Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Se e naan e wa nian ɔ osu

?A kunndɛ kɛ á sí Biblu’n nun ndɛ’n annzɛ Zoova i Lalofuɛ mun kpa ekun? Sɛ ɔ ti sɔ’n, klɛ lika ng’ɔ o ngua lɛ’n nun, i liɛ’n Zoova i Lalofuɛ nga be o ɔ asa liɛ’n su’n be nun kun wá nían ɔ osu.

Ɔ bɔbɔ ɔ su ndɛ nga á klɛ́’n ɔ osu nianlɛ ngunmin ti-ɔ. E su fa yoman like uflɛ. I sɔ’n nun’n e nian Sran’m be bɔbɔ be su ndɛ’n i wun mmla nga e di su’n su.

Lika kpanngban nun’n, e bɔbɔ ba'n e ko nianman sran'm be osu kun, yɛ e yoman aɲia mun likawlɛ kun. Ɔ maan kɛ á klɛ́klɛ́ ɔ su ndɛ mun'n, yaci klɛ ɔ telefɔnun nimielo'n. I liɛ'n amun lika liɛ'n nun lɔ Zoova i Lalofuɛ kun flɛ́ wɔ.