Kɔ i nun ndɛ'n su trele

BIBLU’N MAAN SRAN’M BE KACI

“Laa n fa ya tɛtɛ”

“Laa n fa ya tɛtɛ”
  • Be wuli i: AFUƐ 1975 nun

  • Ɔ fin: Mɛksiki

  • I su ndɛ’n: Laa’n ɔ fa ya ble, yɛ ɔ dili bisua

MIN LAA NUN

 Mɛksiki lɔ klɔ kaan kun mɔ be flɛ i kɛ San Zuan Sakalaito i su yɛ be wuli min-ɔn. Min si nin min nin be ti Maya. Yɛ be kan Kolu aniɛn’n. Be wuli e 12. N ti ba’m be nnun su. I nun mɔ n te yo bakan’n, Zoova i Lalofuɛ’m be kleli e nin min niaan mun e Biblu’n nun like. Sanngɛ, m’an nantiman like nga be kleli e’n su.

 N ma boli drɔgi nɔnlɛ bo, kpɛkun n ma kacili awiefuɛ. Kɛ n ɲannin afuɛ 13, n tuli awlo’n nun. N ɔli lika fanunfanun nun. I sin’n, n ko dili mariruana fie kun nun junman. Blɛ sɔ nun’n nn n le afuɛ 16. N dili lɔ junman lele afuɛ kun. Cɛn kun’n, kɔnguɛ’n, mɔ é fá mariruana kpanngban kpa mmeli kun nun é kɔ́’n, sran wie mun mɔ be kusu be yo drɔgi atɛ’n, be toli e wun tui. N tɔli nzue nun’n naan tui’n w’a ɲanman min. N wuɛli nzue’n lele juli i bue kun lɔ. I sin’n, n ma ɔli Etazinin.

 Kɛ n juli Etazinin lɔ’n, n yoli drɔgi atɛ ekun. Ɔ maan sa wie mun ekun be wa ɲannin min. Kɛ n ɲannin afuɛ 19, be trali min be wlali min bisua. Afin n wuali sran wie’m be ninnge mun. Ɔ ka kan naan m’an sran kun bɔbɔ. Bisua lɔ’n, n fali min wun mantannin bisuafuɛ wie mɔ be ti ɲin keklefuɛ kpa’n. N ma yoli sran wie’m be like yaya. I sɔ’n ti’n, bisua su kpɛn’m be fali min ɔli bisua uflɛ mɔ sran’m be nian su kpa’n i nun. Bisua sɔ’n wo klɔ ng’ɔ suan Lewisibugu m’ɔ o Pɛsilvanin lɔ’n su.

 Lewisibugu bisua’n nun lɔ’n, min nzuɛn’n wa yoli tɛ kpa trali laa’n. Ɲin keklefuɛ nga n fali min wun mantannin be bisua nga n fin nun lɔ’n, be janvuɛ’m be nun wie’m be o lɔ. Kɛ be wunnin kɛ like nga be fa sie be nzɔliɛ’n, i wie klɛ min wun’n be nin min trali janvuɛ ndɛndɛ kpa. Sa tɛtɛ mun yɛ n yo be bisua lɔ-ɔ. Blɛ kwlaa nun n nin bisuafuɛ mun e tu ngondin. Cɛn kun’n, e nin bisuafuɛ mun e tuli, w’a yoman blɛblɛ. E fali waka nin ninnge nɔnninnɔnnin wie mun e finfinnin e wiengu. Bisua sunianfuɛ’m be fali gazi laklimozɛnin yili e afiɛn, blɛ li yɛ é yáci tulɛ-ɔ. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, bisua su kpɛn’m be fali min sieli bisua’n nun lɔ lika kun nun. Bisuafuɛ nga be yo be wiengu’m be tɛtɛ kpa’n, yɛ be fa be kɔ lɔ-ɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, n fa ya ble, n kpɛ sran’m be nzowa, yɛ ndɛ tɛtɛ mun yɛ n kan be-ɔ. I kan nn n su bo sran. N klo i sɔ yolɛ kpa. Ɔ maan, ɔ yoman min kɛ sa tɛ yɛ n su yo-ɔ.

BIBLU’N NUN NDƐ’N MAAN N KACILI MIN NZUƐN’N

 Bisua’n nun lɔ lika nga be fa min ɔli’n, be sieli min sua ba kun nun. Be manman min atin kɛ n fite. Ɔ maan, kɛ min ɲrun yo min koun’n, n kanngan Biblu’n nun. Bisua sunianfuɛ’m be nun kun, fali fluwa nga be flɛ i kɛ Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, * mannin min. Kɛ n kanngannin fluwa sɔ’n nun’n, min wla kpɛnnin ninnge nga Zoova i Lalofuɛ mun be kleli min min bakan nun’n be su. N buli min awlofuɛ’m be akunndan. Min niaan bla nɲɔn be kacili Zoova i Lalofuɛ. Ɔ maan, n seli min klun lɔ kɛ: “Bé wá ɲán anannganman nguan. ?Yɛ min li? ?N ɲan nguan sɔ’n wie-ɔ yoman ye ti-ɔ?” Kɛ ɔ fin lɛ’n, n fuali kpa kɛ ń káci min nzuɛn’n.

 Sanngɛ n si kɛ ɔ fata kɛ be uka min naan m’an kwla kaci. I sɔ’n ti, n srɛli Ɲanmiɛn Zoova. N seli i kɛ ɔ uka min. I sin’n, n klɛli Zoova i Lalofuɛ’m be biolo ng’ɔ o Etazinin lɔ’n i fluwa naan be blɛ min sran naan ɔ kle min Biblu’n nun like. Be boli su kleli Zoova i Lalofuɛ nga be o bisua’n i wun koko’n. Sanngɛ kɛ mɔ blɛ sɔ’n nun’n, be manman sran fi atin kɛ ɔ nian min osu’n ti’n, Zoova Lalofuɛ kun klɛ min fluwa fa wla min fanngan. Kpɛkun ɔ fa fluwa nga be yi be’n blɛ min. Kɛ n kanngannin fluwa sɔ’m be nun’n, n fuali kpa ekun kɛ ń káci min nzuɛn’n.

 N ma fali ajalɛ kɛ e nin bisuafuɛ ɲin keklefuɛ nga n fali min wun mantannin be’n, e su sanman nun kun. Sran ng’ɔ dun be ɲrun mmua’n, ɔ o bisua’n i lika nga be sieli min lɔ’n, i nun wie. Kɛ be mannin e atin kɛ e ko fa aunmuan kan’n, n wunngeli i wun lɔ, yɛ n seli i kɛ n kunndɛ kɛ ń káci Zoova i Lalofuɛ. Ndɛ ng’ɔ kannin’n boli min nuan. Ɔ seli min kɛ: “Ndɛ fi nunman nun. Ɲanmiɛn ndɛ liɛ’n, n faman min nuan wlaman nun. Sanngɛ, sɛ ɔ waan a nin e sanman nun kun ti yɛ a kan sɔ’n, a si wafa nga i bo’n gúa’n.”

 Kɛ ɔ dili afuɛ nɲɔn’n, bisua’n nun lɔ junman difuɛ’m be sieli i nzɔliɛ kɛ m’an kaci. I sɔ’n ti, be nin min trannin klanman kpa. I wie yɛle kɛ, kɛ bé súnman min naan n ko wunnzin’n, be toman min sa’m be nun kun. Le kun bɔbɔ’n, be nun kun seli min kɛ kacilɛ nga m’an kaci yɛ’n ɔ ti kpa, naan n yo i sɔ’n titi. I kpa bɔbɔ’n, kɛ ɔ ka afuɛ kun bé yáci min nun’n, be fali min ɔli bisua’n i lika kun mɔ be nianman su dan’n i nun lɔ. Afuɛ 2004 nun yɛ be yacili min nun-ɔn. Kɛ ɔ́ yó sɔ nn m’an di bisua afuɛ 10. Be fali min bisuafuɛ’m be loto nun ɔli Mɛksiko.

 Kɛ n juli Mɛksiko lɔ’n, w’a cɛman n wunnin Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia sua kun. Yɛ ɔ wɔli aɲia kun bo. Aɲia klikli nga ń trɛ́n i bo’n, min bisua tralɛ’n yɛ n fa ɔli-ɔ. Afin n leman tralɛ kpa kun sa mɔ n kwla wla-ɔ. Kɛ n juli lɔ’n, b’a nianman wafa nga n fa ti’n, be kwlaa be sɔli min nun klanman. N wunnin kɛ be yɛ be ti Klisifuɛ kpa mun-ɔn. (Zan 13:35) Asɔnun kpɛnngbɛn’m be fali ajalɛ naan sran kun kle min Biblu’n nun like. Afuɛ 2005, Sɛptanblu i le 3 su’n, be yoli min batɛmun.

 Afuɛ 2007, Zanvie nun’n, n kacili blɛ kwlaa nun Ɲanmiɛn junman difuɛ. Yɛle kɛ anglo kwlaa nun’n, n fa dɔ 70 n kle sran’m be Biblu’n nun like. Afuɛ 2011 nun, n dili aniaan nga be nin a jaman bla’n be suklu’n wie (siɛn’n be flɛ suklu sɔ’n kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin bofuɛ’m be suklu). Suklu sɔ’n ti’n, n kwla dili asɔnun’n nun lɔ junman mun kpa.

Siɛn’n n kle sran’m be like naan be yo wɛtɛɛfuɛ.

 Afuɛ 2013 nun’n, e nin aniaan bla kun e jali. Be flɛ i kɛ Pilar. Ɔ se min kɛ, kɛ n kan min laa nun ndɛ n kle i’n, i su falɛ ti kekle mɛn i. Ɔ ti su, afin sa tɛtɛ nga n yo be laa’n, n wlali be ase mlɔnmlɔn. Nanwlɛ, min nin min yi e kwla di i nanwlɛ kɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n kwla kaci sran sakpa.​—Rɔmunfuɛ Mun 12:2.

MMLUSUƐ NGA N ƝƐN I’N

 N wun kɛ ndɛ nga Zezi kɛnnin i Liki 19:10 nun’n, ɔ ti min liɛ wie. Ɔ seli kɛ ɔ “bali be nga b’a mlin’n be kunndɛlɛ naan ɔ́ dé be.” Siɛn’n, min wun yoman min kɛ sran mɔ w’a mlin’n sa kun. Yɛ n yoman sran’m be tɛtɛ kun. Like nga n suɛnnin i Biblu’n nun ti’n, n lafi like kpa kun su. N nin min wiengu mun e tran klanman. Kpɛkun i cinnjin kpafuɛ’n yɛle kɛ, min nin min Yifuɛ Zoova, e afiɛn mantan.

[JA NGUA LƐ NDƐ]

^ Zoova i Lalofuɛ’m be yiman fluwa sɔ’n kun. Siɛn’n fluwa cinnjin kpafuɛ nga be fa kle sran’m be Biblu’n nun like’n, yɛle fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?