É yía ɔ kpa kɛ a tran Zoova i Lalofuɛ’m be cɛn ba nsan aɲia nga bé yó i afuɛ’n i bo.

NINNGE NGA BÉ YÓ BE LƆ’N

  • Ijɔlɛ nin sran wie’m be kosan usalɛ: Bé kán wafa trele kun nga yakpa su’n, e kwla jran kekle andɛ nin ainman sa’m be ɲrun’n i ndɛ.

  • Video: É wá wún wafa nga sran kɛ e sa’n, ɔ nin ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be kle e yakpa yolɛ’n.

  • Ijɔlɛ m’ɔ wla fanngan’n: Zezi seli siɛ kun mɔ i wa’n wuli’n kɛ “nán srɛ kun wɔ.” (Mark 5:36) É wá wún like nga ti yɛ ɔ seli sɔ’n. Mɔnnɛn cɛn nglɛmun’n, bé fá Biblu’n bé tɛ́ kosan kun su. Kosan sɔ’n yɛ: “?Wafa sɛ yɛ sran cɛnlɛ’n mɔ e lafi su’n, ɔ wla e ­yakpa-ɔ?”

  • Flimun: Mɔnnɛn nnɔsua wia nun’n, é wá wún like nga ti yɛ Zonasi kpɛli atin srɛ’n.

?WAN YƐ Ɔ KWLA TRƐN I BO-Ɔ?

Sran kwlaa. Be demɛn i ti sika, yɛ be faman gbogbo sinsinman kɛ be yi sika.

Nian aɲia’n i siesielɛ fluwa’n ɔ nin e aɲia dandan’m be su video.