Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Wafa sɛ yɛ n kwla siesie min blɛ’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ n kwla siesie min blɛ’n niɔn?

 ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ a siesie ɔ blɛ’n niɔn?

 •   Blɛ’n ti kɛ sika sa. Sɛ a saci i’n, blɛ ng’ɔ sa wá míɛn i wun’n, ɔ́ yó kekle mán wɔ. Sanngɛ sɛ a siesie ɔ blɛ’n, á kwlá yó ɔ klunklo ninnge wie mun. Kpɛkun á dí aklunjuɛ!

   Biblu’n se kɛ: “Like nga fuɛnfuɛ’n i anwlɛn o su’n, ɔ nyɛn-mɛn i le. Sran ng’ɔ ti juejue’n i liɛ’n, ɔ yo i like liɛ’n lele ɔ nyan su like.”​—Nyanndra Mun 13:4.

   Afɔtuɛ nga a kwla nanti su’n: Sɛ a siesie ɔ wun’n, á kwlá ɲán blɛ yó ninnge kpanngban.

 •   Sɛ a siesie ɔ blɛ’n, kɛ á ɲín kɔ́’n ɔ́ wá yó ɔ ye kpa. I kpa bɔbɔ’n, ɔ́ úka ɔ naan ɔ junman’n w’a saciman ɔ sa nun. ?Sɛ a ti susute dan kun su kpɛn’n naan cɛn kwlaa ɔ junman difuɛ kun baman dɔ su’n, ɔ́ yó ɔ fɛ?

   Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ ti nanwlɛfuɛ like kaan nun’n, ɔ ti nanwlɛfuɛ like dan nun. Yɛ sran ng’ɔ timan nanwlɛfuɛ like kaan nun’n, ɔ timan nanwlɛfuɛ like dan nun.”​—Liki 16:10.

   Afɔtuɛ nga a kwla nanti su’n: Wafa nga a siesie ɔ blɛ’n, ɔ yi sran wafa nga a ti’n i nglo.

 Sanngɛ nanwlɛ, blɛ i siesielɛ’n timan pɔpɔ. Maan e fa e ɲin e sie i sa nga be kwla tanndan e ɲrun’n be su.

 Sa #1: Ɔ janvuɛ mun.

 Be flɛ talua kun kɛ Sɛntia. Ɔ seli kɛ: “Sɛ min janvuɛ’m be se min kɛ e nin be e fite e wɔ lika wie’n, kpɛ sunman’n kannzɛ bɔbɔ n le’a blɛ’n, sanngɛ n kplin su. Afin n se min wun kɛ sɛ n sa min sin awlo’n ń kwlá dí min junman’n, ndɛndɛ. Sanngɛ ɔ yoman sɔ titi.”

 Sa #2: Be ɲin su yiyilɛ ninnge mun.

 Be flɛ talua kun kɛ Ivi. Ɔ seli kɛ: “Televiziɔn nianlɛ’n fa blɛ kaka. Afin flimun’m be fɛ’n ti’n, a kwlá faman ɔ ɲin siemɛn i like uflɛ su.”

 Be flɛ talua kun kɛ Mari. Ɔ seli kɛ: “N fa dɔ kaka n kan min tablɛti nun ngowa. Ɔ maan kɛ wunmiɛn nunman min bateri nun kun’n, ɔ yo min ya kpa.”

 Sa #3: Kɛ e su ninnge’m be yolɛ’n i siɛn’n.

 Be flɛ talua kun kɛ Bɛti. Ɔ seli kɛ: “N su suklu lɔ junman nga be man e’n nin ninnge uflɛ wie mun, be yolɛ’n be siɛn. Ninnge nga be timan cinnjin’n yɛ n yo be-ɔ. Kusu nn, n nin a wieman min junman’n i di. Nanwlɛ, i sɔ’n timan kpa.”

Sɛ a siesie ɔ wun’n, á kwlá ɲán blɛ yó ninnge kpanngban.

 Like nga a kwla yo’n

 1.   Ninnge ng’ɔ fata kɛ a yo’n, klɛ be sie. Lemɔcuɛ kwlaa’n, awlo lɔ junman nin nga be fa man wɔ suklu lɔ kɛ a di’n, ɔ nin blɛ nga á fá yó be’n, klɛ be sie.

   Biblu’n se kɛ: “Amun wun ninnge nga be ti cinnjin kpa’n be wlɛ.”​—Filipufuɛ Mun 1:​10.

 2.   Kɛ a le blɛ’n, ninnge nga a yo’n klɛ be sie. Ninnge sɔ’m be wie yɛle ɛntɛnɛti su kɔlɛ’n nin televiziɔn nianlɛ’n. Kpɛkun lemɔcuɛ kwlaa nun’n, dɔ nga a di i ninnge sɔ’m be yolɛ’n nun’n, klɛ be sie.

   Biblu’n se kɛ: ‘Amun nanti ngwlɛlɛ su. An fa amun blɛ’n yo ninnge nga be ti cinnjin’n.’​—Kolɔsufuɛ Mun 4:5.

 3.   Bu akunndan naan fa ajalɛ. Ninnge nga a klɛli be sieli’n, bu be su akunndan nian. ?Blɛ nga a sieli i kɛ á fá yó ninnge cinnjin mun’n, ɔ ti kaan? ?Annzɛ ɔ fata kɛ a kpɛ nga be timan cinnjin’n be blɛ liɛ’n su?

   Afɔtuɛ nga kwla uka-ɔ: Ninnge ng’ɔ fata kɛ a yo be cɛn ba kun nun’n, klɛ be sie. Kpɛkun kɛ a ko wie like kun yo’n, jɛ i bo.

   Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ́ yó like-ɔ ɔ sunnzun i klun nan ɔ’a yo’n, ɔ́ dí alaje.”​—Nyanndra Mun 21:5.

 4.   Nanti ajalɛ nga a fali’n su. Sɛ ɔ janvuɛ’m be yia wɔ naan ninnge cinnjin wie’m be yolɛ’n ti’n w’a ɔman’n, ɔ ti su. Sɛ a yo sɔ’n á ɲán blɛ kpanngban yó like uflɛ, kpɛkun á dí aklunjuɛ.

   Biblu’n se kɛ: “Amun di junman kekle. Nán amun yo fuɛnfuɛ.”​—Rɔmunfuɛ Mun 12:11.

 5.   Mian ɔ ɲin naan i sin’n w’a di aklunjuɛ. Be flɛ talua kun kɛ Tara. Ɔ seli kɛ: “Ɔ ju wie’n, ninnge ng’ɔ fata kɛ n yo’n, n yo be nun nɲɔn. Kpɛkun n se min wun kɛ nga liɛ’n ń má kó nían televiziɔn miniti 15 cɛ naan sɛ ɔ yo’n m’an guɛ i bo. Sanngɛ kɛ ń fá wún nun-ɔn, m’an di dɔ nɲɔn!”

   Like ng’ɔ fata kɛ a yo’n yɛle kɛ sɛ a sieli blɛ kun kɛ á fá yó like kun’n, dun mmua wie i yo kwlaa naan w’a yiyi ɔ ɲin su. Sɛ a yo sɔ’n á dí aklunjuɛ kpa.

   Biblu’n se kɛ: “Like ng’ɔ ti kpa man sran’n, yɛlɛ aliɛ dilɛ nin nzan nɔnlɛ, ɔ nin junman bɔ be di’n i nuan like nyanlɛ.”​—Akunndanfuɛ’n 2:​24.