Ninnge nga e yi be’n

NINNGE NGA E YI BE’N

Be kaci fluwa’m be nun ndɛ mun bobo aniɛn’n nun

Zoova i Lalofuɛ’m be kaci fluwa mun bobo aniɛn fanunfanun 90 tra su nun. Kpɛkun be yi be video nun. ?Ngue ti yɛ be mian be ɲin be di junman dan sɔ’n niɔn?

NINNGE NGA E YI BE’N

Be kaci fluwa’m be nun ndɛ mun bobo aniɛn’n nun

Zoova i Lalofuɛ’m be kaci fluwa mun bobo aniɛn fanunfanun 90 tra su nun. Kpɛkun be yi be video nun. ?Ngue ti yɛ be mian be ɲin be di junman dan sɔ’n niɔn?

“Video nga be yi be’n, be kpa tra sriman flimun mun”

?Video nga Zoova i Lalofuɛ’m be yi be afuɛ kwlaa be aɲia dandan’m be bo’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo sran mun-ɔn? ?Wafa sɛ yɛ be kaci be aniɛn fanunfanun nun-ɔn?

Biblu kun mɔ i nun ndɛ’n i wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ’n

Ɲanmiɛn Ndɛ’n — Matie - Sa Nglo Yilɛ i nun ndɛ’n ti su sɛsɛ, i kannganlɛ’n ti pɔpɔ. Ɔ bo Ɲanmiɛn i dunman “Zoova” kan ɔ o lɛ i klikli nun’n kpɛ koe 240.

Foto mun: Ba kanngan’m be klo video mun

Sran kpanngban be si Kalɛbu nin Sofia be su video nga be flɛ be kɛ Kaci Zoova i janvuɛ. Nian video sɔ’m be su ndɛ nga bakanngan wie’m be kannin’n.

Video: Sasafuɛ Tranwlɛ’n—(Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1879 lele dɔ nga su’n)

Nian wafa nga kɛ afuɛ’m bé sín’n, fluwa nga be yi i tra fluwa’m be ngba’n i wafa’n kacili’n.