Leonaado kannin’n wluwluli min wun dan. I ndɛ yo fɛ. Afin wie’n i atin’n yɛ n fali-ɔ. Leonaado seli min kɛ ɔ nin min súan Biblu’n nun like. N kplinnin su. Like nga n suɛnnin i Biblu’n nun’n ukali min naan m’an kaci min ayeliɛ’n. I wie yɛle kɛ Biblu’n se kɛ “sran ng’ɔ nin sran tɛ san nun’n, i nzuɛn kpa’n sáci.” (1 Korɛntifuɛ Mun 15:33) Like klikli nga ɔ fata kɛ n yo’n yɛle sran kpa’m be janvuɛ tralɛ. I ti’n aɲia nga min nin min janvuɛ tɛtɛ mun e yo’n m’an ɔman be bo kun. Sanngɛ n boli Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia nga be yo be bisua’n nun lɔ’n be bo tranlɛ bo. Aɲia sɔ’m be bo lɔ’n n sili bisuafuɛ kun. Be flɛ i kɛ Andre. Be yoli i batɛmun bisua’n nun lɔ. Ɔ maan ɔ kacili Zoova i Lalofuɛ. Ɔ seli min kɛ e ko di like kan. Siɛn’n, blɛ nga n fa nɔn drɔgi’n, min nin Andre e fa koko Biblu’n nun ndɛ mma kun su yalɛ nglɛmun kwlaa.

 Min janvuɛ’m be sieli i nzɔliɛ ndɛndɛ kɛ min ayeliɛ’n su kaci. I ti’n, sa tɛtɛ yofuɛ’m be su kpɛn kun seli min kɛ ɔ́ wún min wun. Srɛ kunnin min. Kɛ ɔ́ wá sí like nga n kunndɛ kɛ ń yó’n, n siman like ng’ɔ́ wá yó min-ɔn. Afin sɛ a wlu sran akpasua sɔ’m be nun’n, i nun tulɛ ti kekle kpa. Ɔ seli kɛ: “E sieli i nzɔliɛ kɛ a tranman e aɲia’m be bo kun, sanngɛ Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo yɛ a tran-ɔn. ?Ngue like yɛ a su yo-ɔ?” N seli i kɛ n kunndɛ kɛ ń súan Biblu’n nun like naan ń káci min nzuɛn’n. Ndɛ ng’ɔ kannin’n boli min nuan. Ɔ seli min kɛ sɛ n mian min ɲin naan n kle kɛ ń káci Zoova i Lalofuɛ sakpasakpa’n, be akpasua’n i nunfuɛ’m be ɲin yí min. I sin’n, ɔ seli min kɛ: “Sɛ a klo kɛ á sí Ɲanmiɛn i su ndɛ sakpsakpa’n, a nin Zoova i Lalofuɛ’m be suan Biblu’n nun like.” Yɛ ɔ seli min ekun kɛ: “E kunndɛ kɛ a yaci sa tɛtɛ’m be yolɛ. Ń yó wɔ mo. A wo atin kpa’n su. Zoova i Lalofuɛ’m be kwla uka ɔ sakpasakpa. Zoova i Lalofuɛ’m be nin min suannin Biblu’n nun like Etazinin lɔ, kpɛkun min osufuɛ wie’m be ti Zoova i Lalofuɛ. Nán srɛ kun wɔ. Mian ɔ ɲin titi.” Srɛ kunnin min sanngɛ min klun jɔli dan kpa. N srɛli Ɲanmiɛn Zoova min klun lɔ n lɛli i ase. Ɔ maan min wun fali min feke kɛ anunman mɔ b’a yaci i nun’n sa, kpɛkun n wunnin Zezi i ndɛ ng’ɔ kannin’n i wlɛ. Ɔ seli kɛ: “Amún sí ndɛ nanwlɛ’n, kpɛkun ndɛ nanwlɛ’n ti’n amún ɲán amun ti.”​—Zan 8:​32.

 Min janvuɛ laa’m be fali drɔgi sali min niannin. Cɛn wie’n m’an kwlá traman min anwlɛn ɔ maan n nɔnnin. Sanngɛ n srɛli Ɲanmiɛn kpɛ sunman naan m’an kwla wla min ayeliɛ tɛtɛ’m be ase.​—Jue Mun 51:12, 13.

 Kɛ n fin bisua n fiteli’n, sran kpanngban be buli i kɛ ń má sá min sin ń yó sa tɛtɛ mun ekun. Sanngɛ m’an yoman sɔ. Blɛ sunman nun’n, n sali min sin bisua lɔ n ko boli jasin fɛ’n n kleli lɔfuɛ mun. Min janvuɛ nga be o bisua lɔ’n be wunnin i wlɛ kɛ m’an kaci sakpa. Sanngɛ min kpɔfuɛ’m b’a bumɛn i sɔ wie.

 Le kun’n, min nin aniaan bian kun e ɔli jasin fɛ’n i bolɛ. É nían-ɔn, be nga laa’n e nin be e tu ngondin mɔ be ti min kpɔfuɛ’n be yɛ. Tui o be sa nun, be bo sin yiali e. Be waan bé kún min. Ɔ maan aɲinyiɛ su nin yakpa su’n aniaan bian’n yiyili nun kleli be kɛ n nunman sa tɛtɛ yofuɛ’m be nun kun. N trannin diin. Kɛ be boli min wieli’n, be seli min kɛ nán n ju lika nga be wunnin min lɛ’n nun kun. Be kannin be tui’m be ase yɛ be yacili e nun e ɔli-ɔ. Biblu’n kacili min sakpasakpa. Afin ɔ ti min laa nun sa’n nn n kunndɛli kɛ ń tú min klunngbɔ. Sanngɛ siɛn’n, n nanti Biblu’n nun afɔtuɛ ng’ɔ o 1 Tɛsalonikifuɛ Mun 5:​15 su. Ɔ se kɛ: “Amun nian amun wun naan amun nun wie fi w’a yiman sa tɛ nga i wiengu yoli i’n, w’a mɛnmɛn i. Sanngɛ amun yo like ng’ɔ ti kpa’n man amun wiengu titi, yɛ amun yo i sɔ man sran onga’m be kwlaa titi.”

 Kɛ ɔ fin cɛn mɔ n kacili Zoova i Lalofuɛ’n n miannin min ɲin kpa naan m’an kaci sran kpa. W’a yoman pɔpɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn Zoova ukali min, yɛ n nantili Biblu’n nun afɔtuɛ’m be su. Asa ekun’n, janvuɛ kpa nga n trali be’n, be ukali min naan m’an kwla kaci. M’an kunndɛman le kɛ ń sá min sin ń yó sa tɛtɛ nga n yo be laa’n be kun.​—2 Piɛli 2:22.

MMLUSUƐ NGA N ƝƐN I’N

 Laa’n, n klo sa kekleekle’m be yolɛ yɛ n fa ya ndɛndɛ. N wunnin i wlɛ kɛ sɛ ɔ ti kɛ m’an kaciman min nzuɛn’n sa’n, nn dɔ nga su’n n nunman nguan nun kun. Like nga n suɛnnin i Biblu’n nun’n yoli maan n kacili min nzuɛn’n. N yacili sa tɛtɛ’m be yolɛ. N miannin min ɲin n kloli min kpɔfuɛ mun. (Liki 6:​27) Siɛn’n, n le janvuɛ kpa mɔ be uka min naan m’an yi nzuɛn kpa’m be nglo’n. (Nyanndra Mun 13:20) N di aklunjuɛ, yɛ n su Ɲanmiɛn m’ɔ yacili sa tɛtɛ nga n yoli be’n cɛli min’n.​—Ezai 1:​18.

 Afuɛ 2006 nun’n, n trannin Klisifuɛ nga be nin a jaman bian annzɛ bla’n, be suklu’n i bo wie. Kɛ afuɛ kpanngban sinnin’n, n jali bla. N klo i kpa. E ta e wa bla’n likawlɛ. Dɔ nga su’n n fa min blɛ’n i dan lika n kle sran’m be Biblu’n nun like. N ti asɔnun kpɛnngbɛn. Yɛ n mian min ɲin n uka gbanflɛn nin talua mun naan b’a yoman like nga n yoli be’n min gbanflɛn nun’n wie. Laa’n, n fali wie atin’n, sanngɛ siɛn’n min mɛn dilɛ’n taka like nga Biblu’n waan Ɲanmiɛn fá mán e’n su.