Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?—Akpasua 3: Yo naan ɲan Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ye kpa

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?—Akpasua 3: Yo naan ɲan Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ye kpa

 Kɛ a tike Biblu’n su’n a wun kɛ i nun fluwa mma’m be sɔnnin kpa. Sanngɛ nán maan i sɔ’n bubu ɔ sa sin naan w’a kannganman Biblu’n nun! Maan ɔ yo ɔ kɛ Biblu’n ti tabli dan kun mɔ aliɛ fanunfanun’m be takataka su’n sa. A kwlá diman like kwlaa nga a wun i tabli’n su’n. Sanngɛ a kwla kpa be nun wie mun di naan ɔ ku w’a yi.

 Kɛ ɔ ko yo naan w’a ɲan Biblu’n “m’ɔ ti kɛ aliɛ sa’n” i nun kannganlɛ’n i su ye kpa’n, ɔ fata kɛ a fa ɔ ɲin sie i like nga a kanngan’n i su kpa. Ndɛ nga wá úka wɔ naan w’a kwla yo sɔ.

Ndɛ nga nun

 ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ a fa ɔ ɲin sie i like nga a kanngan’n i su kpa-ɔ?

 Sɛ a fa ɔ ɲin sie i Biblu’n nun ndɛ nga a kanngan’n su kpa’n yɛ a ɲan su kpa-ɔ. Bu ndɛ nga i akunndan: Sɛ a fa te sase kun yi i nzue nglɛ nun’n kpɛkun a ka lɛ a yi’n i nzue’n fíte kan. Sanngɛ sɛ a yaci i nzue’n nun naan ɔ cɛ kaan’n i nzue’n ɔ fite kpa.

 Biblu’n nun kannganlɛ’n ti sɔ wie. Ɔ fataman kɛ a kanngan nun ndɛndɛ a guɛ i lɔ. Sanngɛ ɔ fata kɛ a fa blɛ a bu ndɛ nga a su kanngan’n i su akunndan. I sɔ’n yɛ sran ng’ɔ klɛli Jue Mun 119 yoli-ɔ. Kɛ ɔ́ kán Ɲanmiɛn i mmla’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ : “N bu su akunndan aliɛ ba kwlaa nun.”—Jue Mun 119:97.

 Sanngɛ i sɔ’n kleman kɛ ɔ fata kɛ a fa cɛn ba wunmuan’n fa kanngan Biblu’n nun naan a bu su akunndan. Ng’ɔ fata kɛ a wun i wlɛ yɛle kɛ: Jue tofuɛ’n fali blɛ buli Ɲanmiɛn Ndɛ’n i su akunndan. I sɔ’n m’ɔ yoli ti’n ɔ fali ajalɛ kpakpa mun.—Jue Mun 119:98-100.

 “Cɛn kun min manmin seli min kɛ: ‘Lemɔcuɛ kun di cɛn ba nso. Ɔ maan lemɔcuɛ kun nun’n, a yo ɔ bɔbɔ ɔ ninnge liɛ mun. ?Ngue ti yɛ a faman blɛ kaan a yoman Zoova ninnge liɛ mun wie-ɔ? I sɔ’n ti cinnjin!’”—Melanin

 Sɛ a bu Biblu’n nun mmla’m be su akunndan’n i sɔ’n úka ɔ naan wá fá ajalɛ kpa. Ɔ kwla yo janvuɛ tralɛ nun annzɛ kɛ sa tɛ yolɛ akunndan b’a ɔ ti nun’n ajalɛ ng’ɔ fata kɛ a fa’n.

 ?Ngue yɛ a kwla yo naan w’a ɲan Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ye kpa-ɔ?

 •   Bu like nga a kwla yo’n i akunndan sie. Talua kun m’ɔ suan Zulia’n seli kɛ: “Siesie ɔ wun naan w’a kwla kanngan Biblu’n nun titi. Ɔ fata kɛ a si ndɛ nga á kánngan’n nin blɛ nga á kánngan nun’n ɔ nin lika nga á trán naan wá kánngan’n.”

 •   Kunndɛ lika kpa kun. Talua kun m’ɔ suan Giana seli kɛ: “Kunndɛ lika koun kun. Yɛ bo su kle ɔ osufuɛ mun, i liɛ kɛ á kánngan Biblu’n nun’n be su kleman ɔ yalɛ.”

   Sɛ ajulisu mannzin’m be nun kun su yɛ a kanngan Bibu’n nun’n, yo naan mesazi’m b’a kleman ɔ yalɛ. Annzɛ sɛ a klo’n a kwla fa Biblu’n nga be cɛnnin i’n fluwa su’n. Be nga be kunndɛ sa’m be su like’n be waan kɛ a kanngan Biblu’n nga be cɛnnin i’n fluwa su’n nun’n i wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ tra kɛ a kɛnngɛn i ajulisu mannzi’m be su.

   “N wunnin i wlɛ kɛ, kɛ n kanngan Biblu’n nun ajulisu mannzin’m be su’n, n faman min ɲin sieman like nga n su kanngan’n i su kpa. Afin wie liɛ’n be blɛ min mesazi, annzɛ min mannzi’n ɔ nuan annzɛ kusu min ɛntɛnɛti’n ɔ kpɛ. Sɛ n kɛnngɛn i fluwa su trele’n like kunngba ng’ɔ fata kɛ n ɲɛn i’n yɛle kannin m’ɔ kpaja kpa’n.”—Elena

 •   Dun mmua srɛ Ɲanmiɛn. Srɛ Zoova kɛ ɔ uka ɔ naan a wun ndɛ nga á kánngan’n i wlɛ naan ɔ wla w’a fiman su naan kusu a ɲan su ye.—Zaki 1:5.

   Kɛ ɔ ko yo naan w’a yo like nga a srɛli’n i nuan like’n, suan ndɛ nga kanngannin’n i su like kpa. ?Wafa sɛ yɛ a kwla yo sɔ-ɔ? Sɛ JW Library annzɛ ɛntɛnɛti su yɛ a kanngan Biblu’n nun’n, a kwla tin ndɛ mma kun su naan w’a wun i su ndɛ wie mun annzɛ fluwa nga be yiyi ndɛ mma sɔ nun’n.

 •   Usa ɔ wun kosan wie mun. I wie yɛle kɛ: ‘?Zoova i su like benin yɛ ndɛ nga kle min-ɔn? ?I nzuɛn benin su yɛ ɔ fa min ɲin sie-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ n kwla sɔnnzɔn i-ɔ?’ (Efɛzifuɛ Mun 5:1.) ‘?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle min-ɔn? ?Wafa sɛ yɛ n kwla nian su n nanti-ɔ?’ (Jue Mun 119:105) ‘?N kwla fa like nga n kanngannin’n n uka sran uflɛ?’—Rɔmunfuɛ Mun 1:11.

   Asa’n usa ɔ wun kɛ: ‘?Wafa sɛ yɛ ndɛ nga n kanngannin’n nin Biblu’n nun ndɛ wunmuan’n be kɔ likawlɛ-ɔ?’ Kosan sɔ’n ti cinnjin kpa. ?Ngue ti-ɔ? Afin kɛ ɔ fɛ i Bo bolɛ fluwa’n su m’ɔ́ fá jú Sa Nglo Yilɛ fluwa’n su’n, ndɛ kwlaa ng’ɔ o Biblu’n nun’n taka ndɛ trele kun su. Yɛle kɛ: Zoova wá sín i Sielɛ’n i lika yó i dunman’n i sanwun yɛ ɔ́ klé kɛ i yɛ ɔ le atin sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Yɛ ɔ́ klé kɛ i Sielɛ’n yɛ ɔ ti kpafuɛ’n niɔn.