Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n kwla yo ɔ asa’n su lɔfuɛ’m be ye

Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n kwla yo ɔ asa’n su lɔfuɛ’m be ye

Kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be sɔ be bɔbɔ be aɲia yowlɛ sua’m be kplanlɛ’n, i afuɛ ya kun tra su yɛ. Be flɛ aɲia yowlɛ sua sɔ’m be kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua mun. ?Aɲia yowlɛ sua sɔ’m be nun kun o amun asa liɛ’n su lɔ? ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Siɛlɛ Sua ng’ɔ o amun asa’n su lɔ’n kwla yo amun ye-ɔ?

Floweri Blansi, Zɔrzi, Etazinin lɔ.

‘Ɔ yo lika nga be kplɛnnin i lɛ’n i klanman kpa’

Kɛ be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua kun lika kun nun’n, i klanman’n yo maan sran’m be fa be ɲin be sie su. Be flɛ Zoova i Lalofuɛ kun kɛ Jezɔnun. Ɔ uka i niaan Zoova Lalofuɛ nga be o Etazinin lɔ’n naan b’a nian Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be kplanlɛ’n su. Ɔ seli kɛ: “Kɛ é kplán Ɲanmiɛn Sielɛ Sua lika kun nun’n, e kunndɛ kɛ ɔ yo klanman kpa lika sɔ’n nun.” Zoova i Lalofuɛ bian kun liɛ’n, ɔ jaja wafa nga bé kplán sua kun’n. Ɔ nin be nga be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua mun yɛ be di junman-ɔn. Ɔ kan guali su kɛ: “Kɛ e kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua kun’n, e kunndɛ kɛ ɔ yo lika nga e kplɛnnin i lɛ’n i klanman kpa.”

Be nga be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua sɔ’m be ti Zoova i Lalofuɛ. Be nun wie’m be si ninnge wie’m be yo laa. Be kwlaa be fa be blɛ’n be di junman sɔ’n afin be kunndɛ kɛ sua’m be cɛ kpa. Blɛ sunman’n, sran wie’m be sie junman kpa nga be di’n i nzɔliɛ. I wie yɛle kɛ Etazinin lɔ’n, kɛ bé kplán Ɲanmiɛn Sielɛ Sua kun Tɛkzasi lɔ’n, awa’n i janunfuɛ ng’ɔ niannian sua kplanlɛ junman’n su’n ɔ wa niannin. Ɔ seli kɛ kpongbo sua nga be fa sieli i be Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n su’n ɔ ti kpa tra kpongbo sua kwlaa ng’ɔ nianniannin be’n. Nvle nga be flɛ i kɛ Zamaiki su lɔ’n, awa’n i janunfuɛ ng’ɔ niannian sua kplanlɛ junman’n su’n ɔ fali i wiengu junman difuɛ wie mun ɔli Ɲanmiɛn Sielɛ Sua kun mɔ be su kplan’n i niannian lɛ. Kɛ be juli lɔ’n, ɔ seli be kɛ: “Nán amun koko. Zoova i Lalofuɛ’m be liɛ’n, wafa nga be jajali sua’n i fluwa su’n i su yɛ be nian be kplɛn i sɛsɛsɛ-ɔ. Wie liɛ bɔbɔ’n, nga be yo’n ɔ tra nga mmla’n se kɛ be yo’n su lele.” Etazinin lɔ Floridi klɔ’n su lɔ’n, awa’n i janunfuɛ kun m’ɔ niannian sua kplanlɛ junman’n su’n seli kɛ: “N ko nianniannin dɔɔtrɔ sua wie mun, nin sua uflɛ wie mun be kplanlɛ junman’n su. Sanngɛ wafa nga amun siesie junman’n i dilɛ’n ɔ toman nga n wunnin be’n, be nun wie fi. Nanwlɛ, amun di junman klanman.”

Kɔnsɛsiɔn, Zinbabue lɔ

Ɔ yo sran’m be ye

Be nga be tran aɲia’m be bo Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be nun’n, ɔ yo be ye kpa. Afin aɲia’m be uka sran mun naan b’a yo siɛ, niɛn ɔ nin ba kpa. Be flɛ Zoova i Lalofuɛ bian kun kɛ Rɔdu. Ɔ nin be nga be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be di junman likawlɛ. Ɔ seli kɛ: “Aɲia nga be yo be Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be nun lɔ’n, be kle sran mun sa kpakpa’m be yolɛ. I sɔ’n uka be kpa. Kpɛkun ɔ ti lika kun mɔ sɛ sran’m be kɔ lɔ’n, ɔ́ úka be naan b’a kwla jran sa nga be o be su’n, be ɲrun kekle-ɔ. Lɔ’n, sran’m be wun yo fɛ kpɛkun ɔ yo be nga be kunndɛ fɔnvɔlɛ nin be nga be klo kɛ bé sí Ɲanmiɛn i su ndɛ wie mun ekun’n, be ye kpa.”

Be nga be tran aɲia’m be bo’n, be mantanfuɛ’m be ndɛ lo be kpa. Afin kɛ sanvuɛsa tɔ’n, be uka be mantanfuɛ mun ndɛndɛ kpa. Sa ng’ɔ juli Baamasi nvle’n nun lɔ afuɛ 2016 nun’n, ɔ yi i sɔ liɛ’n nglo kpa. Kɛ aunmuan dan kun tuli lɔ’n m’ɔ sacili sran’m be sua mun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be siesieli sua 254 be ye. Be flɛ be mantanfuɛ bla kpɛnngbɛn kun kɛ Violɛti. Ɔ le afuɛ 80. Kɛ aunmuan dan sɔ’n tú’n nzue sacili i sua’n. I waan ɔ́ fá sika mán Zoova i Lalofuɛ nga be bali sran’m be ukalɛ kɛ be siesie i sua’n i ye. B’a sɔman sika sɔ’n nun, sanngɛ be siesieli i kpongbo sua m’ɔ fitili’n i ye. Kpɛkun be kacili i alabo plafɔn’n nin ninnge uflɛ wie mun ekun. Kɛ be wieli junman’n i di’n, Violɛti yoli be tinuntinun be mo yɛ ɔ seli kɛ: “Nanwlɛ, Ɲanmiɛn sran yɛle amun sakpa!”

Badi Aosɛnin, Renani di Nɔɔ, Alemaɲin

‘E di aklunjuɛ kpa afin Ɲanmiɛn Sielɛ Sua kun o e asa liɛ’n su wa’

Kɛ ɔ ko yo naan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m b’a cɛ’n ti’n, Zoova i Lalofuɛ’m be fali ajalɛ naan b’a kle be nga be yia Ɲanmiɛn Sielɛ Sua sɔ’m be nun’n ninnge wie’m be yolɛ. Ajalɛ sɔ mɔ be fali’n i bo guali kpa. I wie yɛle kɛ Etazinin lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Arizona’n i klɔ kan kun su lɔ’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yiali bla kun aɲia kun bo. Kɛ bla’n juli lɔ’n, ɔ seli kɛ lika’n ti yɛiin kpa. Kɛ ɔ tili i kɛ b’a fa ajalɛ kɛ bé wá yó i yɛinyɛin ekun’n, i sɔ’n boli i nuan dan. Bla sɔ’n ti zronali fluwa klɛfuɛ kun klɔ sɔ’n su lɔ. Kɛ ɔ cɛli kan’n, be kannin Ɲanmiɛn Sielɛ Sua sɔ mɔ be yoli i yɛinyɛin kpa’n i ndɛ zronali nga ɔ di nun junman’n i nun. Zronali sɔ’n nun’n be seli kɛ: “E di aklunjuɛ kpa afin Zoova i Lalofuɛ’m be Ɲanmiɛn Sielɛ Sua kun o e asa liɛ’n su wa.”

Zoova i Lalofuɛ’m be Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be o lika sunman nun mɛn wunmuan’n nun. É yía wɔ kɛ a ɔ lɔ. Bé sɔ́ ɔ nun klanman.