Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Wafa sɛ yɛ n kwla jran sa nga be tɔ min su’n be ɲrun kekle-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ n kwla jran sa nga be tɔ min su’n be ɲrun kekle-ɔ?

 Sa yaya’m be kwla tɔ e kwlakwla e su. Biblu’n se kɛ: “Be nga be kwla wanndi kpa’n nán be yɛ be ɲan wanndilɛ’n i su akatua’n titi-ɔ. […] Blɛ kekle nin sa wie mɔ b’a sunnzunman’n be ju be kwlaa be su.” (Akunndanfuɛ’n 9:11) I sɔ sa wie’n juli gbanflɛn nin talua wie’m be su. ?Kɛ ɔ yoli sɔ’n, wafa sɛ yɛ be jrannin kekle-ɔ? Be nun nɲɔn bé wá kán sa ng’ɔ tɔli be su’n i ndɛ.

 REBEKA

 Kɛ n ɲannin afuɛ blu-nin-nnan’n (14), min si nin min nin be yrali.

 N seli min wun kɛ min si nin min nin b’a yraman naan baba kunndɛli kɛ ɔ́ cúɛn i wun kan naan ɔ́ kó bú akunndan. ?Ɔ klo min manmin, ɔ maan ngue ti yɛ ɔ́ yáci i yɛ? ?Ngue ti yɛ ɔ́ yáci min-ɔn?

 Kɛ ɔ ko yo naan m’an kan sa sɔ’n i ndɛ m’an kle sran’n, ɔ yoli kekle. N kunndɛman kɛ ń bú i akunndan bɔbɔ. N fali ya, ɔ yoli min kɛ lafilɛ nun sa. Blɛ sɔ’n nun’n, min wla boli min wun dan yɛ n kwlá lafiman kpa.

  Kɛ n ɲannin afuɛ blu nin ngwlan’n (19) kansɛli kunnin min manmin. Min manmin yɛ ɔ ti min janvuɛ kpafuɛ’n niɔn.

 Kɛ min si nin min nin be yrali’n, ɔ yoli min ya dan. Sanngɛ min manmin i wie’n kpɔtɔli min awlɛn. Andɛ nin andɛ, n nin-a wunman min wun fɛ. N lafiman kpa yɛ n te koko.

 Blɛ kekle sɔ’n nun’n, n wunnin kɛ ninnge kpanngban be ukali min. I wie yɛle ndɛ ng’ɔ o Ɲanndra Mun 18:1 nun. Ɔ wla e fanngan kɛ nán e se kɛ e faman e wun e mantanman sran. N mian min ɲin n fa afɔtuɛ sɔ’n su.

 Asa’n, kɛ mɔ n ti Zoova i Lalofuɛ’n ti’n n mian min ɲin n kanngan e fluwa mɔ be nun ndɛ’n taka Biblu’n su’n be nun. Kɛ min si nin min nin be yrali’n fluwa’n sɔ’n be nun kun ukali min kpa. Yɛle fluwa Les jeunes s’interrogent — Réponses pratiques. Min wla kpɛn su kɛ n kanngannin i akpasua 2 su’n i like suanlɛ kun m’ɔ suan Puis-je être heureux dans une famille monoparentale ? nun.

 Biblu’n nun ndɛ mma nga be ukali min naan m’an jran ngokɔɛ’n i ɲrun kekle’n be nun kun yɛle Matie 6:25-34. I ndɛ mma 27 nun’n Zezi usali kɛ: “?Amun nun onin yɛ kokolɛ’n ti’n, ɔ kwla ukɛ i nguan ɲanman’n su kude a bɔbɔ kun-ɔn?”

 Sa tɛtɛ’m bé tɔ́ e kwlaa e su. Sanngɛ sa ng’ɔ juli min manmin su’n kleli min kɛ wafa nga é jrán sa’m be ɲrun’n ɔ ti cinnjin kpa. Sa kekle sunman be tɔli min manmin su. I wie yɛle kɛ ɔ nin i wun be yrali, tukpacɛ kekle kun yoli i. Ɔ nin i sɔ ngba’n, ɔ fɛli i ɲin sieli i ninnge kpakpa’m be su titi yɛ ɔ lafili Ɲanmiɛn su lele ɔ fa wuli. Zoova su ninnge kwlaa ng’ɔ kleli min’n, min wla su fiman be su le.

 Bu su akunndan: ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nin Biblu’n i su fluwa’m be nun kannganlɛ’n kwla uka ɔ naan w’a jran sa yaya nga be tɔ ɔ su be ɲrun kekle-ɔ?—Jue Mun 94:19.

 KƆƆDƐLI

 Kɛ n ɲannin afuɛ 17 min baba wuli min ɲin bo lɛ. Sa nga be tɔli min su’n be nun tɛfuɛ’n yɛle ngalɛ’n. Nanwlɛ, min wla boli min wun dan.

 Ɔ yoli min kɛ nán min baba yɛle ng’ɔ la lɛ sa. Ɔ yoli n kɛ w’a wuman sa. N seli min wun kɛ: “Ainman ɔ́ jáso.” Awlabɔɛ’n kunnin min kpo.

 Min nin min osufuɛ mun e ti Zoova i Lalofuɛ. Ɔ maan kɛ min baba wuli’n e asɔnun’n nunfuɛ’m be suannin e bo kpa liɛ su. Be mannin e aliɛ, be kali e wun lɛ yɛ be fali be wun mantannin e. B’a yoman sɔ cɛn ba nɲɔn kun cɛ, be yoli sɔ cɛli kpa. Wafa nga be suannin e bo’n kle min kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be ti Klisifuɛ kpa.—Zan 13:35.

 Biblu’n nun ndɛ kun m’ɔ ukali min kpa’n yɛle 2 Korɛntifuɛ Mun 4:17, 18. Ɔ se kɛ: “Kannzɛ ɲrɛnnɛn nga e wun i andɛ’n ɔ su cɛman yɛ ɔ ti kaan sa’n, sanngɛ ɔ́ yó maan aɲrunɲan nga é ɲɛ́n i’n, ɔ́ yó dan kɔ́ i ɲrun titi, yɛ ɔ su wieman le. I sɔ’n ti’n, e faman e ɲin e sieman ninnge nga e wun be’n be su, sanngɛ e fa e ɲin e sie ninnge nga e wunman be’n be su. Afin ninnge nga e wun be’n be cɛman. Sanngɛ ninnge nga e wunman be’n bé ká lɛ tititi.”

 Ndɛ mma kasiɛn’n wlali min fanngan kpa. Afɛ ng’ɔ tɔli min baba su’n w’a cɛman. Sanngɛ ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ wá yó be e ɲrun lɔ’n bé ká lɛ tititi. Min baba i wie’n ti’n n buli wafa nga n di mɛn’n i akunndan yɛ n kacili ninnge wie mɔ n kunndɛ kɛ ń yó be’n.

 Bu su akunndan: ?Wafa sɛ yɛ sa nga be tɔ ɔ su’n be kwla uka wɔ naan w’a kaci ninnge nga a kunndɛ kɛ á yó be mun-ɔn?—1 Zan 2:17

a Kude’n ti ninnge’m be sunnzunlɛ like. Kude kun ti santimɛtri kɔe 45.