Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Ń yó sɛ naan m’an kokoman dan?

?Ń yó sɛ naan m’an kokoman dan?

 ?Ngue ti yɛ a koko-ɔ?

 Ndɛ nga sran wie’m be kannin’n be o ja ngua lɛ. ?Ɔ ju wie’n kɛ ɔ wun yo ɔ sɔ wie-ɔ?

 Saali waan: “Cɛn kwlaa n usa min wun kɛ: ‘?Yɛ sɛ sa nga sa ju min su nin?’ ‘?Yɛ sɛ loto nga e o nun’n ɔ yo asidan nin?’ ‘?Yɛ sɛ alapla nga e o nun’n ɔ tɔ nin?’ Like nga sran uflɛ su kokomɛn i ti dan’n, yɛ min liɛ’n n koko i ti sa trilili-ɔ.”

 Ana waan: “N koko blɛ kwlaa nun. N mian min ɲin kpa n yo ninnge wie mun sanngɛ be yoman ye le!”

 Daniɛli seli kɛ: “Sran wie’m be se min kɛ: ‘Ɔ liɛ li a te kɔ suklu.’ Kɛ be kan sɔ’n, n se min wun kɛ: ‘Sɛ ɔ ti kɛ be si kɛ, kɛ n kɔ suklu’n min wla guaman ase sa’n, nn be su kanman sɔ!’”

 Lora waan: “Min wla guaman ase le. Afin cɛn kwlaa n su bu sa nga be kwla ju min su’n ɔ nin ninnge ng’ɔ fata kɛ n yo be mɔ n nin-a yoman be’n be akunndan.”

 Ndɛ nanwlɛ kun yɛ: Blɛ nga e o nun yɛ’n, Biblu’n waan ‘ɔ ti kekle kpa.’ (2 Timote 3:1) I sɔ’n ti’n, i kpɛnngbɛn-o, i bakan-o be kwlaa be koko.

 ?Cɛn ngba yɛ kokolɛ’n ti tɛ-ɔ?

 Cɛcɛ. Afin Biblu’n waan sɛ e kunndɛ kɛ é yó naan be nga e klo be’n be klun jɔ e wun’n naan i ti’n e koko kan’n, i sɔ’n ti kpa.—1 Korɛntifuɛ Mun 7:32-34; 2 Korɛntifuɛ Mun 11:28.

 Asa’n, maan e di e wun nanwlɛ, ɔ ju wie’n kokolɛ’n man e wunmiɛn. Maan e se kɛ be waan lemɔcuɛ ng’ɔ́ bá lɛ nun’n, bé wá bó amun ta suklu lɔ. I lɛ nun’n, kokolɛ mɔ á kókó’n, ɔ́ mán ɔ wunmiɛn naan w’a bo fluwa nun nianlɛ bo lemɔcuɛ nga nun bɔbɔ. Yɛ atrɛkpa’n, á dí junman kpa!

 Asa ekun’n, kɛ e koko’n i sɔ’n kwla sasa e sa wie’m be lika. Talua kun m’ɔ suan Serena’n seli kɛ: “Kɛ a su yo like wie m’ɔ timan kpa’n, ɔ klun akunndan’n bu ɔ fɔ. Ɔ maan a koko. I sɔ’n kusu kwla uka wɔ naan w’a kaci ɔ sa.”—Nian Zaki 5:14 nun.

 Ndɛ nanwlɛ kun yɛ: Kokolɛ ng’ɔ yo maan a yo sa kpa’n, i sɔ kokolɛ liɛ’n ɔ uka wɔ.

 ?Sanngɛ yoo, yɛ sɛ kokolɛ’n yo maan a bu akunndan tɛ sa trilili nin? ?Ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

Sran ng’ɔ koko dan’n, ɔ ti kɛ sran wie mɔ w’a mlin’n sa. Sanngɛ sran ng’ɔ bu akunndan kpa’n kwla ukɛ i naan w’a wun atin’n.

 Sa kun yɛ: Gbanflɛn kun suan Risaa, ɔ le afuɛ 19. Ɔ seli kɛ: “Kɛ sa wie o min su’n, n bu wafa nga i bo’n kwla gua’n i akunndan. N bu i akunndan lelee kasiɛn su’n, srɛ kun min yɛ n koko tratra su.”

 Biblu’n se kɛ “awlɛn wɛtɛɛ’n yo maan be kplo nun sanndi be.” (Ɲanndra Mun 14:30) Sanngɛ sran ng’ɔ koko dan’n, i liɛ’n ɔ kwla tɔ su tukpacɛ. I wie yɛle kɛ i ti’n kwla kpuke i, i ɲinma su kwla kpɛ i, i ku nun kwla yo i ya, kpɛkun i awlɛn ba su kwla fitɛ i.

 ?Yɛ sɛ ɔ kokolɛ liɛ’n yoman ɔ kpa naan ɔ yo ɔ tɛ nin? ?Ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

 Like nga a kwla yo’n

 •   Usa ɔ wun kɛ: ?Kokolɛ nga n su koko yɛ’n, ɔ ti su? Katerinin seli kɛ: “Sɛ junman ng’ɔ fata kɛ a di’n ti’n a koko’n, ɔ ti su. Sanngɛ i ngbokofuɛ’n yɛ ɔ timan kpa’n niɔn. Ɔ ti kɛ sran kun m’ɔ su gua gbogbo nun nzue sa. Kannzɛ bɔbɔ ɔ miɛn i ɲin sɛ’n, ɔ su yiman le.”

   Biblu’n se kɛ: “?Amun nun onin yɛ kokolɛ’n ti’n, ɔ kwla ukɛ i nguan ɲanman’n su kude bɔbɔ kun-ɔn?”—Matie 6:27.

   Ndɛ sɔ’n kle kɛ: Kokolɛ ngboko’n su yoman naan w’a wun ɔ su sa’n i trawlɛ. I kpa bɔbɔ’n ɔ́ mán ɔ ndɛ uflɛ.

 •   Nán koko ainman liɛ. Antonin seli kɛ: “Bu ndɛ yɛ’n i akunndan. ?Like nga ti yɛ a su koko andɛ’n, kɛ ɔ́ fá jú ainman, annzɛ anglo kun annzɛ afuɛ kun annzɛ bɔbɔ afuɛ nnun’n, á wá kókó i ti ekun?”

   Biblu’n se kɛ: “Nán amun koko ainman liɛ’n i ti le, afin ngokɔɛ uflɛ o lɛ ainman. Ɔ le cɛn kun nin i nun ndɛ.”—Matie 6:34.

   Ndɛ sɔ’n kle kɛ: Sɛ a koko ainman ndɛ liɛ’n i ti’n, nn a su kle ɔ wun yalɛ ngbɛn. Afin atrɛkpa’n, sa sɔ’n su juman bɔbɔ.

 •   Se ɔ wun kɛ nán ndɛ ngba yɛ a kwla siesie-ɔ. Robɛɛ seli kɛ: “A kwla yo ninnge wie mun naan sa wie’m b’a tɔman ɔ su. Sanngɛ kusu ɔ fata kɛ a wun i wlɛ kɛ nán sa’m be ngba yɛ bé tó fúan wɔ-ɔ.”

   Biblu’n se kɛ: “Be nga be kwla wanndi kpa’n nán be yɛ be ɲan wanndilɛ’n i su akatua’n titi-ɔ, […] yɛ be nga be si sa’n be liɛ yoman ye titi, afin blɛ kekle nin sa wie mɔ b’a sunnzunman’n be ju be kwlaa be su.”—Akunndanfuɛ’n 9:11.

   Ndɛ sɔ’n kle kɛ: Ɔ ju wie’n, a kwlá yoman naan ɔ su sa’m be wie. Sanngɛ nga a kwla yo’n yɛle kɛ a bu be wun akunndan uflɛ.

 •   Bu ɔ su sa’n i wun akunndan kpa. Alɛksi seli kɛ: “N wunnin i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ n fa min ɲin sie i ninnge cinnjin kpafuɛ’m be su. I liɛ’n, ń kwlá wún like ng’ɔ fata kɛ n yo’n i wlɛ weiin.”

   Biblu’n se kɛ: “Amun wun ninnge nga be ti cinnjin kpa’n be wlɛ.”—Filipufuɛ Mun 1:10.

   Ndɛ sɔ’n kle kɛ: Be nga be bu be su sa’m be wun akunndan kpa’n, be kokoman dan tratraman su.

 •   Kan ɔ su sa’n i ndɛ kle sran kun. Marilinin seli kɛ: “I nun nga n le afuɛ blu-nin-kun’n, kɛ n fin suklu n ba’n n koko dan, yɛ n kunndɛman kɛ ń sá min sin suklu lɔ kun. Sanngɛ n kɛnnin i ndɛ n kleli min si nin min nin. Be kusu be sieli be su min nuan bo. Be ukali min kpa. Kɛ mɔ n kannin min klun ndɛ kwlaa n kleli be’n ti’n, kɛ aliɛ cɛnnin’n n kwla ɔli suklu ekun.”

   Biblu’n se kɛ: “Ngokɔɛ’n yo maan sran wunmɛn i wun fɛ, sanngɛ ndɛ fɛ’n yo maan ɔ di aklunjɔɛ.”—Ɲanndra Mun 12:25.

   Ndɛ sɔ’n kle kɛ: Sɛ a kan ɔ su sa’n i ndɛ kle ɔ osufuɛ annzɛ ɔ janvuɛ kun’n, ɔ́ kwlá mán ɔ afɔtuɛ wie mɔ bé úka wɔ kpa-ɔ.

 •   Srɛ Ɲanmiɛn. Lora seli kɛ: “Kɛ n srɛ Ɲanmiɛn mɔ n man min nɛn’n su naan n bɔbɔ m’an kwla ti’n, i sɔ’n uka min kpa. Afin ɔ yo maan n si like trele ng’ɔ kle min yalɛ’n. Ɔ maan ɔ kaman min ti nun sa ngbɛn. I sɔ’n uka min wie naan m’an wun i wlɛ kɛ Zoova kwla uka min naan m’an kokoman kun.”

   Biblu’n se kɛ: “An fa amun su sa’n kwlaa wlɛ i Ɲanmiɛn sa nun, afin amun ndɛ lo i.”—1 Piɛli 5:7.

   Ndɛ sɔ’n kle kɛ: Ɲanmiɛn srɛlɛ’n timan ayre. Sanngɛ ɔ ti yalɛ mɔ e nin Ɲanmiɛn Kpli Zoova e koko-ɔ. I kusu ta ɔ nda kɛ: “Nán koko, afin n ti ɔ Ɲanmiɛn. Ń mán ɔ wunmiɛn, yɛ ń úka wɔ.”—Ezai 41:10.