Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Foto mun: Ba kanngan’m be klo video mun

Foto mun: Ba kanngan’m be klo video mun

Video nga be flɛ be Kaci Zoova i janvuɛ’n b’a tru kpa. Video sɔ’m be kan Kalɛbu nin Sofia be ndɛ. Wie’m be nun’n bakanngan’m be to jue. Video sɔ’n i fɛ mɔ yo Siɛ nin niɛn nin bakanngan wie mun’n ti’n, be klɛli e fluwa. Ndɛ nga bakanngan wie’m be klɛli’n yɛ:

  • “Cɛn kwlakwla min nin min nnɛn ba’n e nian video nga be flɛ i kɛ ‘Tie, Fa su, naan ɔ liɛ yo ye.’ Ń yó amun kwla.”​—Zaki, ɔ le afuɛ 5.

  • “Jue uflɛuflɛ’n ti, n wun kɛ Zoova klo min naan ɔ kunndɛ kɛ n srɛ i cɛn kwlakwla.”​—Mikaria, ɔ le afuɛ 6.

  • “N wunnin kɛ ɔ fata kɛ min ɲin yi min baba nin min manmin yɛ n siesie min ninnge mun sɛsɛ. Ń yó amun kwla video sɔ mɔ amun yili’n ti.”​—Nikɔlu, ɔ le afuɛ 8.

  • “Ń yó amun kwla lele. Video sɔ’n yo fɛ sri dan. Ɔ kloli i kpa.”—Makɛnzi, ɔ le afuɛ 5.

  • “N klo video Kaci Zoova i janvuɛ mun kpa. N nian be cɛn kwlakwla. Zoova ti kpa dan, afin ɔ yoli maan amun yili video sɔ mun.”​—Ava, ɔ le afuɛ 8.

  • “N klo video sɔ’m be nianlɛ. N su suan i nun jue’m be kwlaa be tolɛ. Video sɔ’m be yo maan n klo Zoova kpa ekun.​—Devɔn, ɔ le afuɛ 4.

  • “N su minndɛ kɛ amun yi Kalɛbu i su video uflɛ! Amun mo nin junman. Maan amun yo sɔ titi!”​—Vansi, ɔ le afuɛ 8.

Ɔstrali​—Silo, ɔ le afuɛ 6

Like suanlɛ 12: Kalɛbu nin Sofia be su niannian betɛli lɔ

Ɔstrali​—Siena, ɔ le afuɛ 8

Jue 106: Zoova i janvuɛ tralɛ

Brezili​—Eduardo, ɔ le afuɛ 10

Like suanlɛ 13: Zoova wlá ɔ yakpa

Alemaɲin​—Misɛli, ɔ le afuɛ 11

Like suanlɛ 10: Sɛ a le like’n man sran wie

Alemaɲin​—Prisiyi, ɔ le afuɛ 8

Like suanlɛ 11: Sɛ ɔ wiengu yo ɔ sa’n, yaci cɛ i

Zapɔn​—Miku, ɔ le afuɛ 7

Like suanlɛ 13: Zoova wlá ɔ yakpa

Zapɔn​—Tomoaki, ɔ le afuɛ 10

Like suanlɛ 6: Yo aɲinyiɛfuɛ, yɛ yo sran kwla

Mɛksiki​—Samiɛli, ɔ le afuɛ 7

Like suanlɛ 9: Zoova yili like kwlaa

Etazinin​—Adriana, ɔ le afuɛ 6

Jue 92: ‘Kan Ɲanmiɛn ndɛ’n’

Etazinin​—Antoni, ɔ le afuɛ 11

Like suanlɛ 2: Maan ɔ ɲin yi Zoova