Kɔ i nun ndɛ'n su trele

“Video nga be yi be’n, be kpa tra sriman flimun mun”

“Video nga be yi be’n, be kpa tra sriman flimun mun”

Afuɛ nuan kwlaa’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yi video kpanngban. Be nian video sɔ mun be aɲia dandan’m be bo. Be dun mmua yi video sɔ’m be dan lika Angle nun. ?Kɛ m’ɔ ti sɔ’n niɔn, wafa sɛ yɛ be kwlaa nga be tran aɲia sɔ’m be bo mɔ be timan angle’n, be kwla wun video sɔ’m be nun ndɛ’m be wlɛ-ɔ? Kɛ video sɔ’m be ba angle nun’n, be kaci be nun ndɛ mun aniɛn fanunfanun nun. ?Be nga be trannin e aɲia dandan’m be bo’n, kɛ be niannin video sɔ mun’n, wafa sɛ yɛ be wun yoli be-ɔ?

Ndɛ nga sran sɔ’m be kannin’n

Be nga be trannin aɲia dandan nga be yoli be Mɛksiki nin Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i afiɛn lɔ lika’n nun’n, ndɛ nga be kannin’n yɛ:

  • “N wunnin flimun’n i nun ndɛ’m be wlɛ. Kpɛkun ɔ yoli min kɛ n bɔbɔ n wo flimun sɔ’n nun sa. Ɔ wluwluli min wun kpa.”—Ɔ trannin aɲia dan kun mɔ be yoli i Popoluka aniɛn’n nun’n i bo, Mɛksiki nvle’n i klɔ nga be flɛ i Verakruzu’n su.

  • “Ɔ yoli min kɛ min nin janvuɛ kpa kun e su koko yalɛ awlo lɔ sa. I kpa tra sriman flimun. Afin n wunnin i nun ndɛ wunmuan’m be wlɛ!”​—Ɔ trannin aɲia dan kun mɔ be yoli i Nauatɔlu aniɛn’n nun’n i bo, Mɛksiki nvle’n i klɔ nga be flɛ i Nuevo Leɔn’n su.

  • “Kɛ n niannin video sɔ mun min klɔ aniɛn’n nun’n, ɔ yoli min kɛ be nga be o video sɔ’m be nun’n, be su kan ndɛ be kle min sa.”​—Ɔ trannin aɲia dan kun mɔ be yoli i Colu aniɛn’n nun’n i bo Mɛksikio nvle’n i klɔ nga be flɛ i Tabasiko’n su’n.

  • “Nanwlɛ, anuannzɛ nga klo kɛ ɔ́ úka sran mun naan be kwla wun ninnge’m be wlɛ be aniɛn’n nun. Anuannzɛ sɔ’n leman wunsu!”​—Ɔ trannin aɲia dan kun mɔ be yoli i Kacikuɛli aniɛn’n nun’n i bo Guatemala nvle’n i klɔ nga be flɛ i Solola’n su.

Kɛ Zoova i Lalofuɛ’m bé yí be video mun’n, be faman sran nga video yilɛ’n ti be junman’n. Asa ekun, be nga be ijɔ video sɔ’m be nun’n, video nun ijɔlɛ’n timan be junman. Wie liɛ’n, lika nga be yi video sɔ’m be nun’n be o mmua yɛ video yilɛ ninnge sunman nunman lɔ. ?Kɛ m’ɔ ti sɔ’n niɔn, wafa sɛ yɛ be yo naan b’a kwla yi video kpakpa sɔ mun-ɔn?

“Junman sɔ’n i dilɛ yo fɛ dan”

Afuɛ 2016 nun’n, be kacili video mun Ɛspaɲɔlu aniɛn’n nun ɔ nin lɔ aniɛn 38 nun ekun. Betɛli ng’ɔ o Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i afiɛn lika’n nun lɔ’n yɛ ɔ niannin junman sɔ’n su-ɔ. Aniaan kɔe 2.500 be ukali aniaan mun junman sɔ’n i dilɛ’n nun. Aniaan nga be di junman video yiwlɛ’m be nun’n, ɔ nin aniaan nga be kaci video’m be nun ndɛ’m, be tra sran’m be nɛn’n Betɛli lɔ, ɔ nin fluwa kaciwlɛ’m be nun annzɛ kusu lika uflɛ wie’m be nun. Be trali aniaan’m be nɛn’n lika kɔe 20 tra su klɔ kɛ Belizi, Guatemala, Ɔndurasi, Mɛksiko, ɔ nin Panama’n be su.

Be su tra sran kun nɛn Betɛli ng’ɔ o Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i afiɛn lɔ lika’n nun.

Aniaan’m be dili junman kekle kpa naan b’a kwla siesie lika nga blɛ kpe kan nun’n, bé trá sran’m be nɛn’n i ye. Kɛ ɔ ko yo naan kɛ bé trá sran’m be nɛn’n like fi w’a wluman nun naan w’a sacimɛn i’n, aniaan’m be fa bɛ, nin kondro gbugblugbu’m be siesie be kan be tra be nɛn lɔ’n.

Kɛ be wie video’m be kaci’n, aniaan nga be kpa be kɛ be wɔ kan be tra be nɛn lɔ’n, be mian be ɲin kpa naan b’a kwla ju lɔ. Yɛle kɛ wie’m be di dɔ 14 loto nun naan b’a ju lika sɔ nun lɔ. Cɛn kun bɔbɔ’n, siɛ kun nin i wa be nantili dɔ kɔe 8 naan b’a ju lɔ. I lɛ nun’n, be nɛn trawlɛ ng’ɔ mantan aniaan sɔ’m be wun koko lɛ’n, yɛle nga be ɔli nun lɛ.

Naomi i kaan nun’n, ɔ nin i si nin i nin be ukali aniaan mun blɛ kpe kan naan b’a kplan kan be tra sran’m be nɛn’n. Ɔ seli kɛ: “E ɲin wo lemɔcuɛ ng’ɔ fata kɛ aniaan’m be tra sran’m be nɛn’n i sin kpa. Min si tuli i klun ukali aniaan’m be kpa naan b’a siesie ninnge mun. Wie liɛ’n, min nin tɔn aliɛ man aniaan kɔe 30 mɔ be kɔ aniaan’m be ukalɛ’n.” Andɛ’n, Naomi kɔ fluwa kaciwlɛ nga be o Mɛksiko lɔ’n kun nun ko uka aniaan mun. I waan: “Kɛ n fa n blɛ’n n uka sran mun naan b’a tie Biblu’n nun ndɛ’n be aniɛn nun’n, i sɔ’n yo n fɛ dan. Junman sɔ’n i dilɛ yo fɛ dan, ɔ leman wunsu.”

Afuɛ kwlaa nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yo be aɲia dandan mun mɛn’n wunmuan’n nun. Sran kwlaa kwla tran aɲia sɔ’m be bo. Sɛ ɔ waan á sí AƝIA DANDAN sɔ’m be su ndɛ’n, kɔ jw.org su yɛ tin lika nga be klɛli lɛ kɛ Aɲia dandan mun i su.