Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Ń yó sɛ naan m’an yaci min fuka nɲɔn nun dilɛ?

?Ń yó sɛ naan m’an yaci min fuka nɲɔn nun dilɛ?

 Ɔ ju wie’n, Ɲanmiɛn i sufuɛ wie’m be usa be wun sɛ ɔ te yo cinnjin kɛ be mian be ɲin be nanti Biblu’n nun mmla’m be su-o. (Jue Mun 73:2, 3) Wie’m be liɛ bɔbɔ’n, be bo ninnge nga be nin Zoova i mmla’m be kɔman likawlɛ’n be yolɛ bo. Sanngɛ kɛ be nin aniaan’m be wo’n, be yo kɛ be su Ɲanmiɛn kpa sa.

 Be klɛli ndɛ ng’ɔ o yɛ’n naan bé fá úka be nga be yo i sɔ ninnge mun w’a cɛ mɔ sanngɛ be kunndɛ kɛ bé káci be sa’n.

Ndɛ nga é wá yíyí nun’n yɛ:

 ?Kɛ be se kɛ sran kun di i fuka nɲɔn nun’n, i bo’n yɛle benin?

 Sran ng’ɔ di i fuka nɲɔn nun’n, yɛle sran nga kɛ ɔ o i wiengu nga be suman Zoova’n be afiɛn’n, ɔ yo ninnge wie mɔ i bɔbɔ si kɛ be timan kpa’n. Sanngɛ kɛ ɔ o aniaan’m be afiɛn’n ɔ yo i wun kɛ ɔ su Zoova kpa sa. Ɔ maan e kwla se kɛ sran sɔ’n ɔ di i sa nɲɔn nun, ɔ fiɛ i sran wafa ng’ɔ ti’n su.

 Erinin seli kɛ: “Sran ng’ɔ di i fuka nɲɔn nun’n, ɔ fiɛ i sran wafa ng’ɔ ti’n i be nga be su Zoova’n nin be nga be sumɛn i’n be wun. I ti’n, sran fi simɛn i kpa sa. Afin ɔ laka be bue nɲɔn’n.”

 ?A si ndɛ nga laa? Sran nga kɛ i ngunmin wo’n, ɔ yo ninnge nga Zoova klomɛn i’n, i kusu di i fuka nɲɔn nun wie.

 Nolan seli kɛ: “I nun mɔ n le afuɛ 14, n ma boli foto nin video sukusuku nga be o ɛntɛnɛti su’n be nianlɛ bo. Kɛ n wo min wiengu Klisifuɛ’m be ɲrun’n, n yo kɛ n kpɔ ninnge sɔ mun sa. Sanngɛ min klun lɔ’n, n si kɛ ɔ timan sɔ.”

 Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sran fi kwlá yoman sran nɲɔn be kanga. Afin saan ɔ́ kpɔ́ kun yɛ ɔ́ kló kun, annzɛ kusu ɔ́ fɛ́ i wun mántan kun kpa, yɛ ɔ́ yó kun finfin.”—Matie 6:24.

 ?Sɛ n di min fuka nɲɔn nun’n, i sɔ’n kle kɛ n ti sran tɛ?

 Cɛcɛ, i sɔ ngunmin kleman sɔ. I yo, sran wie’m be liɛ’n be kɛn i weiin kɛ be kunndɛman kɛ bé nánti Biblu’n nun mmla’m be su. ?I sɔ yɛ ɔ kusu a kunndɛ kɛ á yó-ɔ? ?Annzɛ like uflɛ ti yɛ a di ɔ fuka nɲɔn nun-ɔn? I wie yɛle kɛ:

 •   ?A kunndɛman kɛ be se kɛ a timan kɛ ɔ wiengu onga’m be sa?

 •   ?Kɛ a nin ɔ wiengu suklu ba’m be wo’n, ɔ wun kpaja wɔ tra kɛ, kɛ a nin aniaan’m be wo’n?

 •   ?A bu i kɛ Ɲanmiɛn i mmla’m be su nantilɛ’n ti kekle ngboko?

 Davidi seli kɛ: “Gbanflɛn nin talua nga be di be fuka nɲɔn nun’n, kɛ be nin be nga be suman Zoova be o’n be wun kpaja be, afin be kunndɛ kɛ lika kwlaa nga be o’n, sran’m be klo be sa.”

 I yo, ndɛ kwlaa nga e kɛnnin i lɛ’n, ɔ kleman kɛ be fuka nɲɔn nun dilɛ’n ti like kpa. Sanngɛ e su yiyi sa nga ti yɛ sran kpa wie mun bɔbɔ be yo sɔ’n i nun. ?Ɔ maan sɛ dɔ nga su’n, a di ɔ fuka nɲɔn nun’n, ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

 ?Ń yó sɛ naan m’an yaci min fuka nɲɔn nun dilɛ?

 1.  1. Bu ɔ ayeliɛ sɔ’n i akunndan naan nian. Usa ɔ wun kɛ: ‘?Sran kɛ nga sa yɛ min waan ń yó sakpa-ɔ? ?Sɛ n kaciman min sa’n, i bo’n gúa kpa mán min yɛ ɔ o lɛ?’

   Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sran ng’ɔ sɛsɛ i wun’n, kɛ ɔ wun kɛ sa wie su ba’n, kpɛkun w’a fia, sanngɛ be nga be siman sa’n, be kuku be wun ko yi nun kpɛkun be wun be ɲrun.”—Ɲanndra Mun 27:12.

 2.  2. Di nanwlɛ. Kan sa sɔ mɔ a yo’n i ndɛ kle ɔ si nin ɔ nin annzɛ aniaan kun m’ɔ ti ɔ janvuɛ m’ɔ klo Zoova kpa’n. Kɛ bé wá wún kɛ a kunndɛ kɛ be uka wɔ naan a yo like ng’ɔ ti kpa’n, ɔ́ yó be fɛ.

  Sɛ a di ɔ fuka nɲɔn nun’n, ɔ ti kɛ w’a tɔ kunman kun nun sa. Flɛ sran naan ɔ uka wɔ.

   Nolan seli kɛ: “Kɛ ɔ yo naan n kan sa nga n yo be’n i ndɛ n kle sran’n, w’a yoman pɔpɔ w’a manman min kaan sa. Sanngɛ kɛ n miannin min ɲin n yoli sɔ’n, min wla guali ase sa fɔuun.”

   Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sran ng’ɔ fia sa tɛ ng’ɔ yo be’n be su’n, i liɛ su yoman ye, sanngɛ sran ng’ɔ kan, kpɛkun ɔ yaci be yolɛ’n, bé sí i aunnvɔɛ.”—Ɲanndra Mun 28:13.

 3.  3. Sɔ fɔ nga bé wá tú wɔ’n i nun. Kɛ mɔ a fiali yoli sa tɛ’n ti’n, atrɛkpa’n ɔ si nin ɔ nin, nin aniaan nga be o asɔnun’n nun’n be su lafiman ɔ su kpa kɛ laa’n sa kun. I sɔ’n ti’n, ɔ si nin ɔ nin annzɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be su kplinman su kɛ a yo ninnge wie mun. Sɛ ɔ ti sɔ’n, kplin fɔ nga bé tú wɔ’n su, yɛ fua kpa kɛ, kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, á “yó nanwlɛfuɛ sa kwlaa nun.”—Ebre Mun 13:18.

   Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sɛ be man ɔ afɔtuɛ’n, fa su. Yɛ sɛ be tu ɔ fɔ’n, sɔ nun, i liɛ’n, cɛn wie lele’n á yó ngwlɛlɛfuɛ.”—Ɲanndra Mun 19:20.

 4.  4. Lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn klo wɔ. Kɛ mɔ Zoova klo e’n ti’n, ɔ fɛ i ɲin sie i sa kwlaa nga e yo’n su. Ɔ maan sɛ a di ɔ fuka nɲɔn nun’n, ɔ si nun yɛ i sɔ’n yo i ya. Ɔ nin i sɔ ngba’n, kɛ mɔ ‘ɔ ndɛ lo i’n’ ti’n, ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ úka wɔ naan a kaci ɔ sa.—1 Piɛli 5:7.

   Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Zoova liɛ’n, ɔ niannian asiɛ wunmuan’n su naan ɔ́ yí i wunmiɛn’n i nglo klé be kwlaa nga be fa be awlɛn’n kwlaa be su i’n.”—2 Be Ɲoliɛ 16:9.