Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Rezo sosio’m be kwla ɲan ta min su?

?Rezo sosio’m be kwla ɲan ta min su?

 ?Ɔ si nin ɔ nin be mannin wɔ atin kɛ a wɔ rezo sosio’m be su, yɛle kɛ a koko yalɛ ɛntɛnɛti su? Sɛ ɔ ti sɔ’n, ndɛ nga wá úka wɔ sa cinnjin nsan nun.

Ndɛ ce mun

 Rezo sosio’m be kwla ɲan ta ɔ blɛ’n su

 Kɛ a o rezo sosio’m be su’n, ɔ ti kɛ w’a fu moto dan wie su sa. Sɛ w’a simɛn i fu’n, ɔ́ yí wɔ ase.

 Zoana seli kɛ: “Kɛ n kɔ rezo sosio’m be su’n, n se min wun kɛ ‘n su cɛman.’ Sanngɛ min ɲin mɔ ń bó i bla-ɔ, dɔ nɲɔn kun w’a sin! Rezo sosio’m be yo maan sran ɲɛnmɛn i ti yoman like uflɛ yɛ be saci blɛ kpa.”

 ?A si ndɛ nga laa? Be nga be yi rezo sosio mun’n, be yili be kɛ nán maan sran’m be ɲan be ti be yo like uflɛ. Be yifuɛ sɔ’m be si kɛ sɛ sran’m be kɔ su tikatika’n naan be cɛ lɔ’n, i sɔ’n yó maan bé ɲán be wun. Afin sika nga aata difuɛ’m bé tánnin naan b’a kwla fa be ninnge’m b’a sie be lɔ’n, ɔ su yoman kaan.

 Usa ɔ wun kɛ: ‘?Kɛ n kɔ rezo sosio’m be su’n, n cɛ lɔ dan? ?Yɛ sɛ n fa blɛ sɔ’n wie n fa yo ninnge cinnjin wie mun nin?’

 Like nga a kwla yo’n. Kle dɔ trele nga á wá dí i rezo sosio’m be su lɔ’n. Kpɛkun mian ɔ ɲin naan di dɔ sɔ’n su.

Kle dɔ trele nga á wá dí i rezo sosio’m be su lɔ’n.

 Tina seli kɛ: “N sieli dɔ trele kun min pɔɔtablu’n su. Ɔ maan kɛ dɔ sɔ’n ko ju’n, min pɔɔtablu’n su ninnge wie’m be nuan. Kɛ n yoli sɔ lele’n, siɛn’n n faman min blɛ’n ngba n kɔman rezo sosio’m be su kun.”

 Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “An fa amun blɛ’n fa yo ninnge nga be ti cinnjin’n.”—Efɛzifuɛ Mun 5:16.

 Rezo sosio’m be kwla ɲan ta ɔ lafilɛ’n su

 Fluwa sifuɛ kaka be waan kɛ gbanflɛn nin talua’m be lafi kɔnguɛ’n, ɔ fata kɛ be di dɔ mɔcuɛ. Sanngɛ gbanflɛn nin talua kpanngban be yoman sɔ. Afin blɛ ng’ɔ fata kɛ be fa lafi’n, be fa kɔ rezo sosio’m be su.

 Maria seli kɛ: “Ka naan m’an ko la’n, n niannian min pɔɔtablu’n nun. N ko niannian ninnge nga sran’m be fa sieli be rezo sosio’m be su’n. N di dɔ kaka lɔ. N si kɛ i sɔ’n timan kpa. Yɛ n su mian min ɲin naan ń wlɛ́ i ase.”

 ?A si ndɛ nga laa? Kɛ e lafiman kpa’n, e akunndan’n kwla sanngan. Be flɛ dɔɔtrɔ bla kun kɛ Jenin Tuwɛngɛɛ. I waan sa cinnjin nga ti yɛ sran wie’m be wun kpajaman be mɔ be diman aklunjɔɛ’n, be nun kun yɛle kɛ be lafiman kpa. Ɔ kan guali su kɛ sɛ sran kun lafiman kpa’n, “kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n i sɔ’n kwla yo maan i ti nun sanngan.” a

 Usa ɔ wun kɛ: ‘?Kɛ n lafi kɔnguɛ’n, n di dɔ nɲɛ?’ ‘?Kɛ lafilɛ’n kunman min’n, n kɔ rezo sosio’m be su naan lafilɛ kun min?’

 Like nga a kwla yo’n. Kɛ á kó lá’n, maan ɔ ajulisu mannzin’m be ka ɔ wun mmua. Kɛ ɔ ka dɔ nɲɔn naan w’a ko la’n, yaci ɔ ajulisu mannzin’m be su junman dilɛ. Sɛ a kunndɛ kɛ mannzin wie tinnge wɔ nglɛmun’n, fa nga m’ɔ nunman pɔɔtablu annzɛ tablɛti nun’n.

Kɛ ɔ ka kan á kó lá’n, yaci rezo sosio’m be su kɔlɛ.

 Zeremin seli kɛ: “Ɔ ju wie’n n ka min pɔɔtablu’n su lele kɔnguɛ afiɛn. Ɔ ti like kun mɔ n su mian min ɲin naan ń wlɛ́ i ase-ɔ. N su ɲin, ɔ maan ɔ fata kɛ n yo ninnge mun kɛ sran kaklaka sa. Ɔ fata kɛ n la ndɛ nun, i liɛ’n kɛ lika’n cɛn’n n kwla yo ninnge mun juejue su kpa.”

 Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “Amun wun ninnge nga be ti cinnjin kpa’n be wlɛ.”—Filipufuɛ Mun 1:10.

 Rezo sosio’m be kwla ɲan ta ɔ bɔbɔ ba’n su

 Kɛ be usali talua wie mɔ be te kɔ kolɛzi’n be kosan’n, be nun wie’m be waan “be klun jɔman yɛ be wla be bo wun, naan be wun yo be sɔ w’a cɛ kpa.” Sa nga ti yɛ ɔ yo be sɔ’n, rezo sosio’m be o nun wie. Be flɛ dɔɔtrɔ bian kun kɛ Leonaa Sasi. Ɔ seli kɛ: “Sɛ a kɔ rezo sosio’m be su naan a fa ɔ wun sunnzun be nga be o lɔ’n titi’n, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n ɔ klun su jɔman kun.” b

 Febe seli kɛ: “Kpɛ sunman’n, gbanflɛn nin talua’m be fa be wun sunnzun be wiengu mun. Yɛ rezo sosio’m be ti’n, be yo i sɔ tra su bɔbɔ. Kɛ a o rezo sosio’m be su’n, a kwla wun sran wie mɔ a siman be’n. Sanngɛ kɛ ɔ cɛ kan’n, á nían-ɔn, a su fa ɔ wun sunnzun be. Annzɛ kusu a kwla wun ninnge fɛfɛ nga ɔ janvuɛ’m be yo’n kpɛkun ɔ yo wɔ kɛ like kpa su sin ɔ sin sa.”

 ?A si ndɛ nga laa? Kannzɛ bɔbɔ rezo sosio’m be kwla uka e naan e nin e janvuɛ mun y’a kwla koko yalɛ tikatika’n sanngɛ ɔ timan kɛ, kɛ e nin be e o likawlɛ mɔ e koko yalɛ’n sa. Be flɛ dɔɔtrɔ bian kun kɛ Nikola Kaadarasi. Ɔ seli kɛ: “Kɛ e wiengu’m be o e wun lɛ mɔ e nin be e koko yalɛ’n, e di aklunjɔɛ tra kɛ, kɛ e nin be e koko yalɛ ajulisu mannzin’m be su’n. Afin e klɔ sran mun’n, kɛ e nin e wiengu mun e tran mɔ e yo ninnge mun likawlɛ’n yɛ e di aklunjɔɛ kpa-ɔ.” c

 Usa ɔ wun kɛ: ‘?Kɛ n wun ninnge nga min janvuɛ’m be yo be rezo sosio’m be su’n, ɔ yo min kɛ min kunngba yɛ n wo-ɔ?’ ‘?Kɛ n wun ninnge nga min janvuɛ’m be fa sie i rezo sosio’m be su’n ɔ yo min kɛ be su di fɛ be kpɛ min?’ ‘?Kɛ n fa like n sie i rezo sosio’m be su mɔ be nga be klo i’n b’a sɔnman’n annzɛ bɔbɔ sran fi klomɛn i’n, i sɔ’n bubu min sa sin?’

 Like nga a kwla yo’n. Blɛ wie nun’n nán kɔ rezo sosio’m be su kun. Ɔ kwla yo cɛn nɲɔn kun annzɛ lemɔcuɛ kun annzɛ bɔbɔ anglo kun. Blɛ sɔ nun’n maan a nin ɔ janvuɛ’m be yo ninnge wie mun likawlɛ tra laa’n. Annzɛ flɛ be tikatika ɔ pɔɔtablu’n su. Sɛ a yo sɔ’n, ɔ wla gúa ase kpa yɛ á dí aklunjɔɛ trá laa’n.

A nin ɔ janvuɛ’m be yo ninnge wie mun likawlɛ.

 Briana seli kɛ: “I nun mɔ n te kɔ rezo sosio’m be su’n, n fa min ɲin n sie i ninnge nga sran’m be yo be’n be su dan. Sanngɛ kɛ n yili min dunman lɔ’n, ɔ yoli min kɛ b’a sike min ti su trɔ wie b’a jin i ase sa. Ɔ maan n ma ɲannin blɛ n yoli ninnge kpakpa wie mun.”

 Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “Maan sran kun bu like nga i bɔbɔ yo’n i sin nian. I liɛ’n, sɛ ɔ́ dí aklunjɔɛ’n, like nga i bɔbɔ yo’n i ti yɛ ɔ́ dí aklunjɔɛ-ɔ. Nán maan ɔ fa like nga sran uflɛ yo’n sunnzun i liɛ’n.”—Galasifuɛ Mun 6:4.

a Ɔ o fluwa iGen i nun.

b Ɔ o fluwa Why Gender Matters i nun.

c Ɔ o fluwa Glow Kids i nun.