I su junman dilɛ'n i siesielɛ

Kle aniɛn'n

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

MAAN E NIN ZOOVA E NANTI TITI!

Afuɛ 2016 nun Zoova i Lalofuɛ’m be nvle kun aɲia

É yía wɔ kɛ a wa tran Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia dan m’ɔ́ dí cɛn ba nsan’n, i bo.

NINNGE CINNJIN WIE MƆ BÉ YÓ I AƝIA’N I BO LƆ’N

  • Ya cɛn: Ijɔlɛ mun nin video kpekpe wie’m bé wá klé e wafa nga e kwla yo ‘Ɲanmiɛn sran’ kɛ Zezi Klist fa yoli’n sa.Sa Nga Be Yoli’n 2:27.

  • Fue cɛn: Ɲrɛnnɛn blɛ nun bɔbɔ’n, wafa nga e nin Ɲanmiɛn e kwla nanti klanman titi’n, Zɔb fluwa’n fá e ɲin síe su.

  • Mɔnnɛn cɛn: É nían flimu fɛfɛ kpa kun. Ɔ́ wá kán wafa nga kɛ Famiɛn Ezekiasi i kpɔfuɛ’m be bali kɛ be nin i bé kún alɛ’n, ɔ “mantannin Anannganman’n.”—2 Famiɛn Mun 18:6.

?WAN YƐ Ɔ KWLA TRAN AƝIA’N I BO Ɔ?

Sran kwlakwla. A su tuaman sika naan wa wlu aɲia yowlɛ’n nun lɔ.

Yɛ be su yiman cɛlɛ.

Nian ndɛ kwlaa nga bé wá yíyí nun e aɲia dan’n i bo lɔ’n, nin e aɲia dandan’m be su video kun.

Kunndɛ aɲia yowlɛ ng'ɔ o ɔ tranwlɛ'n wun lɛ'n

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo aɲia dandan wie mun ɔn?

Afuɛ kwlaa nun e yo aɲia dandan nsan. ?Mmlusuɛ benin yɛ a kwla ɲɛn i aɲia sɔ’m be bo tranlɛ’n nun ɔn?