Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?M’an ju kɛ e nin bla kun annzɛ yasua kun e san nun?—Akpasua 1

?M’an ju kɛ e nin bla kun annzɛ yasua kun e san nun?—Akpasua 1

 ?Kɛ be se kɛ be nin bla kun annzɛ yasua kun be san nun’n, i bo yɛle benin?

 Kɛ be se kɛ be nin bla kun annzɛ yasua kun be san nun’n, sran wie’m be bu i kɛ ɔ ti ngowa kanlɛ like. Sanngɛ ndɛ akpasua nga nun’n, é wá wún i kɛ i sɔ’n ti blɛ kun mɔ yasua kun nin bla kun be fa nian be wiengu nzuɛn-ɔn. Be yo sɔ naan bé nían sɛ be kwla ja-o. I lɛ nun’n, sa trele kun ti yɛ bla kun nin yasua kun be san nun-ɔn. Sanngɛ be yoman sɔ naan be wiengu kun’n fɛ i ɲin sie be su sa ngbɛn.

 Kɛ yasua kun nin bla kun be san nun’n, kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, ɔ fata kɛ be fa ajalɛ kun. Be kwla se kɛ bé já annzɛ kusu be sanman nun kun. Ɔ maan sɛ a nin bla kun annzɛ yasua kun b’a bo amun wiengu nzuɛn nianlɛ i bo’n, ɔ fata kɛ a wun i wlɛ kɛ wafa nga i bo’n kwla gua’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

 Maan ndɛ nga ka ɔ klun: Sɛ a bu i kɛ w’a ju kɛ a nin bla annzɛ yasua be san nun’n, se ɔ wun kɛ w’a ju bla annzɛ bian jalɛ.

Sran ng’ɔ fɛ i wiengu mun kan ngowa’n, ɔ ti kɛ sran kun mɔ kɛ junman su kpɛn kun flɛli i kɛ ɔ wa di junman mɛn i’n, ɔ ɔli’n sa. Kusu nn junman dilɛ’n yomɛn i fɛ.

 ?M’an ju i sɔ yolɛ’n?

 Kɛ be nin bla kun annzɛ yasua kun be san nun’n, i agualiɛ su’n, be kwla ja. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ a nian sɛ ɔ nzuɛn’n kwla yo maan amun afiɛn mántan annzɛ ɔ́ sáci-o.

 •   Wafa nga a nin ɔ awlofuɛ’m be tran’n. Kɛ sa wie ti’n, ɔ wla guaman ase’n, wafa nga a nin ɔ si nin ɔ nin nin ɔ niaan’m be tran’n, blɛ sunman’n i sɔ liɛ’n yi wafa nga a nin ɔ yi annzɛ ɔ wun bé wá trán’n, i nglo.

   Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “An wla klunngbɔ’n nin awlɛn fufu’n nin ya ble’n nin kpankpanlɛ’n nin nzowa’n, ɔ nin sa tɛtɛ wafawafa’n kwlaa be ase.”—Efɛzifuɛ Mun 4:31.

   Usa ɔ wun kɛ: ‘?Min si nin min nin nin min niaan’m be kwla se kɛ n bu be sran? ?Sɛ e nin be nun kun e nuan sɛman ndɛ wie su’n, e nin i e koko su yalɛ wɛtɛɛ su? ?Annzɛ kusu n fa ya kpɛkun n kpankpan?’

  ?Sɛ a nin ɔ osufuɛ’m be lɛ ndɛ naan a nin be kwlá siesiemɛn i amanniɛn su’n, kɛ á wá já bian annzɛ bla’n á yó i sɛ?

 •   Maan e wiengu’m be ninnge liɛ’m be lo e tra e bɔbɔ liɛ mun. Kɛ á wá já bla annzɛ bian’n, blɛ sunman’n, ninnge nga be ti ɔ yi annzɛ ɔ wun i cinnjin’n yɛ ɔ fata kɛ a dun mmua bu i akunndan-ɔn. Ɔ ju wie bɔbɔ’n, á blú ɔ ninnge liɛ’m be su.

   Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “Nán maan sran fi bu i bɔbɔ i wun akunndan, sanngɛ maan ɔ bu i wiengu akunndan titi.”—1 Korɛntifuɛ Mun 10:24.

   Usa ɔ wun kɛ: ‘?N jran su titi kɛ be yo ninnge mun kɛ nga n fa klo’n sa? ?Sran’m be se kɛ min like yolɛ yoman ya? ?Ngue yɛ n yo m’ɔ kle kɛ min wiengu’m be ninnge liɛ’m be ti min cinnjin tra min liɛ mun-ɔn?’

 •   Be wun ase kanlɛ’n. Yasua’n annzɛ bla ng’ɔ kɛn i wun ase’n, sɛ ɔ yoli sa wie’n, ɔ di i nanwlɛ weiin kle i yi annzɛ i wun’n. Kpɛkun ɔ kpɛtɛ i.

   Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “E kwlaa e fɔn kpɛ sunman. Sɛ sran kun i nuan fiteman tɛtɛ’n, nn fɔ nunmɛn i nun. Yɛ sa kwlaa nun’n, ɔ kwla niɛn i wun su kpa.”—Zaki 3:2.

   Usa ɔ wun kɛ: ‘?Kɛ n fɔn’n, n di i nanwlɛ weiin annzɛ n kpli min ti? ?Kɛ be man min afɔtuɛ wie m’ɔ ti kpa’n, n fa ya?’

 •   Sika ndɛ’n. Blɛ sunman’n sa nga ti yɛ yasua kun nin i yi be kan ndɛ’n i kun yɛle sika ndɛ’n. I sɔ’n ti’n, sɛ dɔ nga su’n, a yo ɔ sika’n i cɛcɛ’n, kɛ á já bla annzɛ bian’n, an su kanman sika ti ndɛ.

   Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “?Amun nun onin yɛ sɛ i waan ɔ́ kplán sua fleiin kun’n, ɔ tranman ase bumɛn i sika’n i akunndan ka-ɔ? ?Sɛ i sika’n ju sua’n i kplanlɛ naan ɔ kwla wie i kplan’n, ɔ su wunmɛn i wlɛ?”—Liki 14:28.

   Usa ɔ wun kɛ: ‘?N yo min sika’n i cɛcɛ? Annzɛ sran’m be kalɛ’n wo min su dɔ kwlaa su? ?Ngue yɛ n yo m’ɔ kle kɛ n si sika’n i cɛcɛ yo-ɔ?’

 •   Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n. Sɛ a ti Zoova i Lalofuɛ’n, ɔ fata kɛ a sie blɛ naan a fa suan Biblu’n nun like yɛ a wɔ aɲia’m be kwlaa be bo.

   Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “Be nga be wun i wlɛ kɛ be mian Ɲanmiɛn wun’n be liɛ su ti ye, afin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n ti be liɛ.”—Matie 5:3.

   Usa ɔ wun kɛ: ‘?N yo like kwlaa nga n kwla yo naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn w’a mantan kpa titi’n? ?Ɲanmiɛn i sulɛ’n nun ninnge’m be yolɛ’n ti min cinnjin kpa? ?Annzɛ kusu’n, ninnge uflɛ wie’m be yolɛ’n ti’n, min ɲin kpa ninnge sɔ’m be yolɛ’n su?’

 Maan ndɛ nga ka ɔ klun: Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ já bla annzɛ bian’n, ɔ klo kɛ ɔ́ tɔ́ sran kpa su. Ɔ maan sɛ a mian ɔ ɲin naan w’a kwla yo bla kpa annzɛ bian kpa’n, sran kun m’ɔ su miɛn i ɲin kpa kɛ wɔ sa’n ɔ́ síe ɔ nzɔliɛ.