Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Ndalie tralɛ’n ti ngowa kanlɛ like?

?Ndalie tralɛ’n ti ngowa kanlɛ like?

 ?Ngue yɛle ndalie tralɛ’n?

 Kɛ yasua kun nin bla kun be tra ndalie’n, be kan ndɛ wie mun annzɛ be yo ninnge wie mun naan be wiengu kun’n si kɛ ɔ su fɛ i ɲin sie i su. ?I sɔ’n kle kɛ sɛ yasua kun fɛ i ɲin sie i bla kun su, annzɛ sɛ bla kun fɛ i ɲin sie i yasua kun su’n, i sɔ’n ti tɛ? Nɛ́n i sɔ-ɔ. Be flɛ bla kun kɛ Anin. Ɔ seli kɛ: “Sɛ w’a ju kɛ a nin bla kun annzɛ yasua kun be san nun’n, saan á kán ndɛ wie annzɛ á yó ninnge wie mun naan yasua’n annzɛ bla sɔ’n w’a wun i wlɛ kɛ a fa ɔ ɲin sie i su. Ninnge nga ɔ́ yó’n yɛ ɔ kusu á fá wún i wlɛ kɛ i sɔ’n ti i klun su-ɔ.”

 Ndɛ nga nun’n, é wá wún kɛ sɛ yasua kun annzɛ bla kun fɛ i ɲin sie i bla kun annzɛ yasua kun su naan ɔ nin i be tra ndalie kusu nn ɔ klomɛn i sakpasakpa’n, i bo’n kwla gua tɛ.

 “Sɛ a kunndɛ kɛ a nin bla kun annzɛ yasua kun bé sán nun naan i sɔ’n ti’n a fa ɔ ɲin sie i su’n, i sɔ’n timan tɛ. Sanngɛ sɛ a kloman sran’n i sakpasakpa, kpɛkun a nin i be tra ndalie’n, i lifuɛ’n nanwlɛ, ɔ timan kpa kaan sa.”—Dinnin.

 ?Ngue ti yɛ gbanflɛn annzɛ talua wie’m be klo ndalie tralɛ-ɔ?

 Kɛ be yo sɔ’n, ɔ yo be kɛ be kusu be ti sran cinnjin. Be flɛ bla kun kɛ Eili. Ɔ seli kɛ: “Kɛ a ko wun i kɛ a ti sran kun i cinnjin’n, a kunndɛman kɛ i sɔ liɛ’n wie.”

 Sɛ a fa ɔ ɲin sie i sran kun su, kusu nn a klomɛn i sakpasakpa’n, i sɔ’n kle kɛ a bumɛn i wie. Yɛ á klé kɛ a timan ngwlɛlɛfuɛ. Afin Biblu’n se kɛ: “Sran nga ngwlɛlɛ’n timɛn i’n, i sinnzin like ng’ɔ yo’n mɛn i aklunjɔɛ.”—Ɲanndra Mun 15:21.

 I sɔ’n ti’n, Eili seli kɛ: “Kɛ a fa ɔ ɲin sie i sran kun su mɔ a nin i tra ndalie’n, i bo bolɛ nun’n, ɔ yo fɛ. Sanngɛ blɛ sunman’n, i bo’n guaman kpa.”

 ?Ngue ti yɛ i sɔ yolɛ’n ti tɛ-ɔ?

 •   Ɔ saci sran dunman.

   “Blɛ sunman’n, sran ng’ɔ nin yasua mun annzɛ bla mun tra ndalie m’ɔ fa be kan ngowa’n, sran’m be bu i kɛ ngwlɛlɛ’n nin a timɛn i kpa, naan ɔ lafimɛn i wun su. Kɛ talua kun yo sɔ’n, ɔ kle kɛ ɔ nin yasua’n be nantiman nanwlɛ su, naan like ng’ɔ kwla ɲɛn i yasua’n i sa nun’n yɛ ɔ ti i cinnjin-ɔn.”—Zeremin.

   Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ klo sran’n, […] ɔ bumɛn i ngunmin i wun akunndan.”—1 Korɛntifuɛ Mun 13:4, 5.

   Bu ndɛ nga i akunndan: ?Ndɛ benin yɛ sɛ a kan’n, annzɛ ninnge benin yɛ sɛ a yo be’n, sran’m be kwla kan ɔ wun ndɛ se kɛ a fa yasua annzɛ bla mun kan ngowa-ɔ?

 •   Sran ng’ɔ yo sɔ’n, ɔ yo i wiengu kun’n i tɛ.

   “Sɛ e nin yasua kun m’ɔ klo ndalie tralɛ’n e yia’n, n kunndɛman kɛ ń kɛ́ i wun lɛ. Ɔ yo min kɛ kɛ mɔ n ti bla’n i sɔ ngunmin ti yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ nin min kókó yalɛ-ɔ. Yasua nga be fa bla mun kan ngowa’n min ndɛ loman be. Be bɔbɔ be wun akunndan yɛ be bu-ɔ.”—Zakelinin.

   Biblu’n se kɛ: “Nán maan sran fi bu i bɔbɔ i wun akunndan, sanngɛ maan ɔ bu i wiengu akunndan titi.”—1 Korɛntifuɛ Mun 10:24.

   Bu ndɛ nga i akunndan: Atrɛkpa’n, blɛ kun nun’n a buli i kɛ yasua kun annzɛ bla kun su fɛ i ɲin sie ɔ su naan ɔ klo wɔ. Sanngɛ i sin’n a wa wunnin i kɛ nɛ́n i sɔ-ɔ. ?Kɛ ɔ yoli sɔ’n, wafa sɛ yɛ ɔ wun yoli wɔ-ɔ? ?Ngue yɛ a kwla yo naan ɔ kusu w’a yoman sran uflɛ i sɔ wie-ɔ?

 •   Sran ng’ɔ yo sɔ’n, kɛ ɔ ko yo naan ɔ ɲan sran kpa ɔ jɛ i’n, ɔ kwla yo kekle.

   “N kunndɛman kɛ yasua kun m’ɔ fa bla mun kan ngowa’n, ɔ fɛ i ɲin sie min su naan se kɛ ɔ́ já min. ?Afin sɛ sran kun ti gblɛfuɛ’n, ń yó sɛ naan m’an kwla si i kpa naan m’an lafi i su?”—Olivia.

   Jue tofuɛ Davidi kɛnnin i Biblu’n nun kɛ: “N wanndi be nga be fia sran wafa nga be ti’n su’n.”—Jue Mun 26:4.

   Bu ndɛ nga i akunndan: ?Sran wafa benin mun yɛ be klo be nga be fa yasua annzɛ bla mun kan ngowa’n niɔn? ?A kunndɛ kɛ sran kɛ ngalɛ sa mun yɛ be fa be wun mantan -ɔ?