Kɔ i nun ndɛ'n su trele

BIBLU’N MAAN SRAN’M BE KACI

E nin min si e afiɛn wa sɛli

E nin min si e afiɛn wa sɛli
  • BE WULI I: AFUƐ 1954 nun

  • Ɔ FIN: FILIPININ

  • I SU NDƐ’N: I si dunman nun ti’n, ɔ tuli awlo’n nun

MIN LAA NUN’N

 Afuɛ kwlaa nun’n, sran kpanngban kpa mɔ be fin lika fanunfanun nun’n, be kɔ Filipinin lɔ be ko nian nzue kun m’ɔ fin cenje kun su gua’n. Ɔ yo ɲɛnmɛn kpa. Nzue sɔ’n wo klɔ nga be flɛ i Pagsanian’n i wun lɛ. Klɔ sɔ’n su lɔ yɛ min si ɲinnin-ɔn. Ɔ ti yalɛfuɛ. Kɛ ɔ wunnin wafa nga mɛn siefuɛ nin polisie nin i wiengu junman difuɛ mun be bu sran’m be lufle’n, ɔ yoli i ya dan. I kwlaa sɔ’n wlɛli i klunngbɔ.

 Min si nin min be wuli ba mɔcuɛ. Be miannin be ɲin be niannin e lika. Be di fie okaoka’m be nun lɔ. Wie liɛ’n be ka lɔ be nian fie’n i lika be cɛ kpa. Kɛ be kɔ sɔ’n, ɔ fata kɛ min nin min niaan bian Rodelio e kunndɛ aliɛ e di. Kpɛ sunman’n, awe kun e kpa. E ti bakan sanngɛ, e ɲanman blɛ e kanman ngowa. Afin, awlo lɔ’n, kɛ ba kun ko ɲan afuɛ nso’n, ɔ bo fie su junman dilɛ bo. E sua kpako trɔ nɔnninnɔnnin kpa wie mun e fa sin oka’m be su atin’m be su. Sɛ trɔ’n yo nɔnnin dan’n, be se kɛ e cuɛn i ase.

 E si bo e titi. Sanngɛ, ɔ bo e nin wie. Kɛ ɔ yo sɔ’n, ɔ yo e ya lele kpe nun. Wie liɛ’n kɛ ɔ́ bó i’n, e waan e de e nin i sa nun. Sanngɛ ngbɛn-ɔn. E nin Rodelio e nuan sɛli su kɛ, sɛ e yo kpɛnngbɛn’n, é kún e si. Nanwlɛ, n kunndɛli kpa kɛ min si klo e.

 Sa yaya nga e si’n fa yo e’n ti’n kɛ n ɲannin afuɛ 14, n tuli awlo’n nun. Blɛ kun nun’n s la gua su. Kpɛkun, n ma nɔnnin mariruana. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, n ɲannin junman kan. Nvle uflɛ nunfuɛ nga be ba lika’n nun niannianlɛ’n, n fa be alie nun naan be ko nian nzue ng’ɔ fin cenje’m be su gua’n.

 Kɛ ɔ dili afuɛ nɲɔn kun’n, n ɔli Inivɛsite Maninyi lɔ. Sanngɛ, n ɲanman blɛ naan m’an suan fluwa. Afin, Fue nin Mɔnnɛn’n n ko di junman Pagsanian lɔ. Lika’n yoli kekle min su. N wunman min wun fɛ. Kɛ n nɔn mariruana bɔbɔ’n, ɔ yoman min like fi kun. I sɔ’n ti, n nɔnnin drɔgi wafa uflɛ wie mun, be yɛle metanfetaminin, nin kokainin nin eroinin. Kɛ a nɔn drɔgi’n kusu kpɛ sunman’n saan á tɔ́ bla kunndɛlɛ sukusuku’n nun. Lika nga n wo lɛ’n, sran’m be di yalɛ dan, yɛ be wun ɲrɛnnɛn kpa. N fali min ɲin cili e nvle’n i siefuɛ mun. Afin, n buli i kɛ be ti yɛ e wun e ɲrun sɔ-ɔ. N usali Ɲanmiɛn kɛ: ‘?Ngue ti yɛ sa kwlaa sɔ’m be ju-ɔ?’ N ɔli Ɲanmiɛn sulɛ fanunfanun nun, sanngɛ, b’a kwlá tɛman min kosan’m be nun wie fi su. N nɔnnin drɔgi’n i kpa ekun naan n wla fi min wun kan.

 Afuɛ 1972 nun’n, Filipinin lɔ suklu mma’m be jasoli siefuɛ’m be wun. N ma fali min wun wlali be nun wie. Sanngɛ, i bo’n w’a guaman kpa. Be trali e nun wie mun. Yɛ kɛ anglo sunman sinnin’n, be seli sonja mun kɛ be nian klɔ’n su.

 Kɛ mɔ n kunndɛman kɛ be tra min’n ti’n, gua su yɛ n la-ɔ. Kɛ ɔ ko yo naan m’an kwla to drɔgi ti’n, n wua. Kasiɛn su’n, be flɛ kɛ n ma boli tekle. Yɛle kɛ, min nin aɲanbeunfuɛ nin aofuɛ wie mun e la. Kpɛkun be man min sika. Min nguan’n bɔbɔ sa’n, m’an bumɛn i like fi kun.

 Blɛ sɔ nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be boli min nin ɔ nin min sinma yasua kun be Biblu’n nun like klelɛ bo. W’a yoman min si i fɛ mlɔnmlɔn. I sɔ’n ti, ɔ wɔli be fluwa’m be nun. Sanngɛ be sa sin w’a bubuman be. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be yoli be batɛmun.

 Cɛn kun’n, Zoova i Lalofuɛ kun seli min si kɛ Biblu’n se kɛ cɛn wie lele’n, asiɛ wunmuan’n su’n, be su yoman sran fi i sa tɛ kun. (Jue Mun 72:12-​14) Ndɛ sɔ’n yoli min si i fɛ kpa. I sɔ’n ti, ɔ fali ajalɛ kɛ ɔ́ kó kúnndɛ ndɛ sɔ’n i Biblu’n nun nían. Ɔ wunnin i Biblu’n nun kɛ Ɲanmiɛn waan ɔ́ táka famiɛn diwlɛ kun m’ɔ́ yó sa sɛsɛ’n. Sanngɛ, nɛ́n i ngba-ɔ. Ɔ wunnin wafa nga Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ yasua kun nin i yi nin i mma’m be tran’n. (Efɛzfuɛ Mun 5:​28; 6:4) Kɛ ɔ yoli sɔ’n, w’a cɛman, i bɔbɔ nin min niaan onga’m be kacili Zoova i Lalofuɛ. I kwlaa sɔ’n yoli min sin. Afin blɛ sɔ nun’n, nn n nunman awlo lɔ kun.

WAFA NGA BIBLU’N UKALI MIN’N

 Afuɛ 1978 nun’n, n ko trannin Ɔstrali lɔ. Lɔ sran sunman be ti aɲanbeunfuɛ. Yɛ lika’n ti fɔuun. Ɔ nin i sɔ ngba’n min wla guaman ase. M’an yaciman nzan nin drɔgi nɔnlɛ. Cɛn kun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be wa toli min. Be fali Biblu’n be kannin asiɛ’n mɔ wá káci lika klanman’n i ndɛ kleli min. Sanngɛ m’an kunndɛman kɛ n nin be é sán nun.

 Kɛ ɔ dili le nɲɔn kun’n, n sali min sin Filipinin lɔ kan. Min niaan’m be seli min kɛ e si w’a kaci i nzuɛn’n, naan ɔ miɛnnin i ɲin kpa naan w’a kwla yo sɔ. Sanngɛ, sa ng’ɔ fa yoli e laa’n ti’n, m’an kunndɛman kɛ min nin i e ijɔ.

 Min sinma bla’n, kasiɛnfuɛ’n, ɔ fali Biblu’n yiyili sa nga ti yɛ afɛ nin ɲrɛnnɛn’n be o sran’m be su’n i nun kleli min. Nanwlɛ, kɛ n wunnin wafa nga min niaan bla kan sɔ’n ɔ tɛ min kosan’m be su’n, ɔ boli min nuan dan. Kwlaa naan m’an wɔ’n, min si fali fluwa Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis mannin min. * Kpɛkun ɔ seli min kɛ nán lika uflɛ yɛ ń wún min kosan’m be su tɛlɛ’n niɔn, naan fluwa sɔ’n kwla úka min. Ɔ wlali min fanngan kpa kɛ sɛ n ju Ɔstrali lɔ’n, n kunndɛ Zoova i Lalofuɛ mun.

 Kɛ n juli lɔ’n, n kunndɛli Zoova i Lalofuɛ’m be Ɲanmiɛn Sielɛ sua Brisibanin lɔ. Afin, lɔ yɛ n tran-ɔn. N wunnin lika nga be yo aɲia mun. Kpɛkun, n seli be kɛ be kle min Biblu’n nun like. Kɛ bé klé min like’n, n wunnin kɛ ndɛ ng’ɔ o Daniɛli ndɛ tre 7 nin Ezai ndɛ tre 9 nun’n, nin Biblu’n nun ndɛ wie mun ekun, be kle kɛ Ɲanmiɛn i famiɛn diwlɛ’n mɔ fɔ nunman nun’n, ɔ́ wá síe asiɛ’n. Be kleli min kɛ asiɛ wunmuan’n wá káci lika klanman. N kunndɛli Ɲanmiɛn klun jɔ min wun. Sanngɛ, ɔ fata kɛ n wla nzuɛn tɛ’m be ase. Ɔ fata kɛ n yaci nzan nɔnlɛ ngboko’n nin drɔgi nɔnlɛ. Yɛ n yaci sa sukusuku’m be yolɛ. Ɔ maan, e nin min soman’n e titili nun. Kpɛkun, n yacili sa tɛtɛ’m be yolɛ. N ma lafili Zoova su kpa ekun, yɛ n srɛli i kɛ ɔ suan min bo naan n kaci min nzuɛn’n mlɔnmlɔn.

 Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, n sieli i nzɔliɛ kɛ Biblu’n nun like nga n suan’n ti’n, min nzuɛn’n su kaci blɛblɛblɛ. Biblu’n se kɛ sɛ e mian e ɲin e kpa’n e kwla “fa nzuɛn uflɛ’n.” (Kolɔsufuɛ Mun 3:​9, 10) Ɔ maan, n wunnin kɛ min si’n i su ndɛ nga min niaan’m be kannin’n, ɔ timan ato. Ɲanmiɛn ndɛ’n kaci sran sakpa. Afin, min si i wun ya dan nga n fali’n, ɔ wieli. I kpa bɔbɔ’n, n kunndɛli kɛ e nin i e siesie e afiɛn. N yacili sa ng’ɔ yoli e’n n cɛli i. Klunngbɔ nga kɛ ɔ fɛ i min bakan nun lele’n ɔ o min klun’n, n wlɛli i ase.

MMLUSUƐ NGA N ƝƐNNIN I’N

 I nun mɔ n te yo gbanflɛn kan’n, n suli sran tɛ’m be su. Yɛ kɛ nga Biblu’n fa kan’n sa’n, be nzuɛn tɛ’n sali min. (1 Korɛntfuɛ Mun 15:33) Sanngɛ, n ɲannin janvuɛ kpa wie mun Zoova i Lalofuɛ’m be afiɛn. Be suannin min bo naan n kwla yo sran kpa. Asa kusu, n ɲannin bla kpa kun. Be flɛ i Loreta. I kusu ti Zoova i Lalofuɛ wie. E nɲɔn’n, e kle sran’m be wafa nga Biblu’n kwla uka be’n.

E nin min yi nin e janvuɛ mun e su di like likawlɛ.

 Laa n bu i kɛ min si’n su kwlá kaciman le. Sanngɛ, ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n ti’n, ɔ wa kaci bian kpa nin siɛ kpa. Ɔ wa yoli wun ase kanfuɛ, nin wɛtɛɛfuɛ. Afuɛ 1987 nun yɛ be yoli min batɛmun-ɔn. I sin’n, kɛ e nin min si’n e wunnin e wun’n, ɔ tɔli min nun. Kpɛ klikli ng’ɔ́ tɔ́ min nun’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ!

 Min si nin min nin be suli Ɲanmiɛn likawlɛ lele afuɛ 35. Be fali Biblu’n nun ndɛ’n be wlali sran’m be fanngan. Sran’m be ndɛ loli i kpa yɛ be boli i dunman kpa. Afin, ɔ yoli be ye titi. Min ɲin wa yili i kpa. Yɛ n kloli i kpa kusu. Nanwlɛ, kɛ be se kɛ n ti i wa’n ɔ yo min fɛ dan. Afuɛ 2016 nun’n, min si sacili. Sanngɛ, blɛ kwlaa nga n bu min si’n i akunndan’n, min klun jɔ. Afin, e nɲɔn’n e miannin e ɲin e nantili like nga Biblu’n kle’n su. Ɔ maan, e kacili e nzuɛn’n. Klunngbɔ nunman min klun kun. Yɛ like ng’ɔ yo min fɛ kpa’n yɛle kɛ, n ma sili min Si Ɲanmiɛn Zoova. Ɔ ta e nda kɛ cɛn wie lele’n, ɔ́ wá yí awlobo’m be kwlaa be su afɛ’n.

^ Zoova i Lalofuɛ’m be yiman fluwa sɔ’n kun.