Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Ń yó sɛ naan m’an lafi kpa?

?Ń yó sɛ naan m’an lafi kpa?

 Sɛ be bo amun ta suklu lɔ naan w’a diman junman kpa’n, a kwla se ɔ wun kɛ ɔ fata kɛ a mian ɔ ɲin nian fluwa nun kpa ekun. Sɛ a sie i nzɔliɛ kɛ kɛ amún kpínngbin amun wun’n, ɔ wun kpɛman ɔ kpa kɛ laa’n sa’n, a kwla se ɔ wun kɛ ɔ fata kɛ a kpinngbin ɔ wun kpa ekun. Sanngɛ atrɛkpa’n like nga ti yɛ ɔ ti sɔ’n yɛle kɛ a lafiman kpa. Ɔ maan é wá wún like nga ti yɛ ɔ fata kɛ a lafi kpa’n.

 ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ a lafi kpa-ɔ?

 Fluwa sifuɛ wie’m be seli kɛ kɔnguɛ’n ɔ fata kɛ gbanflɛn nin talua’m be lafi dɔ mɔcuɛ annzɛ ngwlan annzɛ dɔ blu. ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ a lafi kpa-ɔ?

 •   Lafilɛ’n yo maan e ti nun miɛn’n di junman kpa. Be flɛ lafilɛ’n kɛ “e ti nun miɛn’n i aliɛ.” Sɛ a lafi kpa’n a kwla di junman kpa suklu lɔ, a kwla kpinngbin ɔ wun kpa yɛ a kwla wun sa wie’m be trawlɛ kpa.

 •   Lafilɛ’n yo maan e wun kpaja e. Kpɛ sunman’n, be nga be lafiman kpa’n, be fa ya ndɛndɛ, be klun jɔman, be wla bo be wun yɛ be nin be wiengu’m be nuan sɛman.

 •   Lafilɛ’n yo maan e yoman asidan ngbɛnngbɛn. Etazinin lɔ fluwa sifuɛ wie’m be waan be nga be le afuɛ 16 m’ɔ́ fá jú afuɛ 24 mɔ be yo asidan’n, “be nun sunman kɛ bé yó asidan’n nn lafilɛ o be ɲin su.” I sɔ sa’n ju gbanflɛn nin talua’m be su tra be nga be le afuɛ 40 m’ɔ́ fá jú 59.

 •   Lafilɛ’n yo maan e kwla yo juejue. Kɛ e lafi’n e wunnɛn’n nun selili mun nin ninnge uflɛ wie mun ekun be yo kpa ekun. Sɛ sran kun lafi kpa’n, atrɛkpa’n i sɔ’n kwla yo maan ɔ su cɛnman dan, ɔ su ɲanman diabɛti annzɛ tansiɔn.

Ɔ fata kɛ e saze e telefɔnun’n naan y’a kwla fa di junman. I wafa kunngba’n ɔ fata kɛ e lafi kpa naan y’a kwla di junman kpa.

 ?Ngue yɛ ɔ kwla yo naan w’a lafiman kpa-ɔ?

 Kannzɛ bɔbɔ lafilɛ’n ti like kpa’n, sanngɛ gbanflɛn nin talua kpanngban be lafiman kpa. Be flɛ talua kun m’ɔ le afuɛ 16 kɛ Elɛnin. Ɔ seli kɛ:

 “E like klefuɛ’n usali e kɛ kɔnguɛ’n dɔ benin su yɛ e la-ɔ. E nun sunman be seli kɛ be la dezɛɛ su. Wie’m be waan be la sɛnkɛɛ su. Suklu ba kunngba cɛ yɛ ɔ seli kɛ ɔ la vɛnteinɛɛ tranti su-ɔ.”

 ?Ninnge benin mun yɛ be kwla yo naan w’a lafiman kpa-ɔ?

 Ɔ janvuɛ mun. Talua kun mɔ be flɛ i kɛ Pamela’n seli kɛ: “Kɔnguɛ’n kɛ e nin min janvuɛ mun e fite’n blɛ’n sín-ɔn, n wunman nun. Ɔ maan n kwlá laman ndɛ.”

 Ɔ su junman mun. Talua kun mɔ be flɛ i kɛ Ana’n seli kɛ: “N klo lafilɛ kpa. Sanngɛ min su junman’n ti’n n kwlá lafiman dan.”

 Ɔ mannzin mun. Talua kun mɔ be flɛ i kɛ Anisa’n seli kɛ: “Min telefɔnun’n ti yɛ n lafiman kpa-ɔ. Kɛ n la bɔbɔ’n kɛ ɔ ko yo naan n sie i ase’n ɔ ti kekle.”

 ?Á yó sɛ naan w’a lafi kpa?

 •   Bu lafilɛ’n i like cinnjin. Biblu’n se kɛ: “Wunmiɛn lolɛ kan’n, ɔ ti kpa tra junman kekle dilɛ’n, m’ɔ ti kɛ sran kun waan ɔ́ fúan aunmuan’n naan ɔ́ kó trɛ́’n i sa’n.” (Akunndanfuɛ’n 4:6) Lafilɛ’n ti cinnjin kpa. Sɛ a lafiman’n a su kwlá diman junman kpa yɛ sɛ ɔ waan á yíyí ɔ ɲin su bɔbɔ’n, ɔ wun su kpajaman wɔ!

 •   Sie like ng’ɔ yo maan a kwlá lafiman kpa’n i nzɔliɛ. I lɛ nun’n a kwla usa ɔ wun kɛ: ?Min janvuɛ’m be ti yɛ n kwlá laman ndɛ-ɔ? ?Suklu nin awlo lɔ junman’m be dilɛ’n ti yɛ n kwlá laman ndɛ-ɔ? ?Min telefɔnun ti yɛ n kwlá laman ndɛ-ɔ? ?Kɛ n ko la’n min telefɔnun ti’n n jaso tikatika?

 Bu i sin nian: Kɛ ɔ ko yo naan w’a jran sa ng’ɔ kwla yo naan w’a lafiman kpa’n i ɲrun kekle’n, ɔ kwla yo kekle. Sanngɛ sɛ a mian ɔ ɲin yo sɔ’n, á ɲán su ye. Ɲanndra Mun 21:5 se kɛ “sran ng’ɔ bo i ɲin ase yo like’n, like ng’ɔ sunnzun kɛ ɔ́ yó’n, ɔ́ yó ye.”

 Like ng’ɔ kwla yo sran kun i ye’n, atrɛkpa’n ɔ su kwlá yoman sran uflɛ i ye. I wie yɛle kɛ sran wie’m be liɛ’n sɛ be lafi kan wia’n nun’n, kɔnguɛ’n be kwla lafi kpa. Wie’m be liɛ kusu sɛ be yo sɔ’n, be lafiman kɔnguɛ. Ɔ maan sie like ng’ɔ kwla yo wɔ ye’n i nzɔliɛ. Ninnge nga’m be kwla uka wɔ:

 •   Fa blɛ lo wunmiɛn kan. Ka naan w’a ko la’n, yaci ninnge’m be yolɛ naan lo wunmiɛn kan. I sɔ’n yó maan atrɛkpa’n á láfi ndɛndɛ.

   Talua kun m’ɔ suan Maria’n seli kɛ: “Mian ɔ ɲin naan wie ɔ awlo nun junman mun nin ninnge uflɛ m’ɔ fata kɛ a yo be’n be yo ndɛ nun. I liɛ’n kɛ á kó la’n a su buman be akunndan kun.”

 •   Bu sa ɲrun. Nán tɔtɔ ninnge’m be su yo be. Jaja ninnge ng’ɔ fata kɛ a yo be’n sie. I liɛ’n á ɲán blɛ lafi kpa.

   Gbanflɛn kun m’ɔ suan Vɛnsan’n seli kɛ: “Sɛ min waan ń wún min wun fɛ’n, sɛ m’an lafiman dan-o yɛle dɔ mɔcuɛ. Ɔ maan sɛ ɔ fata kɛ n jaso ndɛ’n, n bu dɔ ng’ɔ fata kɛ n la su naan m’an di min dɔ’n i akunndan.”

 •   Mian ɔ ɲin la dɔ kunngba’n su. Wafa nga Ɲanmiɛn yili e’n ti’n, sɛ é kwlá sé’n ɔ ti kɛ mɔntri o e nun sa. Ɔ maan kɛ e lafi’n e kwla tinnge dɔ su. Kɛ ɔ ko yo naan i sɔ liɛ’n w’a yo ye’n, ɔ fata kɛ e yo ninnge wie mun. Fluwa sifuɛ wie’m be waan ɔ fata kɛ e la dɔ trele kun su yɛ e tinnge dɔ trele kun su wie. Yo sɔ anglo kun naan nian wafa nga i bo’n gúa’n.

   Gbanflɛn kun m’ɔ suan Zarɛdi’n seli kɛ: “Sɛ a la dɔ kunngba’n su cɛn kwlakwla’n, ɔ wun kpája wɔ. I sɔ’n yó maan á kwlá dí junman kwlaa nga be fa man wɔ’n i kpa.”

 •   Nian dɔ nga a nin ɔ janvuɛ’m be fa yiyi be ɲin su’n i su. Biblu’n se kɛ e “yo ninnge mun be nuan su sɛsɛ sa’n kwlaa nun.” Kɛ á yíyí ɔ ɲin su’n nian ndɛ sɔ’n su wie.—1 Timote 3:2, 11.

   Talua kun m’ɔ suan Rebeka’n seli kɛ: “N ma kpɛli blɛ nga e nin min janvuɛ mun e fa yiyi e ɲin su kɔnguɛ’n i sin. Sɛ m’an yoman sɔ’n, saan kɛ min lafilɛ dɔ’n cɛ yɛ ń kpɛ́ i sin-ɔn.”

 •   Sɛ é kwlá sé’n, yaci ɔ telefɔnun nun naan “ɔ lafi” wie! Kɛ ɔ ka dɔ kun á wá kó la’n, mian ɔ ɲin naan w’a ɔman ɛntɛnɛti su annzɛ w’a klɛman sran wie fluwa. Fluwa sifuɛ’m be waan kannin ng’ɔ o e telefɔnun nin televiziɔn nin tablɛti’n be nun’n, ɔ kwla yo maan lafilɛ’n yo kekle.

   Talua kun m’ɔ suan Zilisa’n seli kɛ: “Sran’m be kunndɛ kɛ be nin wɔ bé kókó yalɛ blɛ kwlaa nun. Sanngɛ sɛ a kunndɛ kɛ á ló wunmiɛn’n, ɔ fata kɛ a yaci ɔ telefɔnun i diin kan.”