Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Be kaci fluwa’m be nun ndɛ mun bobo aniɛn’n nun

Be kaci fluwa’m be nun ndɛ mun bobo aniɛn’n nun

Zoova i Lalofuɛ’m be kaci be fluwa mun aniɛnaniɛn 900 tra su nun. Fluwa sɔ mɔ be nun ndɛ’m be taka Biblu’n su’n be ba Angle nun. Ndɛ kacilɛ aniɛn uflɛ kun nun’n timan pɔpɔ, i li bobo’m be aniɛn liɛ’n yɛ ɔ ti kekle kpa-ɔ. Kɛ bobo sunman bé kókó yalɛ’n be sa yɛ be fa kan ndɛ-ɔ. Kpɛkun wafa nga sa kun fa yo be’n i ɲin fite wafa nga be yo be ɲrun’n nun. I sɔ’n ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kaci be ndɛ mun video nun-ɔn. Be kacili fluwa mun bobo aniɛn fanunfanun 90 tra su nun.

?Wan mun yɛ be kaci fluwa sɔ mun-ɔn?

Zoova i Lalofuɛ kwlaa nga be kaci be fluwa mun aniɛnaniɛn’m be nun’n be si aniɛn nga i nun yɛ ɔ fata kɛ be kaci be fluwa mun’n i kpa. I wafa kunngba wie yɛ be nga be kaci fluwa mun bobo aniɛn’n nun’n be yo-ɔ. Be nga be kaci fluwa mun bobo aniɛn’n nun’n, be nun sunman be ti bobo. Afin kɛ ɔ fin be kaan nun lele mɔ bé fá ɲín’n, bobo aniɛn’n yɛ be kan-ɔn. Asa’n, fluwa kacifuɛ sɔ’m be suan Biblu’n nun like kpa.

Fluwa kacifuɛ uflɛuflɛ’m be liɛ’n, be kle be wafa ng’ɔ fata kɛ be kaci fluwa’n i su like kpa. Be flɛ be nun kun kɛ Andre. Ɔ ti bobo. I waan: “Bobo’m be suklu’n nun yɛ min si nin min nin be wlali min-ɔn. Sanngɛ like nga be kleli min fluwa kacilɛ nun’n, ɔ ukali min naan m’an wun wafa ng’ɔ fata kɛ e kaci bobo aniɛn’n i ngbɛsungbɛsu kwlaa’n. Fluwa kacifuɛ onga’m be ukali min kpa. Yɛle kɛ wafa ng’ɔ fata kɛ n siesie min sa mun, ɔ nin wafa ng’ɔ fata kɛ n fa min wunnɛn wunmuan’n n kan ndɛ naan sran’m b’a wun i wlɛ kpa’n, be kleli min.”

Be kaci ndɛ mun naan be wun i wlɛ kpa

Fluwa kacifuɛ’m be di junman akpasuaakpasua. Ɔ le junman kun mɔ be tinuntinun be di-ɔ. Kun kaci ndɛ’n aniɛn ng’ɔ fata kɛ be kaci’n i nun, yɛ kun sunnzun nian sɛ ndɛ ng’ɔ o angle nun’n i kunngba’n yɛ be kacili i aniɛn sɔ’n nun-o. Kun kusu ɔ kanngan ndɛ nga be kacili’n nian sɛ i sɔ yɛ be kɛn i aniɛn sɔ’n nun-o. Kɛ be wie fluwa kun kaci bobo aniɛn kun nun’n, be fa Zoova i Lalofuɛ bobo wie mun mɔ be finwlɛ ti fanunfanun’n naan be nian sɛ ndɛ nga be kacili i video’n nun’n ti su-o. Ajalɛ sɔ’n ti kpa dan. Afin ninnge nga sran sɔ’m bé wá síe be nzɔliɛ video’n nun’n úka be naan b’a siesie video’n i nun ndɛ’m be kpa ekun naan sran’m b’a wun i wlɛ. I lɛ nun’n, fluwa kacifuɛ’m be fa be ɲin be sie i wafa nga be siesie be sa ɔ nin wafa nga be yo be ɲrun’n be kan ndɛ’n be su kpa.

Be nga be kaci ndɛ’n i Finua’m be bobo’m aniɛn’n nun’n be su koko ndɛ kun su yalɛ.

Be nga be kaci fluwa mun bobo aniɛn’n nun’n, be yo asɔnun aɲia mun bobo aniɛn’n nun. Asa ekun’n, bobo nga be timan Zoova i Lalofuɛ’m be kle be Biblu’n nun like. I sɔ’n uka be naan b’a si wafa nga bobo’m be kan ndɛ wie mun’n i kpa.

Aniaan kun m’ɔ kaci ndɛ’n i Blezili lɔ bobo’m be aniɛn’n nun’n ɔ su yo naan be fa ndɛ’n be sie i video nun

?Ngue ti yɛ be mian be ɲin be di junman dan sɔ’n niɔn?

Biblu’n se kɛ sran mɔ ‘be fin nvlenvle’n kwlaa nun nin akpasua kwlaa su, mɔ sran wafawafa kwlaa o be nun, yɛ be kan aniɛn wafawafa kwlaa’n’, bé sɔ́ Ɲanmiɛn ndɛ m’ɔ fɔnvɔ sran mɔ kusu cici sran wla’n i nun klanman. (Sa Nglo Yilɛ 7:9) Be nga be kan bobo aniɛn’n be o sran wafawafa kwlaa sɔ’m be nun wie.

Kɛ fluwa kacifuɛ sɔ’m be fa be blɛ’n nin ninnge nga be si be yo’n be di junman cinnjin sɔ’n, be di aklunjuɛ dan. Be flɛ fluwa kacifuɛ bobo kun kɛ Toni. Ɔ seli kɛ: “Kɛ mɔ n ti bobo’n ti’n n wun afɛ ng’ɔ o be nga be ti kɛ min sa be su’n i wlɛ. Ɔ maan n klo kpa kɛ ń úka bobo sunman naan Biblu’n nun ndɛ m’ɔ cici sran wla’n, be si i.”

Be flɛ fluwa kacifuɛ bla kun kɛ Amanda. Ɔ kaci fluwa bobo aniɛn’n nun wie. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n kaci fluwa bobo aniɛn’n nun’n, i sɔ’n yo min fɛ kpa tra mɛn’n nun junman nga n di i laa’n.”

?Wafa sɛ yɛ a kwla wun video mun ɔ klɔ’n su lɔ bobo aniɛn’n nun-ɔn?

Kɔ ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org/bci su naan tin lika nga be klɛli lɛ kɛ “Nian bobo’m be aniɛn’n nun video mun” su.