Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Tukpacifuɛ’m be ukalɛ nin be wla cicilɛ

Tukpacifuɛ’m be ukalɛ nin be wla cicilɛ

Be nga tukpacɛ kekle o be su’n, be wla kwla bo be wun ndɛndɛ kpa. I li kɛ be la be dɔɔtrɔ’n yɛ be wla bo be wun kpa-ɔ. Afin be kunndɛ kɛ sran’m be kle kɛ be ndɛ lo be. Zronali kun seli kɛ: “Kɛ be kan Ɲanmiɛn ndɛ’n be kle tukpacifuɛ kun mɔ be kle kɛ be ndɛ lo i’n, i sɔ’n ukɛ i naan w’a yo juejue.” *

I sɔ’n ti’n Zoova i Lalofuɛ’m be fali ajalɛ kɛ bé fá Ɲanmiɛn ndɛ’n bé úka be niaan Klisifuɛ nga be wunnɛn yo be ya mɔ be la be dɔɔtrɔ’n. Sran sɔ mɔ be kpinndinman’n be asɔnun kpɛnngbɛn’m be fali ajalɛ kɛ bé nían be osu. ?Sɛ be lali Zoova i Lalofuɛ kun dɔɔtrɔ kun nun naan ɔ nin i awlo’n wo mmua’n, ajalɛ benin yɛ be fa-ɔ? Mɛn wunmuan’n nun klɔ dandan’m be su’n, Zoova i Lalofuɛ’m be fali ajalɛ kɛ bé nían sran sɔ’m be lika. Be flɛ ajalɛ sɔ’n kɛ “groupes de visites aux malades” (GVM). Zoova i Lalofuɛ nga be jaso be tranwlɛ’m be nun be kɔ be wun ayre yolɛ dɔɔtrɔ’m be nun lika uflɛ’n, asɔnun kpɛnngbɛn nga be o kan be wɔli lɔ’n be ko nian be osu tikatika. Asa’n be nian sran sɔ’m be osufuɛ’m be lika wie. Be nga be nian sran sɔ’m be osu mɛn wunmuan’n nun’n be ti sran 28.000 yɛ be bubuli be nun akpasua kanngan kɔe 1.900. *

?Wafa sɛ yɛ be nga be nian tukpacifuɛ’m be osu’n be fa Ɲanmiɛn Ndɛ’n be fɔnvɔ be-ɔ?

Be flɛ bian kun kɛ Wiliamun. Ɔ o be nga be o nian tukpacifuɛ’m be osu’n be nun wie. Ɔ seli kɛ: “N fɔnvɔ Zoova i Lalofuɛ mun nin be osufuɛ nga be timan Zoova i Lalofuɛ’n. I sɔ yolɛ nun’n, min nin be e koko yalɛ yɛ n sie min su be nuan bo. N se be kɛ Zoova si sa ng’ɔ o be su’n, naan ɔ́ nían be lika. Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn e man tukpacifuɛ mun nin be osufuɛ mun’n, i sɔ’n yo be fɛ.”

Etazinin lɔ’n aniaan kɔe 7.000 mɔ be o GVM nun’n be nian tukpacifuɛ’m be osu. Be nun kpanngban be kleli kɛ ukalɛ nga GVM ukali be’n ɔ yoli be fɛ dan. Ndɛ nga be nun wie’m be kannin’n yɛ:

  • Prisila seli kɛ: “Ń yó amun mo, afin kɛ tukpacɛ kekle kun tɔli min si su’n amun wa niɛnnin i osu. I sɔ’n wlɛli i fanngan dan! Yɛ ajalɛ nga amun fali’n ɔ boli i nuan. Afin ɔ siman kɛ ajalɛ sɔ’n wo lɛ. N bu i kɛ i sɔ’n yɛ ɔ ukɛli i naan w’a yo juejue ndɛndɛ-ɔ.”

  • Ofilia mɔ i manmin wuli’n, ɔ seli GVM be nun kun kɛ: “Min manmin i osu mɔ an niannin’n yoli i fɛ kpa! Ɔ wunnin i wlɛ kɛ Zoova yɛ ɔ sunmannin amun-ɔn. An mo nin klolɛ nga an yili i nglo e lika’n.”

  • Kɛ be seli tukpacifuɛ kun kɛ ɔ su tranman nguan nun cɛman kun’n, i wla boli i wun dan yɛ srɛ kunnin i kpa. Be flɛ bian kun kɛ Jemun. Ɔ o GVM nun wie. Ɔ trannin bian’n i wun lɛ kpɛkun ɔ kanngannin Filipufuɛ Mun 4:​6, 7 be nun fa wlɛli i fanngan. Ɔ seli kɛ: “Kɛ lika cɛnnin mɔ n wɔli i osu nianlɛ’n, n sieli i nzɔliɛ kɛ i wla bomɛn i wun kɛ laa’n sa kun. Kannzɛ ɔ si sa ng’ɔ o i su’n, sanngɛ ɔ lafili su kɛ Zoova úkɛ i. I sɔ’n wlali min fanngan kpa!”

?Like trele benin yɛ be nga be nian tukpacifuɛ’m be osu’n be yo man sran mun-ɔn?

Be flɛ bla kun kɛ Polinin. I wun’n wuli dɔɔtrɔ kun m’ɔ nin be tranwlɛ’n wo mmua’n i nun. Ɔ seli kɛ: “Amun mo nin e ukalɛ blɛ kekle sɔ’n nun. Afin kannzɛ ɔ fata kɛ sɛ lika cɛn an ko di junman’n, sanngɛ an trannin e wun lele kɔnguɛ afiɛn. Kannzɛ e ti sran 11 sanngɛ an sɔli e nun klanman amun mannin e lawlɛ. Ń yó Zoova nin i anuannzɛ’n be mo nin e bo suanlɛ.”

Bla nsan be yoli asidan. Be flɛ kun kɛ Niki, kun suan Geli yɛ be flɛ kun’n kɛ Robinin. Lika nga be yoli be asidan’n nin be awlo’n ti nun kilo kɔe 300. Be flɛ aniaan kun kɛ Kaalɔsu. Ɔ o GVM nun. Kɛ be kan kleli i’n, ɔ ko sɔli aniaan bla sɔ’m be nun dɔɔtrɔ lɔ. I waan: “N ukali be. Ɔ maan kɛ dɔɔtrɔ’m bé yó Niki i ayre’n nn n kusu ń níɛn i alua’n i lika.” Kɛɛtisi m’ɔ ti GVM be nun kun’n nin i yi be wɔli aniaan bla sɔ’m be osu nianlɛ. Be kali lɔ lele naan be osufuɛ’m b’a ba. Aniaan bla sɔ’m be janvuɛ yasua kun seli kɛ: “Aniaan’m be fɔnvɔli aniaan bla sɔ’m be kpa. Yɛ ukalɛ nga GVM be ukali be’n yoli Niki i niaan bla Robinin m’ɔ timan Zoova i Lalofuɛ’n i fɛ kpa.”

^ ndɛ kpɔlɛ 2 “Addressing Patients’ Emotional and Spiritual Needs”, ɔ fiteli zronali nga be flɛ i kɛ The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, nun afuɛ 2003 Desanblu anglo’n nun, bue 661 volume 29, No 12.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Kannzɛ asɔnun kpɛnngbɛn wie’m be o GVM nun’n, sanngɛ be nian be asɔnun’n nunfuɛ’m be lika kpa. I wie yɛle kɛ be uka be, be kle be like yɛ be nin be bo jasin fɛ’n wie. Be tuaman be kalɛ. Sanngɛ be tu be klun be di be junman sɔ’n.​—1 Piɛli 5:2.