Sran’m be ukalɛ

SRAN’M BE UKALƐ

Tukpacifuɛ’m be ukalɛ nin be wla cicilɛ

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kle be niaan Klisifuɛ nga tukpacɛ kekle o be su’n kɛ be klo be-ɔ?

SRAN’M BE UKALƐ

Tukpacifuɛ’m be ukalɛ nin be wla cicilɛ

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kle be niaan Klisifuɛ nga tukpacɛ kekle o be su’n kɛ be klo be-ɔ?

Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n kwla yo ɔ asa’n su lɔfuɛ’m be ye

Kɛ sran wie’m be wunnin i kɛ b’a kplan Ɲanmiɛn Siɛlɛ Sua kun be asa liɛ’n su’n, be kannin wafa nga i sɔ’n yoli be’n i ndɛ.

Be nga b’a yo oke’n be fɔnvɔlɛ nin be wla cicilɛ

Sran oke nga be o Pɔɔtilandi klɔ’n su’n Zoova i Lalofuɛ’m be cici be wla yɛ be fɔnvɔ be

Jasin fɛ bolɛ ngunmin kun ukali sran sunman

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be fali ajalɛ kɛ bé fá anglo nɲɔn bé bó jasin fɛ ngunmin kun Mɛksiki i klɔ nga be flɛ kɛ Tabasiko’n su-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ jasin fɛ bolɛ ngunmin sɔ’n i bo’n guali-ɔ?

Bisuafuɛ’n w’a yo sran kpa

Donaldi dili bisua laa. Wafa nga Biblu’n nun like suanlɛ’n ukɛli i naan w’a si Ɲanmiɛn naan w’a kaci i nzuɛn’n naan ɔ nin i yi b’a tran klanman’n, ɔ yiyi nun.