Kɔ i nun ndɛ'n su trele

“Bla’m be kwla di sua kplanlɛ junman’n wie”

“Bla’m be kwla di sua kplanlɛ junman’n wie”

Angle lɔ’n, sua kplanlɛ susute kun m’ɔ le ɲrun kpa’n yoli Zoova i Lalofuɛ’m be mo. Afin i nun mɔ bé kplán be Betɛli uflɛ ng’ɔ o Ɛsɛsi i klɔ kan nga be flɛ i kɛ Sɛlmusfɔɔdi i wun kokolɛ’n, be ukali bla mun naan b’a kwla si mannzin dandan nga be fa kplan sua’m be nun junman di. Susute dan sɔ’n seli kɛ like nga Zoova i Lalofuɛ’m be yoli i lɛ’n “be nin a wunmɛn i sɔ’n le.” (The Considerate Constructors Scheme * (CCS)) I sɔ’n ti’n, sɛ ɔ ti suklu lɔ nn é sé kɛ aniaan’m be dili junman kpa trali be kwlaa. ?Ngue ti yɛ junman nga aniaan’m be dili’n ti kpa dan sɔ-ɔ?

Angle lɔ’n, sɛ be fa be nga be kplan sua’n be nun sran 100, be nun 13 be ti bla. Angle lɔ’n kɛ be usa bla’m be kosan’n, be nun sunman be kloman kɛ bé dí sua kplanlɛ junman. Sanngɛ Betɛli nga be su kplɛn i Sɛlmusfɔɔdi lɔ liɛ’n, sɛ e fa be nga be kplan sua be nun sran 100, be nun sran 40 be ti bla. Be nga be fa mannzin dandan’m be di junman kan be su kplan Betɛli sɔ’n i lɔ’n, sɛ be fa be nun sran 100, be nun sran 60 annzɛ 60 tra su be ti bla.

Bla’m be su di junman Cɛlmusfɔɔdi lɔ

?Ngue yɛ ɔ ukali Zoova i Lalofuɛ bla sɔ mun naan b’a si mannzin sɔ’m be nun junman di-ɔ? Be kleli be mannzin sɔ’m be nun junman dilɛ yɛ be ukali be naan be sa w’a tɔ nun kpa. I lɛ nun’n, aniaan’m be nantili mmla nga Angle lɔ susute dan sɔ’n kpɛli be’n be su. Mmla sɔ’n wla sua kplanfuɛ’m be kwlaa be fanngan kɛ “be bu be wiengu junman difuɛ’m be sran. Maan be kle be like, be wla be fanngan yɛ junman diwlɛ lɔ’n maan be uka be.”

Be kle bla’m be like naan be si mannzin dandan’m be nun junman di

Be flɛ bla kun kɛ Jɛdi. Be ukɛli i naan w’a si mannzin dandan nga be fa fu buɛ mun nin loto nga be sua awunɲan’n be nun junman di. Ɔ seli kɛ: “Ɔ ti abonuan! Afin m’an bumɛn i le kɛ ń kwlá sí be nun junman di. Wie liɛ’n junman’n nun’n, ninnge wie’m be o lɛ mɔ n siman be yo-ɔ, sanngɛ be te kle min like titi naan m’an si ninnge uflɛ wie mun.” Kɛ Jɛdi sa’n Lusi kusu cisan mannzin dandan’m be nun wie siɛn’n. Ɔ seli kɛ: “I nun mɔ n juli kan be kplan Betɛli’n lɔ’n, n buli i kɛ be su kwlá faman min diman junman wie fi. Sanngɛ kɛ n juli lɔ cɛ’n yɛ be boli min like klelɛ bo-ɔ. Kɛ ɔ fin lɛ’n, min nin junman difuɛ akpasuaakpasua nnun e dili junman. I sɔ’n yoli maan n suannin ninnge kpanngban.”

Be su kle bla kun wafa mannzin nga be fa man ninnge’m be su’n i nun junman dilɛ

Nán mannzin dandan’m be nun cisanlɛ ngunmin yɛ bla’m be si i-ɔ. Junman difuɛ akpasua kun su kpɛn mɔ be flɛ i kɛ Eriki’n, seli kɛ: “Bla’m be nian ninnge nga e fa be e di junman’n be lika kpa tra yasua mun. Kpɛkun kɛ be mannzin nun’n like kun ti saciwa’n, be sie i nzɔliɛ kpɛkun be bo su.”

Be suan bla’m be bo sua kplanlɛ nun

Be flɛ Zoova i Lalofuɛ kun kɛ Kaali. I yɛ ɔ ti junman difuɛ akpasua nga be fa mannzin dandan’m be di junman’n be nun sunman be su kpɛn-ɔn. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n wun wafa nga bla’m be suan mannzin’m be nun cisanlɛ ndɛndɛ’n, i sɔ’n yo min ɲɛnmɛn! Junman wie’m be dilɛ nun bɔbɔ’n, yasua nga be sa w’a tɔ mannzin dandan cisanlɛ nun’n be o lɛ sanngɛ n klo kɛ bla mun yɛ be di junman sɔ mun-ɔn!”

Mannzin ng’ɔ sasa tiyo’m be su’n i nun juman dilɛ.

Kɛ be nga be nian junman difuɛ’m be su’n, be wla be junman difuɛ’m be fanngan’n, i sɔ’n yo maan be wla be wun ase be di be junman’n i kpa. I sɔ yɛ be yoli i Terɛzi i lika-ɔ. Bla sɔ’n i sa w’a tɔ mannzin dandan cisanlɛ’n nun kpa yɛ ɔ si kɛ mannzin dandan’m be nun cisanlɛ nun’n, ɔ fata kɛ ɔ fa ajalɛ cinnjin mun naan like yaya w’a yoman sran. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n si kɛ sran ng’ɔ nian junman’n su’n wla min fanngan’n, i sɔ’n yo maan n di min junman’n i kpa tra laa’n, afin n si kɛ be lafi min su. Kɛ n si kɛ junman nga n di’n sran’m be bu i like cinnjin’n, kannzɛ bɔbɔ i dilɛ ti kekle’n sanngɛ n mian min ɲin naan m’a kwla di i titi.”

Abigaɛli kusu cisan mannzin dandan nga be fa fu buɛ ɔ nin loto nga be fa isa awunɲan’n be nun wie. I waan wafa ng’ɔ nin i wiengu mun be di junman’n ɔ nin wafa nga be suɛn i bo’n ɔ yo i fɛ dan. I sɔ’n ti’n ɔ seli kɛ: “Yasua nga be nin min di junman’n, be bumɛn i kɛ be kpa tra min. Be sisiman be bo naan b’a uka min. I kpa’n be seman kɛ n yaci junman’n i lɛ naan be bɔbɔ bé dí.”

Be fa be ɲin be sie i be junman’n su kpa

Nán mannzin dandan’m be nun cisanlɛ ngunmin yɛ bla’m be si i-ɔ. Bla nga be ɔli kɛ bé úka be nga be su kplan Sɛlmusfɔɔdi lɔ Betɛli’n, be kleli be junman uflɛ wie’m be dilɛ. I wie yɛle kɛ be kleli be wafa nga be jaja sua kun ka naan b’a kplan’n, ɔ nin wafa nga be fa wɔwɔ blalɛ nga be fu be su be di sua nglonglo’m be su junman’n, nin wafa nga be kwla si lika ng’ɔ fata kɛ be kplan sua kun’n, ɔ nin mannzin dandan’m be ye siesielɛ. Be flɛ bian kun Robɛɛ. Ɔ nin bla sunman be dili junman likawlɛ kpɛ sunman. Ɔ seli kɛ: “Bla sɔ mun mɔ e nin be e dili junman’n, be ti wakawakafuɛ, yɛ be fa be ɲin be sie i ninnge tɛkɛtɛkɛ’m be su kpa junman’n su lɔ.” Sran wie’m be liɛ’n be junman liɛ nga be di’n, yɛle kɛ, ka naan b’a kplan sua kun’n be niannian sɛ lika ng’ɔ fata kɛ be kplan sua’n ɔ nin i fata-o. I sɔ junman wie yɛ Tɔmun di i kan be su kplan be Betɛli lɔ’n niɔn. Ɔ seli kɛ: “Bla nga e nin be e di junman’n be fa be ɲin be sie i be junman’n su kpa. Be kunndɛ kɛ be junman’n di klanman.”

I sɔ’n ti yɛ Fɛɛgisi m’ɔ ti junman difuɛ akpasua kun su kpɛn’n kɛnnin i aklunjuɛ su kɛ: “Nanwlɛ, bla’m be le atin be di sua kplanlɛ nun junman’n wie!”

^ ndɛ kpɔlɛ 2 Susute dan sɔ’n, yɛ ɔ nian suan kplanlɛ junman su naan sua nga bé kplán be’n b’a yo kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa-ɔ.