Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Ń yó sɛ naan min si nin min nin b’a lafi min su?

?Ń yó sɛ naan min si nin min nin b’a lafi min su?

 Like ng’ɔ fata kɛ a wun i wlɛ’n

 Sɛ bé láfi ɔ su annzɛ be su be lafiman ɔ su’n, ɔ fin sran wafa nga a ti’n. Wienun-ɔn sran kun i sika o ɔ su. Sɛ a mian ɔ ɲin naan a yi mɛn i’n, ɔ́ láfi ɔ su. Yɛ cɛn uflɛ sɛ ɔ sa mian’n, ɔ́ mán wɔ ekun. I wafa kunngba’n, ɔ si nin ɔ nin be mmla’m be su falɛ’n, ɔ ti kɛ be kalɛ ng’ɔ o ɔ su’n yɛ a su tuɛ i sa-ɔ. Sɛ a nanti be mmla’m be su’n, bé láfi ɔ su kpa. Sanngɛ sɛ a nantiman be su’n, nán maan ɔ bo ɔ nuan, be su lafiman ɔ su.

 Kɛ ɔ ko yo naan ɔ si nin ɔ nin b’a kwla lafi ɔ su’n, ɔ fa blɛ kan. Sɛ ɔ waan ɔ si nin ɔ nin be man ɔ atin naan a yo ninnge wie mun’n, ɔ fata kɛ a yi i nglo kɛ be kwla lafi ɔ su.

 SA KUN M’Ɔ JULI SAKPA’N: Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Klɛgi. Ɔ seli kɛ: “N si like nga min si nin min nin be kunndɛ kɛ n yo’n i kpa. I ti’n, kɛ be o lɛ’n n yo kɛ min ɲin yi be sa. Sanngɛ kɛ be ko kaci be sin cɛ’n, min liɛ nga n kunndɛ kɛ ń yó’n yɛ n yo-ɔ. Ɔ maan kɛ ɔ ko yo naan b’a lafi min su’n, ɔ yoli kekle mannin be. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, m’an wunnin i wlɛ kɛ sɛ n kunndɛ kɛ be lafi min su naan be man min ninnge wie’m be yolɛ i wun atin’n, ɔ fata kɛ n yo nanwlɛfuɛ. I sɔ’n ti’n, sɛ a kunndɛ kɛ be lafi ɔ su’n yo nanwlɛfuɛ.”

 Like nga a kwla yo’n

 Sɛ ɔ sa mian bɔbɔ’n, di nanwlɛ. E kwlaa e fɔn. Sanngɛ sɛ a fia ɔ fɔnlɛ’n su’n, ɔ si nin ɔ nin be su lafiman ɔ su kun mlɔnmlɔn. Sanngɛ sɛ a di nanwlɛ titi’n, ɔ si nin ɔ nin bé láfi ɔ su. Yɛle kɛ kannzɛ bɔbɔ a fɔn’n, bé láfi su kɛ á dí nanwlɛ klé be. Saan sran ng’ɔ di nanwlɛ’n yɛ be lafi i su-ɔ.

 Be flɛ talua kun kɛ Ana. Ɔ seli kɛ: “Nán kɛ a yo sa tɛ’n ti yɛ be su lafiman ɔ su kun-ɔn. Sanngɛ sɛ a fia su’n, sran’m be su lafiman ɔ su kun.”

 Biblu’n se kɛ: “E klo kɛ e nzuɛn’n yo kpa blɛ kwlaa nun.”​—Ebre Mun 13:18.

  •   Bu kosan yɛ’m be su akunndan: ?Kɛ ɔ si nin ɔ nin be usa ɔ lika nga a su kɔ’n ɔ nin like nga a su ko yo’n, kɛ a tɛ su’n, a fia wie su? ?Annzɛ kɛ be usa ɔ lika nga a fin’n nin like nga a ko yoli i lɔ’n, a kɛn i ndɛ kwlaa kle be?

 Yo sran mɔ be kwla lafi i su-ɔ. Nanti awlo nun mmla kwlaa be su yɛ di awlo nun junman’m be ndɛndɛ. Yo ninnge mun dɔ su. Suklu lɔ kusu’n, sɛ be man ɔ junman’n, mian ɔ ɲin di. Sɛ be kleli ɔ dɔ trele kun m’ɔ fata kɛ a sa ɔ sin awlo’n, nian su.

 Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Rayani. Ɔ seli kɛ: “Wienun-ɔn ɔ si nin ɔ nin be kplinnin su kɛ a nin ɔ janvuɛ’m be fite be ko kan ngowa kan. Sanngɛ be kleli ɔ dɔ trele kun m’ɔ fata kɛ a sa ɔ sin awlo-ɔ. Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán kán ngowa tra dɔ nga be kleli ɔ’n su. I liɛ’n, cɛn uflɛ’n, bé mán ɔ atin ekun.”

 Biblu’n se kɛ: “Sran kun bɔbɔ yɛ ɔ́ súɛ i trɔ’n niɔn.”​—Galasifuɛ Mun 6:5.

  •   Bu kosan yɛ’m be su akunndan: ?A ti sran kun m’ɔ ju awlo lɔ dɔ su titi-ɔ? ?Yɛ kannzɛ awlo nun junman wie’m be dilɛ yoman ɔ fɛ’n, a mian ɔ ɲin di be? ?A nanti awlo nun mmla’m be kwlaa be su?

 Tra ɔ awlɛn. Sɛ a yoli like wie naan i ti’n ɔ si nin ɔ nin be lafiman ɔ su kun’n, kɛ ɔ́ yó naan be lafi ɔ su ekun’n, ɔ fa blɛ. I sɔ ti’n, tra ɔ awlɛn.

 Be flɛ talua kun kɛ Rasɛli. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n ɲinnin kan’n min sin nin min nin b’a manman min ninnge wie’m be yolɛ’n i wun atin. I sɔ’n yoli min ya dan. Blɛ sɔ nun’n m’an wunmɛn i wlɛ kɛ nán kɛ sran kun w’a ɲin’n ti yɛ maan ɔ wun sa wlɛ-ɔ. I sɔ ti’n, n seli be kɛ be man min atin naan n kle be kɛ be kwla lafi min su. Kannzɛ bɔbɔ i sɔ yolɛ’n fali blɛ’n, sanngɛ ɔ yoli ye. N wunnin i wlɛ kɛ nán sran i afuɛ’n yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn. Sanngɛ ninnge ng’ɔ yo be’n niɔn.

 Biblu’n se kɛ: “Maan an bu sran wafa nga amun ti sakpa’n i akunndan titi be nian.”​—2 Korɛntifuɛ Mun 13:5.

  •   Bu kosan yɛ’m be su akunndan: ?Ninnge benin mun yɛ a kwla yo naan ɔ si nin ɔ nin b’a lafi ɔ su ekun-ɔn?

 AFƆTUƐ: Fua kpa kɛ á yó ninnge mun dɔ su, á dí awlo nun junman mun yɛ á sá ɔ sin awlo dɔ nga be kleli ɔ’n su annzɛ á yó i wunsu ninnge wie’m ekun. Ninnge nga w’a fua kpa kɛ á yó be’m, bo be su kle ɔ si nin ɔ nin. Kpɛkun usa be ninnge ng’ɔ fata kɛ a yo’n naan b’a lafi ɔ su ekun’n. I sin’n, nanti Biblu’n nun afɔtuɛ nga su: “Amun wla amun nzuɛn laa’n i ase. Afin i su yɛ amun nian nantili laa-ɔ.” (Efɛzifuɛ Mun 4:​22) Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ɔ ɲin mɔ a mian yo ninnge mun’n, ɔ si nin ɔ nin bé síe i nzɔliɛ!