Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Ń yó sɛ naan m’an jran sa tɛ’n i ɲrun kekle?

?Ń yó sɛ naan m’an jran sa tɛ’n i ɲrun kekle?

 Akoto Pɔlu seli kɛ: “Kɛ min waan ń yó sa kpa’n, sa tɛ’n jin min bue.” (Rɔmunfuɛ Mun 7:21) Atrɛkpa’n ɔ wun w’a yo ɔ sɔ le. Sɛ ɔ ti sɔ’n ndɛ nga wá úka ɔ naan wá jrán sa tɛ’n i ɲrun kekle.

 Like ng’ɔ fata kɛ a wun i wlɛ’n

 Ɔ wiengu’m be ti’n, ɔ ju wie’n ɔ konvi kwla sɔ sa tɛ yolɛ’n. Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ nin sran tɛ san nun’n, i nzuɛn kpa’n sáci.” (1 Korɛntifuɛ Mun 15:33) Ɔ wiengu’m be ayeliɛ’n annzɛ ndɛ nga be kan be televiziɔn nun nin aladio nun nin ɛntɛnɛti su’n be kwla yo maan ɔ konvi sɔ sa tɛ’n. Asa’n, be kwla yo maan a su ‘sran kpanngban su yo sa tɛ’n wie.’—Ezipti Lɔ Tulɛ 23:2.

 Gbanflɛn kun m’ɔ suan Zeremin’n seli kɛ: “Sɛ a kunndɛ kɛ ɔ wiengu’m be klo wɔ sa annzɛ a kunndɛ kɛ a nin sran wie’m bé nánti’n, i sɔ’n kwla yo maan a yo like kwlaa nga be yo’n wie naan be klun w’a jɔ ɔ wun.”

 Bu i sin nian: Sɛ wafa ng’ɔ wiengu’m be bu wɔ’n ti ɔ cinnjin dan’n sa tɛ yolɛ’n i ɲrun jranlɛ’n kwla yo kekle man-ɔ. ?Ngue ti-ɔ?—Ɲanndra Mun 29:25.

 Maan ndɛ nga ka ɔ klun: Nán man ɔ wiengu’m be atin naan be yo maan a yaci like ng’ɔ ti kpa’n i yolɛ.

 Like nga a kwla yo’n

 Lafi like nga be kleli wɔ’n su. Sɛ a lafiman su kɛ like nga be kleli wɔ’n ti nanwlɛ’n, á yó kɛ bebe ba sa ɔ wiengu’m be sa nun. Yɛ bé fá ɔ bé yó like nga be klo’n. Kɛ ɔ ko yo naan i sɔ sa’n w’a juman’n nanti Biblu’n nun ndɛ nga su. Ɔ se kɛ: “An bu sa kwlaa sin nian. An yo sa ng’ɔ ti kpa’n titi.” (1 Tesalonikifuɛ Mun 5:21) Sɛ a wun like nga be kleli wɔ’n i wlɛ kpa’n, i su falɛ’n yó pɔpɔ. Ɔ maan á kwlá jrán sa tɛ yolɛ’n i ɲrun kekle.

 Bu i sin nian: ?A si like nga ti yɛ Ɲanmiɛn i mmla’m be su nantilɛ’n ti kpa man wɔ-ɔ?

 Talua kun m’ɔ suan Kimbɛɛli’n seli kɛ: “N sieli i nzɔliɛ kɛ blɛ kwlaa nga n nanti like nga n lafi su’n su’n mɔ n yoman sa tɛ’n, min wiengu’m be ɲin yi min.”

 Sran kun mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n: Daniɛli. I nun mɔ Daniɛli te yo gbanflɛn kan’n ɔ “fuali i klun lɔ kɛ” ɔ́ fá Ɲanmiɛn i mmla’m be su.—Daniɛli 1:8.

Sɛ a lafiman su kɛ like nga be kleli wɔ’n ti nanwlɛ’n, á yó kɛ bebe ba sa ɔ wiengu’m be sa nun. Yɛ bé fá ɔ bé yó like nga be klo’n.

 Sie like ng’ɔ kle ɔ yalɛ’n i nzɔliɛ. Biblu’n kan ‘ninnge nga gbanflɛn nin talua’m be konvi sɔ be’n’ be ndɛ. Kɛ sran kun te yo gbanflɛn annzɛ talua’n yɛ i konvi kwla sɔ ninnge sɔ’m be dan-ɔn. (2 Timote 2:22) Ninnge sɔ’m be nun wie yɛle kɛ be konvi kwla sɔ bla nin bian kunndɛlɛ’n. Asa’n be kwla kunndɛ kɛ be wiengu’m be klun jɔ be wun. Kpɛkun be kunndɛman kɛ be si nin be nin’m be kle be like ng’ɔ fata kɛ be yo’n. Kusu nn be si nin be nin mun yɛ ɔ fata kɛ be kle be atin blɛ sɔ’n nun-ɔn.

 Bu i sin nian: Biblu’n se kɛ “sran kun bɔbɔ i konvi’n yɛ ɔ lɛkɛ i-ɔ. I konvi sɔ’n kaci kɛ aya sa. Ɔ tɔ nun, kpɛkun ɔ trɛ i.” (Zaki 1:14) ?Yɛ ɔ li, like tɛ benin yɛ ɔ konvi kwla sɔ i kpa-ɔ?

 Talua kun m’ɔ suan Silvia’n seli kɛ: “Sie like tɛ ng’ɔ konvi kwla sɔ i’n i nzɔliɛ. Suɛn i su like naan si like nga a kwla yo naan w’a jrɛn i ɲrun kekle’n. I liɛ’n sɛ ɔ konvi sɔ sa sɔ’n i yolɛ’n á kwlá jrɛ́n i ɲrun kekle.”

 Sran kun mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n: Davidi. Blɛ wie nun’n Davidi yoli like nga i wiengu’m be seli i kɛ ɔ yo’n yɛ ɔ yoli sa tɛ nga i konvi sɔ i’n. Sanngɛ i sa tɛ’m be yoli nsisɔ yɛ ɔ miɛnnin i ɲin yoli sa kpa. Ɔ srɛli Zoova seli kɛ: “Man min awlɛn kun m’ɔ ti sanwun’n, yɛ fa akunndan uflɛ wla min nun, akunndan ng’ɔ timan nɲɔnnɲɔn’n.”—Jue Mun 51:10.

 Jran kekle. Biblu’n se kɛ: “Nán lo ɔ wun man sa tɛ’n naan ɔ kwla wɔ.” (Rɔmunfuɛ Mun 12:21) I sɔ’n kle kɛ ɔ nunman nun kɛ san fii a yo sa tɛ’n. Ɔ maan a kwla fua kɛ á yó like ng’ɔ ti kpa’n.

 Bu i sin nian: ?Sɛ ɔ konvi sɔ sa tɛ yolɛ’n, ngue yɛ a kwla yo naan w’a jran kekle-ɔ?

 Talua kun m’ɔ suan Sofia’n seli kɛ: “N bu wafa nga sɛ n yo sa tɛ’n i bo’n gúa’n i akunndan. ?Sɛ n yo sɔ’n, min klun jɔ́? Atrɛkpa’n be ja nun lɛ’n min klun kwla jɔ. ?Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n min klun jɔ́ titi? Cɛcɛ, min wla bó min wun. ?Ɔ maan sɛ n yo sa tɛ’n ɔ́ yó min wun sa ye sakpa? N bumɛn i sɔ.”

 Sran kun mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n: Pɔlu. Ɔ dili i nanwlɛ kɛ ɔ ju wie’n i konvi sɔ sa tɛ’n sanngɛ ɔ jrannin kekle. Ɔ seli kɛ: “N tu min wun fɔ kekle kpa yɛ n sie min wunnɛn’n kɛ min kanga sa.”—1 Korɛntifuɛ Mun 9:27, ja ngua lɔ ndɛ’n.

 Maan ndɛ nga ka ɔ klun: Wɔ yɛ ɔ fata kɛ a fa ajalɛ naan w’a kwla jran sa tɛ’n i ɲrun kekle-ɔ.

 Nán ɔ wla fi su, like ng’ɔ konvi sɔ i andɛ’n ainman’n ɔ kwla kaci. I sɔ yɛ Melisa m’ɔ le afuɛ 20 kannin-ɔn. Ɔ seli kɛ “I nun nga n wo kolɛzi’n ninnge nga n konvi sɔli be’n be timan min cinnjin kun.” Ɔ seli ekun kɛ: “I sɔ’n yo maan min wla gua ase afin n wun i wlɛ kɛ sa tɛ nga n konvi sɔ be yolɛ dɔ nga su’n bé sín. Ɔ maan n si kɛ sɛ n jran kekle’n cɛn wie lele’n kɛ ń má bú i akunndan’n min klun jɔ́ afin n si kɛ n yoli sa kpa.”