Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Yɛ sɛ n ko fa min sua liɛ’n nin?

?Yɛ sɛ n ko fa min sua liɛ’n nin?

 Kɛ a bu ɔ bɔbɔ ɔ sua liɛ falɛ’n i akunndan’n, atrɛkpa’n ɔ wun blibli-ɔ. Sanngɛ i sɔ’n kwla kun ɔ srɛ wie. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka ɔ naan w’a wun i wlɛ sɛ w’a ju i sɔ yolɛ-ɔ?

 Bu sa nga ti yɛ a kunndɛ kɛ á yó sɔ’n i akunndan.

 Sa kpanngban wie’m be ti’n, a kunndɛ kɛ á tú ɔ si nin ɔ nin be bo wun naan á fá ɔ bɔbɔ sua liɛ. Sanngɛ sɛ ɔ waan á jrán sa sɔ’m be su fá ajalɛ’n, ɔ cɛman naan i bo’n w’a gua tɛ w’a man wɔ. Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Mario. Ɔ seli kɛ: “Sa nga ti yɛ n kunndɛli kɛ ń tú min si nin min nin be bo wun’n, yɛle kɛ sɛ n yo sɔ’n n su diman awlo nun junman’m be kun.”

 Nán bu i kɛ sɛ a tu ɔ si nin ɔ nin be bo wun’n, nn w’a ɲan ɔ ti. Be flɛ talua kun kɛ Onia. Ɔ le afuɛ 18. Ɔ seli kɛ: “Sɛ a tu ɔ si nin ɔ nin be bo wun’n, ɔ fata kɛ a nian ɔ sua’n i lika, a kunndɛ aliɛ nga á dí’n. Asa ekun’n, kalɛ nga á bó’n, wɔ yɛ á tánnin be-ɔ. Ɔ si nin ɔ nin be su tranman lɛ naan se kɛ bé úka-ɔ!”

 Ndɛ’n i atabo’n: Ɔ fata kɛ a wun sa nga ti yɛ a kunndɛ kɛ á tú awlo nun’n i wlɛ. I liɛ’n sɛ w’a ju i sɔ yolɛ annzɛ a nin-a juman’n á wún i wlɛ.

 Buabua ɔ wun sie

 Zezi seli kɛ: “?Amun nun onin yɛ sɛ i waan ɔ́ kplán sua fleiin kun’n, ɔ tranman ase bumɛn i sika’n i akunndan ka-ɔ? ?Sɛ i sika’n ju sua’n i kplanlɛ naan ɔ kwla wie i kplan’n, ɔ su wunmɛn i wlɛ?” (Liki 14:28) ?Kwlaa naan w’a jaso ɔ sin nin ɔ nin be bo wun’n, wafa sɛ yɛ a kwla buabua ɔ wun-ɔn? Bu ninnge nga be o yɛ’n be su akunndan.

  ?A SI SIKA CƐCƐ YO?

 Biblu’n se kɛ: ‘Be fa sika kpli be ti.’​—Akunndanfuɛ’n 7:​12.

  •  ?Sika cɛcɛ yolɛ ti kekle man wɔ?

  •  ?A ti sran kun m’ɔ di sika ndɛndɛ-ɔ?

  •  ?A ta ɔ wiengu’m be sika srɛ?

 Sɛ a tɛ kosan sɔ’m be nun kun su kɛ ɛɛn’n, i sɔ’n kle kɛ sɛ a jaso ɔ si nin ɔ nin be bo wun’n, á wún ɔ ɲrun!

 Be flɛ talua kun kɛ Daniɛli. Ɔ seli kɛ: “Kɛ min niaan bian’n ɲannin afuɛ 19, ɔ ko fɛli i bɔbɔ sua liɛ. Sanngɛ kɛ afuɛ kun sinnin cɛ’n, i sika-o, i loto-o, be fili i sa. Yɛ i sin’n, ɔ sɛli i sin awlo.”

 Like nga a kwla yo i dɔ nga su’n: Usa ɔ si nin ɔ nin be kɛ: ?Anglo kun nun sa’n, kalɛ nga amun bo’n ɔ kwla ju nɲɛ? ?Wafa sɛ yɛ amun siesie amun wun naan amun a tannin be-ɔ? ?Ajalɛ benin yɛ amun fa be naan amun a kwla sie sika kan-ɔn?

 Ndɛ’n i atabo’n: Blɛ mɔ a te o ɔ si nin ɔ nin be bo wun’n, suan sika’n i cɛcɛ yolɛ. I liɛ’n, kɛ á fá ɔ sua liɛ’n sika’n ndɛ su kleman ɔ yalɛ.

  ?BE KWLA LAFI Ɔ SU?

 Biblu’n se kɛ: “Sran kun bɔbɔ yɛ ɔ́ súɛ i trɔ’n niɔn.”​—Galasifuɛ Mun 6:5.

  •  ?Sɛ ɔ fata kɛ a yo like kun’n, a tu sie?

  •  ?Ɔ fata kɛ ɔ si nin ɔ nin be su ɔ su kwlaa naan w’a di awlo’n nun junman mun?

  •  ?Kɛ ɔ si nin ɔ nin be se ɔ kɛ a wlu awlo dɔ trele kun su’n, a niɛn i sɔ’n su?

 Sɛ a tɛ kosan sɔ’m be nun kun su kɛ ɛɛn’n, i sɔ’n kle kɛ sɛ ɔ ngunmin a ko fa ɔ sua liɛ’n, ɔ́ yó kekle kpa mán wɔ.

 Be flɛ talua kun kɛ Jesika. Ɔ seli kɛ: “Kɛ ɔ ngunmin a tran’n, ninnge wie’m be yolɛ’n be su yoman ɔ fɛ. Sanngɛ ɔ fata kɛ a siesie ɔ wun naan w’a yo ninnge sɔ mun. Afin sran fi nunman lɛ naan w’a se ɔ kɛ a yo be.”

 Like nga a kwla yo i dɔ nga su’n: Anglo kun nun’n, mian ɔ ɲin naan di awlo nun junman kpanngban. Ɔ kwla yo sua nun nunnunlɛ, ɔ ninnge’m be kpulɛ, gua dilɛ, aliɛ tɔnlɛ yɛ talie’m be nun wunnzinlɛ. Ninnge sɔ’m be yolɛ’n, bé úka ɔ naan w’a si ninnge ng’ɔ fata kɛ a yo be’n kɛ á wá ɲán ɔ sua liɛ’n.

 Ndɛ’n i atabo’n: Sɛ dɔ nga su be kwla lafi ɔ su’n, kɛ á ɲán ɔ bɔbɔ ɔ awlo liɛ’n a su fɛman.

Gbanflɛn nin talua nga be siesieman be wun ka naan b’a tu be si nin be nin be bo wun’n, be ti kɛ sran kun m’ɔ o aviɔn nun m’ɔ w’a siesiemɛn i wun ka naan w’a tu w’a kpɛn’n sa.

  ?A NIN SRAN BE KWLA TRAN?

 Biblu’n se kɛ: “Maan amun wla ninnge nga’m be kwlaa be ase: Ya ble falɛ nin awlɛn fufu, ɔ nin sa tɛtɛ’m be yolɛ nin nzowa.”​—Kolɔsufuɛ Mun 3:8.

  •  ?A nin sran be kwla tran klanman?

  •  ?A fa ya ndɛndɛ?

  •  ?Blɛ kwlaa nun’n, a kunndɛ kɛ ɔ ndɛ liɛ nga a kan’n i su yɛ ɔ ka-ɔ?

 Sɛ a tɛ kosan sɔ’m be nun kun su kɛ ɛɛn’n, i sɔ’n kle kɛ a nin sran su kwlá tranman.

 Be flɛ talua kun kɛ Elena. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n ko fali min sua liɛ mɔ e nin sran uflɛ e trannin’n, n wunnin i wlɛ kɛ min ayeliɛ wie o lɛ’n ɔ timan kpa. Ɔ maan m’an wunnin i wlɛ kɛ sɛ cɛn wie’n n wunman min wun fɛ’n, nán min wiengu mun yɛ ɔ fata kɛ be fɛ i su afɛ’n niɔn. N wunnin i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ n mian min ɲin naan min nin be y’a tran klanman.”

 Like nga a kwla yo i dɔ nga su’n: Mian ɔ ɲin naan a nin ɔ osufuɛ’m be tran klanman. Sɛ a yo i sɔ dɔ nga su’n, kɛ a nin sran uflɛ bé trán’n, ɔ́ úka ɔ kpa.

 Ndɛ’n i atabo’n: Kannzɛ bɔbɔ a fa ɔ sua liɛ’n, i sɔ’n kleman kɛ w’a ɲan ɔ ti. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ a suɛn i sɔ yolɛ dɔ nga su. I sɔ yolɛ nun’n, a kwla usa be nga be yoli sɔ wie’n, be ngwlɛlɛ afɛ. Usa be kɛ: ?Ngue yɛ sɛ ɔ ti kɛ amun wunnin i wlɛ laa’n nn amun a yoman-ɔn? Sɛ a yo sɔ’n, ɔ́ úka ɔ́ ɔ ɲrun lɔ!