Kɔ i nun ndɛ'n su trele

BIBLU’N MAAN SRAN’M BE KACI

“Kɛ be wun min’n, ɔ yo kɛ min sa mianman like fi wun sa”

“Kɛ be wun min’n, ɔ yo kɛ min sa mianman like fi wun sa”
  • BE WULI I: AFUƐ 1962 NUN

  • Ɔ FIN: KANADA

  • I SU NDƐ’N: Laa ɔ yo sa sukusuku

MIN LAA NUN

 Be wuli min Kanada lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Mɔnreali’n su. Sanngɛ, klɔ nga be flɛ i kɛ Rosemɔnti’n su lɔ yɛ min nin min niaan nsan mun e ɲinnin-ɔn. E si nin e nin be klo e kpa. Awlo lɔ’n, e afiɛn mantan kpa yɛ e tran fɛfɛ.

 Min bakan nun’n, n kloli Biblu’n nun kannganlɛ. Min wla kpɛn su kɛ i nun mɔ n le afuɛ 12, n kanngannin Biblu’n i bue ng’ɔ kan Zezi i ndɛ’n nun. I nun ndɛ’n yoli min fɛ kpa. N wunnin kɛ Zezi klo sran yɛ ɔ si sran’m be aunnvuɛ. N kusu n kunndɛli kɛ ń yó kɛ i sa. Sanngɛ, kɛ n ma ɲinnin kan’n, min ɲin ɔli like uflɛ su. Afin, n ma trali janvuɛ tɛ. Ɔ maan, be nzuɛn tɛ’n sali min.

 Min si’n, ɔ ti miziki bofuɛ. Ɔ bo saksofɔnun. Ɔ fɛli i liɛ’n mannin min. Yɛ n ma kloli Miziki bolɛ kpa. N sɔ’n su yɛ min ɲin wa trannin-ɔn. N suannin Gita bolɛ. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, n nin min janvuɛ wie mun e wa boli miziki likawlɛ. Be flɛli e kpɛ sunman kɛ e ko bo miziki lika wie’m be nun. Jue yifuɛ wie mɔ sran’m be si be kpa’n, be sieli min nzɔliɛ. Yɛ be seli min kɛ be kunndɛ bé yó naan min dunman’n fu. N kplinnin su. Kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, sran’m be sili min kpa Kebɛki lɔ. Blɛ kwlaa nun, be bo min miziki mun aladio’n nun.

 Kɛ be wun min’n, ɔ yo kɛ like fi mianman min sa. Afin, n te yo gbanflɛn, sran’m be si min. Asa ekun’n, n ɲan sika kpanngban. Like nga n klo i yolɛ’n, yɛ n yo-ɔ. Cɛn kwlakwla n kɔ be wun kpinngbinlɛ lika’m be nun. Zronali klɛfuɛ’m be usa min kosan mun, kɛ sran’m be wun min’n be fa fluwa annzɛ like uflɛ man min naan n fa min sa ti nzɔliɛ n sie su, be wun min televiziɔn nun. Kɔnguɛ, n bo miziki yɛ n kɔ be ɲin su yiyilɛ lika’m be nun. Kɛ mɔ be nga be ba balo’n i bo’n be sɔnnin’n ti’n, n nɔnnin nzan yɛ i sin’n n nɔnnin drɔgi naan min klun w’a titiman min. Asa ekun’n, min ɲin kanman ase. Yɛ bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku’n yɛ ɔ kacili min junman-ɔn.

 Sran wie’m be konvi sɔli min mɛn dilɛ wafa’n, afin be bu i kɛ aklunjuɛ’n w’a kun min kpo. Sanngɛ, min klun lɔ’n, i li kɛ n ngunmin n wo’n, ɔ yo min kɛ n wo mɛn’n nun ngbɛn sa. Min wla’n wa boli wun. Sida kunnin be nga be yi min jue mun’n, be nun nɲɔn. Nanwlɛ, i sɔ’n boli min wla dan! N klo miziki bolɛ, sanngɛ n ma wunnin sa nga e yo be’n, be wa yoli min kain.

BIBLU’N NUN NDƐ’N MAAN N KACILI MIN NZUƐN’N

 N ɲannin ɲrun kpa. Sanngɛ kɛ n wun sa nga be ju mɛn’n nun’n, n usa min wun kɛ: ‘?Ngue ti yɛ sa tɛtɛ yolɛ’n w’a sɔn dan sɔ-ɔ?’ N wunman like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yoman like fi’n. Ɔ ju wie’n, n srɛ Ɲanmiɛn naan ń sí kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n. Blɛ kun nun mɔ é bó miziki é sín lika’m be nun’n mɔ e loli wunmiɛn kan’n, n boli Biblu’n nun kannganlɛ bo ekun. Kannzɛ m’an wunmɛn i nun ndɛ sunman wlɛ’n, sanngɛ n seli min klun lɔ kɛ mɛn’n i awieliɛ’n w’a mantan koko.

 Cɛn kun liɛ’n, n kɛnngɛnnnin i Biblu’n nun kɛ, blɛ kun nun’n, Zezi w’a diman like cɛn ba lele 40. (Matie 4:​1, 2) N seli min wun kɛ sɛ n yo sɔ wie’n, Ɲanmiɛn yí i wun nglo klé min. I sɔ’n ti’n, n sieli cɛn kun, naan sɛ cɛn sɔ’n ju’n ń bó i bo. Kɛ ɔ ka lemɔcuɛ nɲɔn naan cɛn’n w’a ju’n, Zoova i Lalofuɛ nɲɔn be boboli min anuan. Ɔ ti kɛ flɛlɛ nin srolɛ yɛ b’a yia nun sa. Be nun kun suan Zaki. N niɛnnin i siin. Kpɛkun n usɛli i kɛ: “?Ngue yɛ ɔ kle kɛ mɛn’n i awieliɛ’n w’a mantan koko-ɔ?” Ɔ tikeli i Biblu’n su. Kpɛkun ɔ kanngannin 2 Timote 3:​1-5 nun. N usali be kosan kpanngban kpa. Be yiyili ndɛ’m be nun weinwein kpa. Sanngɛ, like ng’ɔ yoli min ɲɛnmɛn kpa’n yɛle kɛ, ndɛ nga be kan’n i kwlaa taka Biblu’n su. Kɛ be niannin min osu le nɲɔn kun’n, n wunnin i wlɛ kɛ ɔ timan cinnjin kɛ n kpɛ srɛ nun.

 Zoova i Lalofuɛ’m be wa kleli min Biblu’n nun like titi. Min timuɛn’n guagua min wun. Ɔ maan n ma kpɛkpɛli su. N ma boli aɲia’m be bo kɔlɛ bo. Kɛ n kɔ aɲia’m be bo Ɲanmiɛn Sielɛ Sua nun lɔ’n, be sɔ min klanman kpa. Ɔ maan, n wunnin i wlɛ be yɛ be su Ɲanmiɛn kpa-ɔ.

 I yo, sɛ min waan ń nían like nga n suɛn i Biblu’n nun’n su ń nánti’n, ɔ fata kɛ n yaci ninnge wie’m be yolɛ. I wie yɛle drɔgi nɔnlɛ nin sa sukusuku’m be yolɛ. Asa ekun’n, n wunnin kɛ ɔ fata kɛ n yaci min ngunmin min wun akunndan bulɛ, naan n mian min n nian min mma nɲɔn’m be lika. I sɔ’n ti’n, n yacili miziki bolɛ. N ɲannin junman uflɛ. Sanngɛ, sika nga n ɲɛn i’n, w’a sɔnman.

 W’a yoman pɔpɔ w’a manman min. Drɔgi nɔnlɛ’n i ase wlalɛ’n w’a yoman blɛblɛ. Blɛ wie nun’n n sali n sin n nɔnnin i ekun sɔ lele naan m’an kwla wlɛ i ase mlɔnmlɔn. (Rɔmunfuɛ Mun 7:​19, 21-​24) Bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku’n kusu i ase wlalɛ’n yoli kekle kpa wie. Asa kusu, junman nga n ɲɛnnin’n i’n kusu i dilɛ ti kekle kpa, yɛ kusu kalɛ nga be tua min’n ɔ juman lika fi. Laa mɔ n bo miziki’n, kɛ n bo balo dɔ nɲɔn cɛ’n, sika nga be fa man min’n, siɛn’n n di junman lele anglo nsan naan naan m’an ɲɛn i sɔ sika’n.

 Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ɔ ukali min kpa naan m’an kwla yo i kwlaa sɔ’n. Asa ekun’n, n wunnin kɛ Biblu’n nun kannganlɛ’n ti cinnjin kpa. Biblu’n nun ndɛ mma wie’m be wlali min fanngan kpa. Be nun kun yɛ 2 Korɛntifuɛ Mun 7:1. Ɔ se kɛ: “Maan e wla ninnge nga be saci sran i wunnɛn’n nin i akunndan’n be kwlaa be ase.” Kun ekun m’ɔ ukali min naan m’an wun i wlɛ kɛ n kwla wla min nzuɛn tɛtɛ’m be ase’n yɛle Filipufuɛ Mun 4:13. Ɔ se kɛ: “Sa kwlaa nun’n, sran ng’ɔ man min tinmin’n ti’n, n le wunmiɛn.” Ɲanmiɛn Zoova tɛli min srɛlɛ’m be su. Ɔ suannin min bo. Ɔ maan, n wunnin Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ kpa. Yɛ n kwla nantili su. I sɔ’n ti, n kunndɛli kɛ ń fá min wun mán Ɲanmiɛn. (1 Piɛli 4:​1, 2) Afuɛ 1997 nun’n, be yoli min batɛmun yɛ n kacili Zoova i Lalofuɛ.

I SU MMLUSUƐ NGA N ƝƐNNIN I’N

 N si kpa kɛ sɛ ɔ ti kɛ m’an kaciman min nzuɛn’n, nn wuli w’a cɛ. Siɛn’n, min klun jɔ sakpa! Asa kusu, Ɲanmiɛn maan n jali bla kpa kun. Be flɛ i kɛ Ɛlvi. E nɲɔn’n, e di Ɲanmiɛn junman blɛ kwlaa nun. E tu e klun e kan Ɲanmiɛn ndɛ’n e kle sran mun. Junman sɔ’n i dilɛ man min aklunjuɛ kpa. Nanwlɛ, n la Zoova i ase. Afin, ɔ yoli maan n bɛli i sin.​—Zan 644.