Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Nzan’n i su ndɛ benin yɛ ɔ fata kɛ n si i-ɔ?

?Nzan’n i su ndɛ benin yɛ ɔ fata kɛ n si i-ɔ?

 Biblu’n tanninman nzan nɔnlɛ’n. Ɔ maan kan nga amun tranlɛ’n sɛ awa’n mɛn i sɔ yolɛ’n i wun atin’n amun kwla nɔn. Sanngɛ Biblu’n se kɛ nán e yo nzanbɔɛfuɛ.—Jue Mun 104:15; 1 Korɛntifuɛ Mun 6:10.

 ?Yɛ sɛ ɔ wiengu’m be mian ɔ kɛ a nɔn nzan kusu nn mmla’n annzɛ ɔ si nin ɔ nin be nin-a manman ɔ atin kɛ a nɔn’n nin?

 Bu i sin sa’n i akunndan

 Ɔ wiengu gbanflɛn nin talua wie’m be kwla bu i kɛ sɛ bé yíyí be ɲin su’n naan b’a nɔnman nzan’n ɔ yoman fɛ. ?Sanngɛ i sin’n sa benin yɛ ɔ kwla ju-ɔ?

  •  Awa’n kwla man ɔ ndɛ. Sɛ kan nga a tranlɛ’n awa’n manman atin kɛ be nɔn nzan naan a nɔn’n sa kwla ɲan wɔ. I wie yɛle kɛ be kwla fu wɔ alamannin, annzɛ be kwla se kɛ w’a yo sa tɛ dan, annzɛ be kwla de ɔ pɛlimin’n, annzɛ awa’n kwla se kɛ a di junman wie mun yɛ be kwla wla ɔ bisua bɔbɔ.—Rɔmunfuɛ Mun 13:3.

  •  Ɔ dunman kwla saci. Nzan’n kwla kuakua wɔ. Ɔ kwla yo maan a yo like wie m’ɔ ɲin jrɛiin su’n a su yoman-ɔn. Asa’n, a kwla kan ndɛ wie m’ɔ kwla yo ɔ nsisɔ-ɔ. (Ɲanndra Mun 23:31-33) Sɛ a fa ninnge nga a yo be’n sie i ɛntɛnɛti su’n ɔ kwla ka lɔ cɛ kpa, yɛ ɔ dunman kwla saci.

  •  A su kwlá nianman ɔ wun su. Sɛ nzan o ɔ ɲin su’n, be kwla yo wɔ like yaya annzɛ be nin wɔ kwla la kekle nun. Asa’n, ɔ wiengu’m be kwla wlawla ɔ maan a yo like wie mɔ i ti’n a kwla yo ɔ wun like yaya’n annzɛ kusu’n like wie mɔ’ i yolɛ ti’n a kwla fɔn mmla’n.

  •  Ɔ kwla ka ɔ nun. Fluwa sifuɛ wie’m be seli kɛ sɛ sran kun bo nzan nɔnlɛ bo i kaan nun’n, kɛ ɔ́ ɲín’n ɔ kwla kɛ i nun. Sɛ sa o ɔ su annzɛ a wunman e wun fɛ naan a nɔn nzan ka naan ɔ wun w’a kpaja ɔ’n, i sɔ’n ká ɔ nun. Yɛ kɛ ɔ ko yo naan w’a yaci i sɔ yolɛ’n ɔ kwla yo kekle.

  •  A kwla wu. Afuɛ nga be sinnin yɛ’n be nun’n, be sieli i nzɔliɛ kɛ Etazinin lɔ’n, nzan mɔ sran’m be nɔn’n ti’n sran kun wuli asidan nun miniti 52 kwlaa. Blɛ kun nun liɛ’n afuɛ kwlaa nun’n gbanflɛn nin talua 1.500 tra su mɔ be nin-a ɲanman afuɛ 21 be yo asidan yɛ be wu. Blɛ sɔ nun’n nn nzan o be ɲin su. Be wuli sɔ afuɛ kwlakwla lele afuɛ nnun. Kannzɛ ɔ bɔbɔ w’a nɔnman nzan naan a fu sran kun m’ɔ nɔnnin nzan i sin loto nun’n, sa kwla ɲan ɔ.

 Ta ɔ wun nda

 a dun mmua fa like nga á yó’n i wun ajalɛ sie’n, a su nɔnman nzan dan naan w’a wun i su afɛ.

 Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sran ng’ɔ sɛsɛ i wun’n, kɛ ɔ wun kɛ sa wie su ba’n, kpɛkun w’a fia.” (Ɲanndra Mun 22:3) Ka naan y’a cisan loto nun annzɛ y’a di junman wie m’ɔ fata kɛ e ɲin tran su kpa’n, ɔ fataman kɛ e nɔn nzan.

 Ta nda: ‘Sɛ min waan ń nɔ́n nzan’n saan mmla’n mɛn i wun atin yɛ kusu like uflɛ fi tanninman min i nɔnlɛ’n yɛ ń nɔ́n-ɔn.’

 Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sɛ amun fa amun wun man sran kun naan amun ɲin yi i’n, amun ti sran sɔ’n i kanga.” (Rɔmunfuɛ Mun 6:16) Sɛ ɔ wiengu’m be nɔn nzan ti yɛ a nɔn wie’n, nn a su man be atin naan be kle wɔ like ng’ɔ fata kɛ a yo’n. Sɛ ɔ ɲin su yo ɔ koun annzɛ sɛ ɔ wla guaman ase ti yɛ a nɔn nzan’n, a su kwlá suanman nzuɛn wie mɔ be kwla uka wɔ naan w’a jran ɔ su sa’m be ɲrun kekle’n.

 Ta nda: ‘N su yaciman min janvuɛ’m be lɛ naan be mian min kɛ n nɔn nzan.’

 Ndɛ nga Biblu’n kan’n: ‘Be nga be nɔn duvɛn ngboko’n, nán tran be nun.’ (Ɲanndra Mun 23:20) Sɛ a nin sran tɛ be san nun’n a su kwlá nantiman ajalɛ nga a fali’n su. Sɛ a nin be nga be nɔn nzan dan’n be san nun’n, sa kwla ɲan wɔ.

 Ta nda: ‘N su faman min wun mantanman be nga nzan nɔnlɛ yɛ ɔ ti be junman’n.’